/*--

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

«Εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτοὺς»


᾿Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ᾿Αδελφοί μου, τέκνα φωτόμορφα τῆς ᾿Εκκλησίας ·
Τὸ «Εὐαγγέλιον», ἡ Χαρμόσυνος καὶ Καλὴ ᾿Αγγελία τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μας, πως
λοι γνωρίζομε, ρχίζει μ τν Χαρά: ≪Μὴ φοβεσθε≫, επε Αγγελος στος ελο-
γημένους Ποιμένας, ≪δο γρ εαγγελίζομαι μν χαρὰν μεγάλην»1· λλά, κα τελειώνει μ
τν Χαρά: ≪κα ατο (ο Αγιοι ᾿Απόστολοι), προσκυνήσαντες Ατν (τν Κύριό μας στν᾿Ανάληψι), πέστρεψαν ες Ιερουσαλμ μετ χαρᾶς μεγάλης»2.

῾Η ῾Αγία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία μας, κυριολεκτικ ς ᾿Εκκλησία τῆς Χαρᾶς, δν ποτελε
μόνο ναν κήρυκα ατς τς Μεγάλης Χαρᾶς· λλά, χει καταστ κα εναι -δι μέσου τςΑγίας᾿Αναστάσεως– κατάλυτος πηγ κα μοναδικς φορέας τς πραγματικς καοσιαστικς Χαρᾶς.

Τὸ ᾿Ορθόδοξο ῏Ηθος τς ᾿Εκκλησίας μας, εγενικ κα εσπλαγχνο, γιο κα ελογημένο, διαποτίζεται π τν Παρουσία το ᾿Αναστημένου Χριστο μας· ᾿Ανάστασις το Σωτρος μας, ς γεγονς στορικό, λλὰ κα ς διαρκς παρν στν ᾿Εκκλησία, εσχωρε στ εναι το Κόσμου κα δίνει νόημα ὑπάρξεως σ ατν κα νόημα ζωῆς στν Ανθρωπο.

᾿Αδελφοί μου φιλόχριστοι·
῾Η χαρὰ τς ᾿Αναστάσεως νέτειλε π τν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ· ἡ Σταύρωσις βεβαίως το Κυρίου μας δν ταν μία ττα, μία ἀποτυχία, λλ μία κούσια ατοπροσφορά, μία λυτρωτικ θυσία, π στοργικὴ γάπη, ὥς τὸ ἔσχατο σημεῖο: γαπήσας≫, λέγει Αγιος᾿Απόστολος᾿Ιωάννης πρ το Πάθους, ≪γαπήσας ( Κύριος) τος δίους τος ν τῷ κόσμ, ες τέλος γάπησεν ατούς≫3.

Μόνο μέσ μις γάπης, ποία φθάνει ≪ες τέλος≫3, δηλαδ στν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ, εναι δυνατν ν τελειωθ σωτηρία μας, νίκη μας π το σαταν, τς μαρτίας κα το θανάτου.

Η συγκλονιστικὴ κραυγ το Σωτρος μας π το Σταυρο: ≪Τετέλεσται≫4, ταν οσιαστικ μία κραυγὴ νίκης· πελευθέρωσις χει κατορθωθ κα κπληρωθ, νίκη εναι πλέον γεγονς βέβαιον κα χει επισφραγίσει τργον≫ πο εχε ναθέσει Πατέρας στν Υἱό: ≪Πάτερ, τ ργον τελείωσα δέδωκάς μοι να ποιήσω≫· ≪πάντα δη τετέλεσται≫5.
Η δύνη το Κυρίου μας ≪ως θανάτου≫6, ς τν ἐσχάτη ἀδυναμία, γι χάρι μας, δν γινε γι ν παλλαγομε π τν ὀδύνη κα τς ὀδύνες το κόσμου τούτου· λλά, γι ν γίνη᾿Οδύνη ᾿Εκείνου, δύνη δική μας κα τσι ο δύνες γι τν γάπη Του κα τν ᾿Αδελφό μας ν μεταβληθον σ ὠδῖνες τοκετοῦ, σ πόνους πο θ γεννήσουν τν προσωπικήμας᾿Ανάστασι κα τν ᾿Ανάστασι το Κόσμου.

Χριστώνυμοι ᾿Αδελφοί μου ·
Μία ἀγάπη, ποία –χάριν το Χριστο μας κα μ τν μυστικὴ δύναμί Του– ὀδυνᾶται, εναι μία Νίκη τῆς ᾿Οδυνωμένης ᾿Αγάπης7· ατὴ  ᾿Αγάπη ἐνίκησε κα θ νικήση τν Κόσμο, διότι εναι παντοδύναμος.

Τὸ κακὸ κα ἀταξία σ προσωπικ κα συλλογικ πίπεδο, δν εναι δυνατν ν νικηθον μ τν βία, τν ξαναγκασμ κα τν ξουσιαστικὴ πιβολ το καλοῦ κα τς εὐταξίας.
῾Ο Στάρετς Ζωσιμς το Ντοστογιέφσκυ κφράζει ν προκειμέν τ ᾿Ορθόδοξο Ηθος:
≪Πάντα ν᾿ ποφασίζεις: Θ πολεμήσω μ ταπειν γάπη.
Αν ποφασίσεις πάνω σ᾿ ατ μι γι πάντα, μπορες νὰ κατακτήσεις λόκληρο τν κόσμο. Η γεμάτη γάπη ταπείνωση εναι μία τρομερ δύναμη: εναι τ πι δυνατ π᾿ λα τ
πράγματα κα δν πάρχει τίποτε λλο σν κι᾿ ατή8.
Η ἀγάπη ποὺ πάσχει εναι ᾿Αγάπη πο μς κληροδότησε  ᾿Ενσαρκωθείς, Σταυρωθες κα᾿Αναστς Θεάνθρωπος. 
Η σταυρώσιμος κα ναστάσιμος Νίκη τῆς ᾿Οδυνωμένης ᾿Αγάπης πρέπει ν γίνη τὸ συνεχς προσωπικό μας βίωμα, ν θέλωμε ν εμεθα πραγματικοὶ Χριστιανο κα ξιοι τς ᾿Αγάπης ᾿Εκείνου, Οποος ≪θηκε τν ψυχν Ατο πρ τν προβάτων≫9 κα δι τς ≪κενώσεώς≫10 Του, τοῦ ἀδειάσματος καὶ τῆς ἐσχάτης ἀδυναμίας Του, μς γέμισε μ τν Μεγάλη Χαρά.

Εἴθε ατ Μεγάλη Χαρά, ποία πορρέει π τν Νίκη τῆς ᾿Οδυνωμένης ᾿Αγάπης, ν χαρακτηρίζη σταθερ τ Ηθος μας, δι πρεσβειν τς Υπερευλογημένης Θεοτόκου κα τν πολυτίμων εχν τοῦ χριστοσφραγίστου Γέροντος, Οδηγο κα Μητροπολίτου μας κυρίου
Κυπριανο, πρς δόξαν το Πατρς δι το Υο ν Αγίῳ Πνεύματι.
᾿Αμήν!

Ο ᾿Επίσκοπος
Ο ᾿Ωρεν Κυπριανς
᾿Αναπληρωτὴς Πρόεδρος
τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων

1. Λουκ. β´ 10.
2. Λουκ. κδ´ 52.
3. ᾿Ιωάν. ιγ´ 1.
4. ᾿Ιωάν. ιθ´ 30.
5. ᾿Ιωάν. ιζ´ 4· ιθ´ 28.
6. Ματθ. κστ´ 38· Μάρκ. ιδ´ 34.
7. ᾿Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ, Ο ᾿Ορθόδοξος Δρόμος, σελ. 95, ᾿Αθήνα 1984.
8. Ατόθι, σελ. 96.
9. ᾿Ιωάν. ι´ 15.

10. Πρβλ. Φιλιπ. β´ 7: ≪αυτν κένωσε μορφν δούλου λαβών≫.__

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...