/*--

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Πότε να κάνουμε το σταυρό μας


Κάνουμε το σταυρό μας :
1. Μόλις ἀνάψουμε τό κερί μας.
2. Ὅταν μπαίνουμε στούς Ἱερούς Ναούς καί ὅταν βγαίνουμε ἀπό αὐτούς.
3. Στήν ἀρχή κάθε ἀκολουθίας.
4. Σέ κάθε Τριαδική ἐκφώνηση. Δηλαδή κάθε φορά πού θά λέγεται ἤ θά ψάλλεται τό: “Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι”, ἤ ὅταν ἀκούγεται τό “... τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...”.

5. Σέ κάθε ἐκφώνηση τῆς Παναγίας: “Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας...” πού ὑπάρχει στά Εἰρηνικά, Πληρωτικά καί Μικρές Συναπτές.

6. Στά ἀπολυτίκια ἤ τροπάρια ὅταν καί ὅπου ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου ἤ τῆς Ἁγίας τῆς ἡμέρας, τοῦ Ναοῦ κλπ.

7. Στόν Ὄρθρο, ὅταν ψάλλεται ἐπαναλαμβανόμενο τό Μεγαλυνάριο τῆς Παναγίας: “Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ...”. Τό σταυρό μας εἶναι προτιμότερο νά τόν κάνουμε, ὅταν φθάνει ἡ ψαλμωδία στό: “... τήν ὄντως Θεοτόκον...”, γιά νά τονίζεται ἡ πίστη ὅτι ἐγέννησε Θεόν.

8. Στή Μικρή καί Μεγάλη Εἴσοδο, ὅταν περνοῦν ἀπό μπροστά μας τό Εὐαγγέλιο καί τά Τίμια Δῶρα.

9. Στόν Τρισάγιο ὕμνο: “Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς”.

10. Στό “Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν...” τό ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται τρίς. Μαζί μέ τό σταυρό μας σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση κάνουμε κάθε φορά καί μία μικρή μετάνοια.

11. Πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅταν ὁ Ἱερέας λέγει τό “Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατά τό ρῆμα σου ἐν εἰρήνη ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου...”.

12. Στίς ἀπολύσεις τῶν ἀκολουθιῶν (Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου καί λοιπῶν ἀκολουθιῶν), καθώς καί στήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας.

13. Κάθε ἄλλη φορά, κατά τίς διάφορες αἰτήσεις τοῦ Ἱερέα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτό ἀναπαύει ἤ εὐχαριστεῖ στόν πιστό.

14. Ὅταν προσκυνοῦμε τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἤ Ἅγια Λείψανα.

15. Πρίν κοινωνήσουμε καί μετά τή Θεία Κοινωνία.

ΔΕΝ κάνουμε τό σταυρό μας:

1. Ὅταν μᾶς θυμιάζει ὁ Ἱερέας. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἀντί Σταυροῦ, κάνουμε μιά ὑπόκλιση τῆς κεφαλῆς εὐχαριστοῦντες τόν Ἱερέα γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνει: Μετά τίς Ἅγιες Εἰκόνες νά θυμιάζει καί ἐμᾶς, ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ! Ἐάν καθόμαστε, πρέπει νά σηκωνόμαστε.

2.Ὅταν στήν ἀρχή τοῦ Ὄρθρου ἀναγινώσκεται ὁ Ἑξάψαλμος. Τό σταυρό μας μποροῦμε νά κάνουμε στήν ἀρχή καί στό τέλος τοῦ Ἑξάψαλμου. Σ᾿ ὅλη ὅμως τή διάρκεια αὐτοῦ, ἀκόμη καί στό μέσον του, ὅταν λέγουμε τά “Δόξα... Καί νῦν... Ἀλληλούϊα...”. ΔΕΝ κάνουμε τό σταυρό μας, ἀλλά παρακολουθοῦμε “ἐν πάση σιωπῆ καί κατανύξει” τόν ἀναγνώστη, ὁ ὁποῖος “μετ᾿ εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ”, διαβάζει τόν Ἑξάψαλμο. Διότι ὁ χρόνος αὐτός τῆς ἀναγνώσεως προεικονίζει τό χρόνο τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου, κατά τή διάρκεια τοῦ ὁποίου μέ φόβο καί τρόμο θά ἀναμένουμε τήν τελική κρίση Του γιά ἐμᾶς Καί, ὅπως τότε, ἔτσι καί τώρα θά πρέπει σιωπῶντες, ὄρθιοι, ἀκίνητοι, χωρίς μετακινήσεις, ἤ προπαντός χωρίς καί τούς παραμικρούς θορύβους, νά παρακολουθοῦμε τήν ἀνάγνωση αὐτή. (Ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στίς ἑσπερινές ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, οἱ ὁποῖες εἶναι ὁ Ὄρθρος τῆς ἑπομένης. Διότι, τότε ἀφηρημένοι, μπαίνουμε στούς Ναούς χωρίς νά προσέχουμε, ἐάν ἐκείνη τήν ὥρα διαβάζεται ὁ Ἑξάψαλμος. Σ᾿ αὐτές τίς περιπτώσεις θά πρέπει νά παραμένουμε ἀκίνητοι στήν εἴσοδο τοῦ Κυρίως Ναοῦ καί μετά τό πέρας τῆς ἀναγνώσεως νά μετακινούμαστε γιά νά καταλάβουμε τή θέση μας).

3.Ὅταν φιλᾶμε τό χέρι Ἱερωμένου. Ἡ συνήθεια ὁρισμένων νά κάνουν τό σταυρό τους πρίν φιλήσουν τό χέρι τοῦ Ἐπισκόπου ἤ Ἱερέα, ἤ ὁποιουδήποτε ρασοφόρου εἶναι λανθασμένη. Τό σταυρό μας τόν κάνουμε, ὅταν ἀσπαζόμαστε τίς ἅγιες Εἰκόνες καί ὄχι ὅταν ἀσπαζόμαστε τό χέρι τοῦ Ἱερωμένου. Ὅταν λοιπόν πρόκειται νά ἐπικοινωνήσουμε ἤ νά συναντηθοῦμε μέ Ἱερωμένο, μποροῦμε νά ποῦμε: “Εὐλόγησον Δέσποτα ἤ Πάτερ”, ἤ “Τήν εὐχή σας Σεβασμιώτατε, ἤ Ἅγιε Καθηγούμενε ἤ Πάτερ καί κάνοντας μιά μικρή ὑπόκλιση τῆς κεφαλῆς, νά ἀσπασθοῦμε τό δεξί του χέρι, ὅποτε συνεχίζουμε τό διάλογο μαζί του, ὅπως ἐπιθυμεῖ ὁ καθένας. Τό ἴδιο κάνουμε καί φεύγοντας ἀπό κοντά του. Λέμε, “Τήν εὐχή σας ἤ Εὐλογεῖτε πάτερ”, κάνουμε μικρή ὑπόκλιση, προτείνοντας τίς παλάμες σταυροειδῶς, ἀσπαζόμαστε τή δεξιά του καί φεύγουμε.

4. Ὅταν λαμβάνουμε τό ἀντίδωρο ἀπό τό χέρι τοῦ ἱερέα τό ὁποῖο (χέρι) στή συνέχεια τό ἀσπαζόμαστε.

Περιοδικό ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...