/*--

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Διαπιστώσεις

   
Oπωσδήποτε οί προλήψεις καί  δεισιδαιμονίες είναι μιά τυραννία γιά τόν άνθρωπο, πού τίς προσέχει καί τίς πιστεύει. Ένα κακό ονειρο σήμερα, ενα γαύγισμα τοΰ σκύλου αύριο, τό κλάψιμο της κουκουβάγιας μεθαύριο, ολα αυτά καί τά παρόμοια δημιουργοΰν άγχος καί φόβο στή ζωή τών άνθρώπων.

 Φόβος άπ ’ έδώ, φόβος ά π ’ έκεΐ, δέν μπορεΐ νά ήσυχάσει ο άνθρωπος. Κι είναι ζωή αυτή; Ε π ι  π λ έο ν βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος έντονότατες έσωτερικές καί έξωτερικές συγκρούσεις καί άντιφά- σεις μέσα στόν υψηλης τεχνολογίας Πολιτισμό του. Έτσι, άλλοτε ο νοΰς του έλεύθερος πετα καί συλλαμβάνει ιδέες καί νοήματα πού άνοίγουν ορίζοντες προόδου καί άνέλιξης πολιτισμικης· κι άλλοτε έγκλωβίζεται στίς πλεκτάνες καί δόλιες μεθοδεΐες τοΰ διαβόλου χωρίς κι ο ίδιος νά τό συνειδητοποιεί.
Άλλοτε ή καρδιά σκιρτα καί συγκινειται απ ο,τι ωραίο καί αληθινό, κι άλλοτε βαριά πλακώνεται άπό άδικαιολόγητες άνησυχίες καί άγωνίες, μέ τίς οποΐες τά πονηρά πνεύματα γνωρίζουν νά ταράζουν τόν ψυχικό κόσμο τοΰ άνθρώπου πού στρέφει τήν προσοχή του στίς άνόητες είδωλολατρικές μαντεΐες καί δεισιδαιμονίες. Όμως δόξα τώ Θεώ! Μας εδωσε τό Νόμο Του, πού μας διαφωτίζει καί στό θέμα τών προλήψεων - οπως έξάλλου τό έπισημάναμε προηγουμένως - ώστε νά μή δεσμεύεται ή ψυχή, άλλά νά εχει πλήρη έμπιστοσύνη στή θεία Πρόνοια.
Απαλλάσσεται ετσι τό άνθρώπινο πνεΰμα άπό ολα αυτά τά σκοτεινά σημεΐα μέ τά οποΐα ο Σατανας θέλει νά κρατεΐ στήν έξουσία του καί νά τυραννεΐ τούς άνθρώπους. Καί ο ίερός Χρυσόστομος πιστός στόν Ευαγγελικό Νόμο συνιστα νά φεύγομεν ολες αυτές τίς είδωλολατρικές συνήθειες καί διαβολικές πανουργίες, πού έκμηδενίζουν τόν πνευματικό ορίζοντα της ψυχης καί τών διανοημάτων μας, ένώ μας καταποντίζουν σέ βάθος κακίας καί ηθικοΰ σκότους.
Γράφει, λοιπόν, ο ίερός Πατήρ: «Τήν έξης παράκληση υποβάλλω καί σέ άνδρες καί γυναΐκες. Νά άποφεύγουν τελείως τίς δεισιδαιμονίες καί τίς σ’ αυτές άναφερόμενες παρατηρήσεις. Αυτά είναι εργα τών είδωλολατρών καί άνοησίες έκείνων, πού άκόμη παραμένουν στήν πλάνη της είδωλολατρείας, μέ τό νά έξετάζουν μέ προσοχή τή φωνή τοΰ κόρακα, τόν κρότο τοΰ ποντικοΰ, τό τρίξιμο τοΰ δοκαριοΰ· καί τίς μέν συναντήσεις τών αίσχρών άνθρώπων μέ ευχαρίστηση νά δέχονται, τίς δέ τών σεμνών καί ευσεβών ως αίτίες άναριθμήτων κακών νά άποφεύγουν. Βλέπετε πόσες είναι οί πανουργίες τοΰ διαβόλου, ο οποΐος οχι μόνο θέλει νά είμαστε χωρίς άρετή καί πρός τήν κακία νά τείνομε, άλλά καί μίσος έπιζητεΐ νά μας έμβάλλει πρός τήν άρετή καί άποστροφή πρός τούς άνθρώπους, πού τήν άκολουθοΰν.
Καί πάλι οχι μόνο έπιθυμεΐ νά μας κάνει νά άκολουθοΰμε τό κακό, άλλά καί σπεύδει νά μας δημιουργήσει οικειότητα μέ αυτό, παρουσιάζοντας ώς ευχάριστες τίς συνθήκες κάτω άπό τίς οποΐες τό πλησιάζουμε. Αυτά μή τά θεωρεΐτε περιττά καί χωρίς σημασία. Διότι είναι 'ικανά νά καταποντίσουν τήν ψυχή καί σ’ αυτόν τό βυθό τής κακίας νά τήν οδηγήσουν. Σ’ αυτό δηλαδή έγκειται τό κακό καί τό τέχνασμα τοΰ διαβόλου: Ζήτησε νά μας καταβάλλει μέ μικρά μέσα. Άλλά σεΐς ο'ι νέοι τοΰ Χριστού στρατιώτες, άνδρες καί γυναΐκες, διότι σ ’ αυτό τό στρατόπεδο τοΰ Χριστού δέν υπάρχουν διακρίσεις, άποβάλλεται άπό τώρα κάθε τέτοια συνήθεια, διότι πρόκειται τό Βασιλιά τών ολων νά υποδεχθείτε. Καθαρίσετε καλά τήν διάνοιά σας, ώστε νά μή μείνει σ’ αυτή κανένα ρυπαρό σημεΐο, τό οποΐο νά σας έπισκοτίζει τά διανοήματα»1.
Μακριά, λοιπόν, άπό τίς ποικίλες πανουργίες τοΰ Σατανα. Αντίθετα, ο κάθε πιστός χριστιανός άς είναι πάντοτε στραμμένος πρός τό άνέσπερο φώς: Τό θεΐο Νόμο. Διότι μόνο οταν καταυγάζεται ή μεταπτωτική άνθρώπινη φύση άπό τό φώς τοΰ Ευαγγελίου, τότε μόνο φωτίζεται ο έσω άνθρωπος καί έλευθερώνεται άπό τούς ποικίλους φόβους καί τίς βασανιστικές πλάνες τοΰ Σατανα. Καί μόνο μέ τήν άκρόαση, τή μελέτη καί τήν έφαρμογή τοΰ θελήματος τοΰ Θεοΰ μπορεΐ ο χοϊκός άνθρωπος νά σηκώνεται άπό τή γή καί νά έγγίζει τή μακαριότητα τών κατά χάρη υ'ιών τοΰ υψίστου Πατέρα. 

1. «Παρακαλώ καί άνδρας καί γυναίκας τούς κληδονισμούς καί τάς παρατηρήσεις πάντ^ φεύγειν· ταΰτα γάρ Ελλήνων έστί καί τών έτι τ^ πλάν^ προκατειλημμένων ληρήματα, τό τοΰ κόρακος τήν φωνήν περιεργά -ζεσθαι καί τοΰ μυός τόν ψόφον καί τής δοκοΰ τόν τρισμόν, τό τάς άπαν-τήσεις τών μέν αισχρώς βεβιωκότων μεθ’ ήδονής δέχεσθαι, τάς δέ τών έν ευλαβεία καί σεμνότητι ώς αιτία μυρίων κακών, φεύγειν. Ό ρ α πόσαι τοΰ διαβόλου αι μηχαναί· ου μόνον γάρ ερήμους ήμας βούλεται τής άρετής καί πρός τήν κακίαν νενευκέναι, άλλά καί μίσος ήμΐν ένθεΐναι κατασκευάζει ώς καί άποστρέφεσθαι τούς τήν άρετήν μετιόντας. Καί πάλιν ου μόνον μετιέναι ήμας τά πονηρά βούλεται, άλλά καί οικειώσαι ήμας πρός αυτά σπεύδει καί έπείγεται, παρασκευάζων μεθ’ ήδονής αυτά προσίεσθαι. »Ταΰτα μή πικρά είναι νομίσητε μηδέ τά τυχόντα, άλλ’ ικανά καταβαπτίσαι ψυχήν καί εις αυτόν τό πυθμένα τής κακίας άγαγεΐν. Αΰτη γάρ αΰτη τοΰ πονηροΰ δαίμονος ώστε ή έπιβουλή καί διά τών μικρών ύποσκε-λίξειν. Άλλ’ ύμεΐς οι νέοι τοΰ Χριστοΰ στρατιώται καί άνδρες καί γυναίκες (τοΰτο γάρ τό τοΰ Χριστοΰ στρατόπεδον ουκ οίδε φύσεως διαφοράν) έντεΰθεν ηδη πασαν ταύτην συνήθειαν έκκόψαντες ώς μέλλοντες τόν άπάντων βασιλέα υποδέχεσθαι, οΰτως έκκαθάρατε υμών τήν διάνοιαν ώστε μηδέν ρύπον έπισκοπεΐν τοΐς υμετέροις λογισμοΐς» (Ε.Π.Ε. 30ος σελ. 352-353).

Του Άρχιμ. Καλλίστρατου Ν. Λυράκη
τ. Ιεροκήρυκα Ί. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

πηγή : ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...