/*--

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α... Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν (68ος ψαλμός)

  
Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων που πίστευσαν στον Ιησού Χριστό, τον αποδέχθηκαν ως Κύριο και Σωτήρα τους και βαπτίσθηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Εκκλησία ονομάζεται και ο τόπος που μαζεύεται ο λαός του Θεού και δοξολογεί τον Κύριο και προσφέρει την αναίμακτο λατρεία της Θείας Ευχαριστίας.

Εκκλησία είναι ο Ναός του Θεού, τόπος άγιος, οίκος προσευχής, συνάθροιση του λαού του Θεού, Σώμα και όνομα του Χριστού, νύμφη του Χριστού η οποία προσκαλεί τους λαούς στην μετάνοια και στην προσευχή.

Όλοι εμείς αποτελούμε το Σώμα της Εκκλησίας και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Όποιος δεν πηγαίνει στην Εκκλησία απομακρύνεται από μόνος του από το Χριστό και χάνεται. Πολλοί άνθρωποι, θέλοντας να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους που δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, λένε ότι ο Θεός είναι παντού και γι αυτό δεν χρειάζεται να πηγαίνουν εκεί για να προσευχηθούν. Ναι, πράγματι ο Θεός είναι παντού και παντού και πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε όπως λέει και ο 102 ψαλμός « εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον». Όμως όσοι δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία προσεύχονται; και πώς;

Πόσοι λένε έστω το Πάτερ ημών; Και πόσοι κάνουν το σταυρό τους; και πόσες φορές την ημέρα; Και ποια ατομική προσευχή μπορεί να αντικαταστήσει την ομαδική που γίνεται κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς όπου γίνεται και η αναπαράσταση της θυσίας του Κυρίου από όπου μπορούν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων;

Και εφόσον λένε ότι ο Θεός είναι παντού γιατί εξαιρούν τους Ναούς; Κάθε Κυριακή στις 7.00 σημαίνουν οι καμπάνες στους ιερούς Ναούς και οι Χριστιανοί κατά χιλιάδες ή και κατά εκατομμύρια πηγαίνουν εκεί να συμπροσευχηθούν την ίδια ώρα. Ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας των Ναών. Ο Ίδιος ο Θεός έδωσε οδηγίες στον Σολομώντα για να κατασκευάσει το Ναό. Μέσα από το Ναό περνά η σωτηρία των ανθρώπων. Εκεί προσεύχονται, εκεί εξομολογούνται, εκεί λαμβάνουν την Θεία Κοινωνία που είναι σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού και έτσι θα ζήσουν αιώνια, όπως είπε και ο Κύριος μας.
ΙΩΑΝΝΗΝ ς 54
«Όστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωήν αιώνιον»

Ας δούμε όμως τι στοιχεία έχουμε για το θέμα από την αρχή της Αγίας Γραφής.

Β ΣΑΜΟΥΗΛ ζ 5-6
Ύπαγε και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ , ούτω λέγει Κύριος. Συ θέλεις οικοδομήσει εις εμέ οίκον δια να κατοικώ. Διότι δεν κατώκησα εν οίκω αφ ής ημέρας ανεβίβασα τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης αλλά περιηρχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων.

Α ΒΑΣΙΛΕΩΝ θ 1-3
Και αφού ετελείωσεν ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του Βασιλέως και πάντα όσα επεθύμει ο Σολομών και ήθελε να κάμη, εφάνη ο Κύριος εις τον Σολομώντα δευτέραν φοράν καθώς εφάνη εις αυτόν εν Γαβαών και είπεν ο Κύριος προς αυτόν. Ήκουσα της προσευχής σου και της δεήσεώς σου την οποίαν εδεήθης ενώπιόν μου. Ηγίασα τον οίκον τούτον τον οποίον οικοδώμησας δια να θέσω εκεί το όνομά μου εις τον αιώνα και θέλουσιν είναι οι οφθαλμοί μου και η καρδιά μου εκεί δια παντός. ( εδώ ο Κύριος μας λέει ότι τα μάτια και η καρδιά του θα είναι πάντα στο Ναό)

ΜΑΛΑΧΙΑΣ κεφ. Γ
Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξάφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού , ναι ο άγγελος της διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε ιδού έρχεται λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.

ΛΟΥΚΑ β 49
Τι ότι εζητείτε με; ουκ ήδειτε ότι εν τοις του Πατρός μου δεί είναι με; ( Όταν ο Χριστός ήταν 12 χρονών τον έχασαν οι γονείς του και τον έψαχναν επί 3 ημέρες, και αργότερα τον βρήκαν στο Ναό, τους είπε ότι βρισκόταν στον οίκο του Πατρός Του.)

ΜΑΤΘΑΙΟΝ κα 12-13
Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλόντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ και τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς και λέγει προς αυτούς. Είναι γεγραμμένον ο οίκος μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι. ( και σ΄ αυτό το εδάφιο ο Κύριος μας λέγει ότι ο Ναός είναι ο τόπος προσευχής των ανθρώπων).

ΜΑΡΚΟΝ ια 17
Και εδίδασκε λέγων προς αυτούς. Δεν είναι γεγραμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεσθαι οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη; (σ΄ αυτό το εδάφιο ο Κύριος δε μας μιλάει μόνο για το Ναό του Σολομώντα γιατί σ΄ αυτόν δεν μπορούν να μπουν όλα τα έθνη, αλλά για όλους τους μετέπειτα Ναούς.)

ΛΟΥΚΑ κδ 52-53
Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά χαράς μεγάλης και ήσαν δια παντός εν τω ιερώ αινούντες και ευλογούντες τον Θεόν.

ΠΡΑΞΕΙΣ ε 18-21
Και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους και έβαλον αυτούς εις δημοσίαν φυλακήν. Άγγελος όμων Κυρίου δια της νυκτός ήνοιξε τας θύρας της φυλακής και εκβαλών αυτούς είπε υπάγετε και σταθέντες λαλείτε εν τω ιερώ προς τον λαόν πάντας τους λόγους της ζωής ταύτης και ακούσαντες εισήλθον την αυγήν εις το ιερόν και εδίδασκον.

ΠΡΑΞΕΙΣ ε 42
Και πάσαν ημέραν εν τω ιερώ και κατ΄οίκον δεν έπαυον διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι τον Ιησούν Χριστόν. (και σ΄ αυτά τα εδάφια ο Κύριος μας λέγει ότι ο Ναός είναι τόπος προσευχής και διδασκαλίας. Και οι Απόστολοι εκεί πήγαιναν μετά την ανάληψη του Κυρίου. Ο δε άγγελος είπε στους Αποστόλους να πάνε στο ιερό. Εμείς γιατί να καταργήσουμε τους Ναούς; )

ΛΟΥΚΑΝ ιη 10
Άνθρωποι δύο ανέβηκαν εις το ιερό δια να προσευχηθώσιν ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσηύχετο καθ ευατόν ταύτα. Ευχαριστώ σοι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί και καθώς ούτος ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώση εις τον ουρανόν αλλά έτυπτεν το στήθος αυτού λέγων. Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Σας λέγω κατέβη ούτος εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος. (στο Ναό δείχνει ο Ιησούς τον τελώνη και τον Φαρισαίο να προσεύχονται και εκεί δικαιώνεται ο τελώνης, όχι οπουδήποτε αλλού )

ΛΟΥΚΑ ιζ 17
Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε. Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα πού είναι; Δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστρέψουσι δια να δοξάσωσι τον Θεόν ειμή ο αλλογενής ούτος; και είπεν προς αυτόν. Σηκωθείς ύπαγε, η πίστις σου σε έσωσεν. (γιατί λοιπόν ο Κύριος με παράπονο και με πικρία ζήτησε και τους υπόλοιπους εννέα; Γιατί ήθελε να πήγαιναν εκεί μπροστά Του για να ευχαριστήσουν το Θεό για το θαύμα που τους έγινε αφού μπορούσαν να τον ευχαριστήσουν από το σημείο που βρισκόντουσαν αφού σαν «πανταχού παρών» θα το άκουγε και από εκεί; Άρα μας θέλει να πηγαίνουμε να Τον βρίσκουμε και να Τον ευχαριστούμε για όλα τα αγαθά που μας χαρίζει.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πολλοί άνθρωποι όταν ερωτηθούν γιατί δεν πηγαίνουν στην εκκλησία, προφασίζονται πως δεν έχουν χρόνο. Αυτό είναι δείγμα μεγάλης αχαριστίας και περιφρόνησης έναντι του Θεού μας, γιατί μας έχει δώσει 168 ώρες την εβδομάδα για να κάνουμε ότι θέλουμε και μας ζητάει μόνο 2. Κάποτε συζητούσαν δύο, ένας από τους οποίους ήταν όπως έλεγε καλός χριστιανός που εκτελούσε τα θρησκευτικά του καθήκοντα κατά τα άλλα, όμως δεν πήγαινε στην εκκλησία και ο άλλος του είπε το παρακάτω παράδειγμα: Ένας πατέρας γιόρταζε και είχε ψωνίσει και ετοιμάσει γλυκά, ποτά, φαγητά και περίμενε το παιδί του να τον επισκεφθεί, να τον χαιρετήσει, να φάνε, να πιούνε και να χαρούν μαζί. Το παιδί του όμως δεν θεώρησε απαραίτητο να πάει και γι αυτό του τηλεφώνησε για να του πει Χρόνια Πολλά. Πόση απογοήτευση θα πήρε αυτός ο πατέρας! Και ρώτησε το συνομιλητή του: Είναι το ίδιο, να πήγαινε προσωπικά και το ίδιο να του τηλεφωνήσει ή και να μην τον υπολογίσει καθόλου την ημέρα της γιορτής του; Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τα παιδιά του Θεού όταν δεν τιμάμε την Κυριακή που είναι η ημέρα του Κυρίου. Ναι δέχεται τις προσευχές μας και τις ευχαριστίες μας από το σπίτι, αλλά μας θέλει να πηγαίνουμε και στην εκκλησία που είναι ο οίκος Του. Όλοι οι αιρετικοί προσπαθούν να καταργήσουν τους Ιερούς Ναούς και έτσι γίνεται το θέλημα του Σατανά. Τι θα συνέβαινε όμως αν μοι γένοιτο, γινόταν κάτι τέτοιο; Σε ένα χωριό της Συρίας το Χαμιντιέ, υπάρχουν απόγονοι από ένα χωριό της Κρήτης και επανειλημμένα τους έχουμε δει στην τηλεόραση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μιλάνε μέχρι σήμερα την κρητική διάλεκτο και διατηρούν τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης στο ακέραιο και μάλιστα καλύτερα από τους κανονικούς κρητικούς, γιατί δεν θέλουν τα παιδιά τους να ξεχάσουν την πατρίδα. Έχασαν όμως το πιο σπουδαίο. Όταν μετακόμισαν για τη Συρία, δεν πήραν μαζί τους κανένα παπά, δεν έχτισαν καμιά εκκλησία και έτσι έγιναν όλοι μουσουλμάνοι. Το ίδιο θα συνέβαινε και με εμάς τους Έλληνες που 400 χρόνια ήμασταν σκλάβοι, όμως μας λυπήθηκε ο Θεός και έτσι με τους παπάδες, τις Εκκλησίες και τα κρυφά σχολειά, σωθήκαμε. Γι αυτό χρωστάμε πολλά στους ιερείς τους οποίους και πρέπει να σεβόμαστε.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ

Χωρίς ιερέα δεν βαπτιζόμαστε για να μας συγχωρεθεί το προπατορικό αμάρτημα
Χωρίς ιερέα δεν εξομολογούμεθα για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας
Χωρίς ιερέα δεν θα κοινωνήσουμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου για να έχουμε ζωή αιώνιο
Χωρίς ιερέα δεν θα πάρουμε την ευλογία του Θεού στο γάμο μας. Ακόμα, δια της επιθέσεως των χειρών του ιερέως λαμβάνομε Πνεύμα Άγιο.
Ο ιερέας είναι όργανο στη διακονία του Αγίου Πνεύματος.
Ο ιερέας είναι η σκάλα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι από τη γη στον ουρανό.
Όποιος τιμά τον ιερέα, τιμά τον ίδιο το Θεό.

ΙΩΑΝΝΗΝ θ 39-41
Και είπεν ο Ιησούς. Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον δια να βλέπωσιν οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί οι βλέποντες. Και ήκουσαν ταύτα όσοι εκ των Φαρισαίων ήσαν μετ΄ αυτού και είπον προς αυτόν. Μήπως και ημείς είμεθα τυφλοί; Και είπεν προς αυτούς ο Ιησούς. Εάν είσθε τυφλοί δεν ηθέλετε έχει αμαρτίαν, τώρα λέγετε ότι βλέπωμεν και η αμαρτία σας μένει.

Αναφέραμε την παραπάνω περικοπή του Ευαγγελίου για να σημειώσουμε το εξής μεγάλο Θαύμα που γίνεται κάθε χρόνο στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Φως σχεδόν 2.000 χρόνια, με θαυματουργικό τρόπο έρχεται σε Ορθόδοξο Ναό και σε Ορθόδοξο Πατριάρχη. Και μάλιστα τα πρώτα λεπτά που βγαίνει αυτό το φως δεν καίει όποιον το ακουμπάει. Εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν κάθε χρόνο αλλά λίγοι συγκινούνται. Κανονικά, μόνο μετά από αυτό το θαύμα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει στο Χριστό και στην Ορθοδοξία.. Και όμως οι βλέποντες δεν βλέπουν και η αμαρτία τους μένει. Ας τα βλέπουν αυτά όλοι οι αιρετικοί. Ας δουν ότι ο Κύριος προτιμά τους ορθόδοξους Ναούς και τους ορθόδοξους ιερείς.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ

Κάθε Κυριακή πολλές μητέρες πηγαίνουν στην Εκκλησία και αφήνουν τα παιδιά τους στο σπίτι για να χορτάσουν τον ύπνο τους. Μεγάλο λάθος, ίσως και έγκλημα. Είναι σαν να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά δεν έρχονται σε κοινωνία με το Χριστό και κινδυνεύουν σε κάθε τους βήμα. Αλλά και όταν το παιδί δεν μάθει από μικρό να πηγαίνει στην εκκλησία, μεγάλο δεν θα πάει και δεν θα οδηγήσει και τα δικά του παιδιά εκεί. Έτσι φεύγουμε από το δρόμο του Χριστού και βαδίζουμε σε άλλους δρόμους σκοτεινούς που οδηγούν στις ασθένειες, τα ναρκωτικά, την πορνεία, τους φόνους, τις κλοπές, τη φυλακή, το θάνατο. Γι αυτό μίλησα για έγκλημα. θάνατο. Γι αυτό μίλησα για έγκλημα. Αντίθετα, κανένα παιδί της Εκκλησίας, δεν θα πάει χαμένο και η κοινωνία μας θα αλλάζει προς το καλύτερο ΑΜΗΝ

πηγή :  Αντιαιρετικές Σελίδες-Απόστολος Ξεπαπαδάκης

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...