/*--

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Αιτία και σκοπός της δημιουργίας

  
Από ορισμένο ελατήριο κινείται ο άνθρωπος και πράττει ό,τι πράττει, κάνει τα διάφορα έργα του. Και σε αυτό που πράττει θέτει ορισμένο σκοπό. Ή την ωφέλεια και ικανοποίηση του εαυτού του ή την ωφέλεια και ικανοποίηση άλλων. Και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. 

Και στη δημιουργία του κόσμου υπάρχει κάποια αιτία, κάποιος σκοπός. Από ποιες, λοιπόν, αιτίες και προς ποιο σκοπό δημιούργησε τον κόσμο ο Θεός; Τον δημιούργησε εξ ανάγκης δικής του και προς ικανοποίηση δικών του πόθων και βλέψεων;

Όχι, ένα τέτοιο ανθρώπινο κίνητρο και ελατήριο με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Θεό. Και τούτο, διότι ο Θεός είναι ανενδεής και δεν έχει καμία ανάγκη, κανενός δεν έχει χρεία. Το λέει και ο Δαβίδ στους ψαλμούς του. Το λέει στο Θεό ο άνθρωπος γενικώς, κάθε άνθρωπος. Κύριε, Συ είσαι ο δημιουργός και κυρίαρχος των πάντων. Συ όλα τα έχεις πλούσια και από τα δικά μου αγαθά καμία δεν έχεις ανάγκη, «ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις» (Ψαλμ. ιε΄ 2). Τον δημιούργησε για να ικανοποιήσει άλλους; Ναι. Τον δημιούργησε για να διαλαλείται διαμέσου του κόσμου η θεία του δύναμη και εξουσία.

Πρώτον αυτό. Αλλά, δεύτερον, τον δημιούργησε κυρίως εξ απείρου αγάπης κινούμενος, για να δείξει την αγάπη του αυτή και εκδηλώσει τη στοργική του αγαθότητα, για να καταστήσει μετόχους της δικής του χαράς και δόξης και μακαριότητας και τα πλάσματά του. Ποια; Τα λογικά ιδίως όντα, Αγγέλους και ανθρώπους.

Αυτός ο λόγος και σκοπός, αυτή η αιτία της δημιουργίας του κόσμου υπό του Θεού. Η αγάπη είναι το κίνητρο, το ελατήριο και η αρχή. Η ευτυχία και μακαριότητα των λογικών όντων είναι ο σκοπός και το τέλος του. Αλλά και προς αναγνώριση και δόξα δική του εκ μέρους των ανθρώπων και του κόσμου ολόκληρου. Αυτή την έννοια έχει και ο λόγος του αποστόλου Παύλου, «ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα» (Ρωμ. ια΄ 36). Δηλαδή τα πάντα προς δόξα του, προς έκφραση πίστεως, προς εκδήλωση θερμής αγάπης και ευγνωμοσύνης υπό των ανθρώπων, οι οποίοι τόσο χαίρονται και ευεργετούνται από τα έργα και τα αγαθά της δημιουργίας του κόσμου.

Ειδικότερα για μας τους ανθρώπους λέει ο Παύλος, ότι «ἐξελέξατο ἡμᾶς προορίσας… εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Εφεσ. α΄ 5, 6), για να υμνείται και δοξολογείται από μας τους ανθρώπους το άπειρο μεγαλείο της θεότητάς του. Για αυτό βεβαιώνεται μεν ότι «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. ιη΄ 1), καλούνται δε τα πάντα – έμψυχα και άψυχα – να εκφράσουν την πίστη τους και αγάπη τους, να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους στο Θεό. «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ… πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον» (ψαλμ. ρμη΄).

Χριστιανική Φοιτητική Δράση

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...