/*--

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Φάρος στό ταξίδι της ζωής

 
Οί αιώνες παρέρχονται καί ό θεοδώρητος Νόμος φωτίζει άκατάπαυστα άναρίθμητες ψυχές. Κάθε μιά φωτιζομένη ψυχή άπό τό αιώνιο φώς Του, ποτέ δέν περιπατεΐ στό πνευματικό σκοτάδι. Εξάλλου ό Νόμος του Θεού έκπέμποντας τίς φωτεινές άκτΐνες του μάς σώζει, μάς άσφαλίζει μέσα στό τρικυμιώδες πέλαγος τής ζωής.

Είναι άλήθεια οτι μέ τούς φάρους πολλά ναυάγια άποφεύγονται. Οί ναυτικοί κατά τίς νύκτες, ένώ μάχονται μέ τά άγριεμένα κύματα σέ μέρη πολύ έπικίνδυνα, κοντά σέ σκοπέλους καί ύφάλους καί άκρωτήρια, κατορθώνουν ώστε νά μήν συντρίβονται, νά μήν καταποντίζονται. Διότι οί φάροι μέ τό φώς τους δείχνουν τόν άμεσο κίνδυνο καί τότε αύτοί άλλάζοντας γραμμή πλεύσεως σώζονται, καί συνεχίζουν τό ταξίδι τους, έως οτου φθάσουν στό ποθητό λιμάνι. Άλλά «καί μεΐς θάλασσα μεγάλη καί εύρύχωρη πλέουμε, ή όποία είναι γεμάτη άπό θηρία καί πολλούς σκοπέλους, καί ή όποία γεννά πολλούς χειμώνες, καί ή όποία, ένώ ύπάρχει καλοκαιρία, ξεσηκώνει κακοκαιρία πολύ κακή»1 λέει ό ίερός Χρυσόστομος.

Όλοι μας πλέουμε στή μεγάλη καί πλατειά θάλασσα τής παρούσης ζωής, πού είναι γεμάτη άπό τά θηρία τών παθών καί πού έχει τούς σκοπέλους τής άμαρτίας, πού μάς φέρνει κακοκαιρίες θλίψεων, ένώ κυλάει ήσυχη καί χαρούμενη ή ζωή μας άπειλεΐται άπό στιγμή σέ στιγμή τρικυμία σφοδροτάτη πόνου καί πικρίας. Ασθένειες μικρές ή μεγάλες, θάνατοι προσφιλών μας προσώπων, άδικίες, οικονομικές δυσχέρειες, συκοφαντίες, διωγμοί, ολα αύτά είναι κύματα, πού μάκτυπουν άλύπητα. Γ ύρω μας τόσο σκοτάδι κακίας! Τόσοι σκόπελοι του διαβόλου! Τόσες παγίδες τής «σκολιάς καί διεστραμμένης» κοινωνίας! Τόσοι πειρατές καί καταποντιστές τής ψυχής μας!

Πώς θά σωθούμε μέσα στή δίνη, μέσα στήν καθημερινή ταραχή τών ποικίλων άγριεμένων κυμάτων; Πώς θά έπισημάνουμε άμέσως τούς κινδύνους της ψυχής μας, πως θά ύπερνικήσουμε τίς πλεκτάνες των έχθρων της καί θά τήν άσφαλίσουμε; Ανίσχυρα είναι τά άνθρώπινα μέσα. Μόνο τό φως του θείου Νόμου μάς φέρνει άσφαλή τήν έλπίδα. «Αδύνατον γάρ, άδύνατον σωθηναι άνευ της των Γραφών άναγνώσεως», μάς φωνάζει ό χρυσορρήμονας άγιος Ιωάννης.

Τό σημερινό ηθικό σκοτάδι 

Καί όμως, πόσοι άνθρωποι ζουν καί σήμερα στό σκοτάδι! Υποφέρουν καί τυραννουνται. Δέν έχουν ειρήνη στήν ψυχή. Δέν γνωρίζουν όμως τί φταίει. Νομίζουν ότι φταίει ή κοινωνία, οί νόμοι, οί άρχοντες, ό πολιτισμός, ό Θεός, πού δέν ζήτησε τή δική τους σοφή γνώμη! Ισχύει καί γ ι’ αύτούς ό σκοτισμός του νου πού άναφέρει ό άπ. Παυλος στήν πρός Κορινθίους έπιστολή του:«Μεταξύ αύτών ό σατανάς, ό όποιος είναι θεός καί άρχοντας του αιώνα αύτου, πού προηγείται της δευτέρας παρουσίας, τύφλωσε τίς διάνοιες των άπίστων γ ιά νά μή λάμψει σ’ αύτούς ό φωτισμός του Εύαγγελίου, τό όποιο κηρύττει τή δόξα του Χριστού, ό Όποιος είναι εικόνα του Θεου»2. Ό σκοτισμός του νου, τόν όποιον δημιουργεί καί έπαυξάνει ή άπουσία της μελέτης καί γνώσεως του θείου Νόμου, φαίνεται καθαρά καί στό ζήτημα των προλήψεων καί δεισιδαιμονιων. Οί προλήψεις καί δεισιδαιμονίες είναι πληγή φοβερή της κοινωνίας. Ό πολύς κόσμος βασανίζεται καί πάσχει κυριολεκτικά άπό τίς προλήψεις, τά λείψανα αύτά της σκοτεινης έποχης της είδωλολατρείας. Προλήψεις έχουν, δυστυχως, καί άνθρωποι, πού θέλουν νά λέγονται μορφωμένοι καί έλεύθερα πνεύματα. Καί είναι περισσότερο προσκολλημένη σέ προλήψεις καί δεισιδαιμονίες ή λεγόμενη άριστοκρατία.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μερικά γεγονότα προλέγουν τά μέλλοντα εϊτε εύχάριστα εϊτε δυσάρεστα είναι αύτά. Π.χ. Τό τρίξιμο των έπίπλων, τό ουρλιασμα του σκύλου, τό κλάψιμο της κουκουβάγιας, ένας βόμβος στ’ αύτιά κ.ο.κ. λένε οτι κάτι κακό θά συμβεί. Τό κρέμασμα ένός πετάλου θά φέρει εύτυχία. Άπό τήν πλάτη του άρνιοϋ μαντεύουν τά μέλλοντα. Καθώς καί άπό τά ύπολείμματα του καφέ, άπό τά τραπουλόχαρτα, άπό τά όνειρα. Πολλά πράγματα θεωρούνται άπό τούς προληπτικούς καί δεισιδαίμονες ώς κακός οιωνός. Π.χ. ό άριθμός 13, ή ημέρα Τρίτη, ή συνάντηση μέ ιερέα, τό νά άνάψουν άπό ένα σπίρτο τρεις τό τσιγάρο τους, ή συνάντηση μέ φείδι... Άλλά είναι άτελείωτη ή σειρά των άνοήτων προλήψεων.

Άκόμη καί μέ τίς γιορτές τής Εκκλησίας έχουν συνδεθεί μερικές προλήψεις. Ό πως ό «κλείδωνας» του άη-Γιανιου, ή λαμπάδα, «τά κόλλυβα των άγίων Θεοδώρων», τά «κουφέτα του γάμου» κ.ο.κ. Όλες αύτές οί προλήψεις καί δεισιδαιμονίες βασανίζουν καί τυραννουν καί κρατούν πολλούς σημερινούς ' άνθρώπους στό είδωλολατρικό σκοτάδι. Πως είναι δυνατό ομως τά άψυχα πράγματα, τά ξύλα καί τά έπιπλα, άλογα ζώα, ή κουκουάγια, τό σκυλί κ .λπ. νά άπ κτουν οχι άπλώς λογική, άλλά ύπερφυσική δύναμη, ωστε νά φανερώνουν τό μέλλον; ’Ή μήπως μπορουμε νά ύποθέσουμε οτι ό Θεός φανερώνει μέσα άπό τέτοια πράγματα τό Άγιο θέλημά Του; Ό Θεός μιλεί καί διδάσκει μέ τό θείο λόγο Του, μέ τήν Αγία Γ ραφή, μέ τήν Εκκλησία. Δέν χρειάζεται ό Θεός τέτοια μέσα νά χρησιμοποιήσει γιά νά φανερώσει τό τί θά συμβεί στή ζωή του κάθε άνθρώπου. Καί ομως έδώ είναι τό παράδοξο. Άφου καί μορφωμένοι άκολουθουν αύτές τίς δεισιδαιμονίες χωρίς νά ντρέπονται. Ντρέπονται ομως νά κάνουν τό σημείο του σταυρου στό έστιατόριο. Ντρέπονται νά κρεμάσουν τήν εικόνα του Εσταυρωμένου στό γραφείο καί τό κατάστημά τους! Δέν είναι λοιπόν, άνόητος ό άνθρωπος πού κάνει αύτά τά πράγματα;

Υπάρχουν έπιπλέον καί πρόσωπα πού ύποκύπτουν σέ μαγείες καί μαντείες. Είναι κάτι « γραΐδια» καί κάτι γύφτισσες, τίς όποίες ό άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος ονομάζει «ύπηρέτριες του διαβόλου». Καί καταφεύγουν στά ύποπτα αύτά πρόσωπα άνδρες καί γυναίκες καί μορφωμένοι πολλές φορές, γ ιά νά μάθουν τήν τύχη τους, γ ιά νά θεραπευθουν άπό άσθένειες κ.ο.κ. Άλλοι πάλι καταφεύγουν στόν Πνευματισμό. Σχετικά μέ αύτά είναι καί τά φαντάσματα, οί βρυκόλακες, τά στοιχειωμένα σπίτια κ.ο.κ..............

1. «Καί ημείς θάλασσαν πλέομεν μεγάλην καί εύρύχωρον πολλών μέν θηρίων γέμουσαν, πολλών δέ σκοπέλων, πολλούς δέ ημΐν χειμώνας τίκτουσαν, καί έξ αιθρίας μέσης χαλεπωτάτην ζάλην έπεγείρουσαν».
2. «Έν οίς ο θεός τοΰ α’ιώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα τών άπίστων ε’ις τό μή αυγάσαι αυτοΐς τόν φωτισμόν τοΰ ευαγγελίου της δόξης τοΰ Χριστοΰ, ος έστιν ε’κών τοΰ Θεοΰ» (Β' Κορ. δ ' 4).

Του Άρχιμ. Καλλιστράτου Λυράκη τ. Ίεροκήρυκος τής Ίερας Αρχιεπισκοπής Άθηνών

πηγή : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ο ΠΟΙΜΗΝ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...