/*--

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ἐπιστολή τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτη

 
Ἡ ἐπιστολή τοῦ γέροντος Ἐφραίμ Κατουνακιώτη πού ἀκολουθεῖ, γράφτηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 1994 πρός ἡγουμένη καί ἦταν τό τελευταῖο γραπτό του. Μετά ἀπό ἕνα μῆνα ἔχασε τό φῶς του καί ἔβλεπε μόνο σκιές.

Εἶναι συγκλονιστικό τό περιεχόμενό της, ἄν σκεφτεῖ κανείς πώς ὁ συγγραφέας της ἔζησε ἐπί δεκαετίες σέ πολύ σκληρές συνθῆκες, μέ ἀκραία στέρηση καί ὅμως ἡ ψυχή του παρέμεινε τρυφερή καί γλυκιά, ὅταν διαπιστώνει πώς δέν ἔχασε τήν ἀγαπητική της φύση παρά τίς κακουχίες καί τήν ἐπί δεκαετίες καταπίεση (λόγῳ τοῦ σκληρότατου χαρακτῆρα τῶν προϊσταμένων τοῦ γέροντος), ἀλλά ἐξαγνίστηκε καί κεκαθαρμένη διοχέτευσε ὅλο τό ἐρωτικό δυναμικό της πρός τόν Θεό, σέ σημεῖο ὥστε νά ἐκφράζεται μέ εἰκόνες σχεδόν σκανδαλιστικές, ἀνάλογες αὐτῶν πού περιγράφονται στό «Ἆσμα Ἀσμάτων».

Μικρή ὅρασις τῆς μελλούσης μακαριότητος:
Μά πότε θά ἔλθῃ ἐκείνη ἡ εὐλογημένη ἡμέρα.
 Ἡ μεγάλη καί ἐπιφανής, πού ὅλοι μαζύ, 
Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, θά ἑνωθοῦν εἰς δοξολογίαν Θεοῦ. 
Μέσα στό αἰώνιον καί γλυκύτατον καί ἀνεκδιήγητον φῶς. 
Μέσα στήν αἰώνιον χαράν.
Ὤ! Τί αἰώνιος χαρά περιμένει τούς Χριστιανούς.
Ὤ! Ἔρωτας τοῦ γλυκυτάτου καί ὡραιοτάτου Ἰησοῦ!
Ὤ! Βασιλική ἐρωτική μέθη!
Ὤ! Ἀθάνατος ψυχή! Χριστιανική ψυχή!
Τί ἔχεις νά κληρονομήσῃς ! Τί ἔχεις νά ἀπολαύσῃς !
Τί σοῦ ἔχει ἑτοιμάσει ὁ γλυκύτατος Νυμφίος σου Ἰησοῦς!
Ἕνα θά γίνῃς μέ Αὐτόν! (καί ὁ ἁγιάζων καί οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ
ἑνός πάντες» (Ἑβρ.2,11)
πού θά τόν βλέπῃς πρόσωπον πρός πρόσωπον αἰωνίως.
Καί θά Τόν φιλῇς.Θά τόν φιλῇς, θά Τόν φιλῇς στά μάτια, 
στό στόμα, στά χέρια Του, στήν πλευράν Του, στό στῆθος Του
 καί ὅσον Τόν φιλῆς, τόσο καί περισσότερον
 θά καίγεσαι ἀπό ζέση πνευματική,
ἀπό ἀγάπη νά Τόν φιλῇς.
Ὤ! Ἐρωτικό ξεχείλισμα τῆς ἀσματικῆς Νύμφης, τῆς ὀρθοδόξου
χριστιανικῆς ψυχῆς πρός τόν γλυκύτατον Νυμφίον της, τόν Ἰησοῦν.
Πού στόμα καί μάτια ἑνώθησαν, ἔγιναν ἕνα στό ἴδιο τό σῶμα 
τά μέν μάτια νά ἀναλύονται, νά λιώνουν σέ ἐρωτικά δάκρυα, 
σέ δάκρυα χαρᾶς, σέ δάκρυα εἰρήνης καί γλυκύτητος
, τό δέ στόμα σέ ἀτελείωτα ἐρωτικά ἄσματα, σέ ἐρωτικούς ὕμνους 
δοξολογίας, εὐχαριστίας  χωρίς τέλος,
 ὅπως αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Νυμφίος της τήν ἔχει μάθει, 
τήν ἔχει διδάξει ἀπό πολλήν ἀγάπη πρός αὐτήν.

Ἐπίλογος
«Ἔφη τό σεπτόν καί σεβάσμιον στόμα νοσφισμός ὑμῖν οὐ γενήσεται φίλοις».
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσεται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρελεύσονται» (Μάτθ.24,35) Ἀμήν.

πηγή : εν Εσόπτρω Τριμηνιαία Ἔκδοση τοῦ Ἐπικοινωνιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἱ. Μ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...