/*--

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ


(Λουκ. 12, 16-21)
Μέ άφορμή τήν έρώτηση πού εκαμε ενας άνθρωπος στόν ’Ιησού, γιά τό μοίρασμα της περιουσίας του μέ τόν άδελφό του, καί άφοϋ ό Χριστός μας του λέγει, οτι δέν είναι δικαστής γιά νά χωρίσει τήν περιουσία τους, άναπτύσσει τήν παραβολή του αφρονος πλουσίου γιά νά διδάξει σ’ ολους μας τό πόσο ολέθριο είναι γιά τήν άνθρώπινη ψυχή τό πάθος καί ή άσθένεια της πλεονεξίας.

Ό δρόμος γιά νά συναντήσουμε τό Θεό καί νά ενωθούμε χατά χάρη μαζί Του δέν είναι εύκολος. Τά έμπόδια καί οί δυσκολίες προέρχονται κυρίως άπό τά πάθη, τά όποια φωλιάζουν στόν έσωτερικό κόσμο τού άνθρώπου καί καλύπτουν μέ τήν τέφρα τους τή φλόγα της άγάπης στό Θεό Πατέρα μας.

Σύμφωνα μέ τήν πατερική παράδοση της Έκκλησίας μας «τά πάθη είναι κινήσεις καί πράξεις ξένες στήν κατά φύση ζωή της ψυχης». Τό νοερό μέρος της ύπάρξεως τού άνθρώπου άσφυκτια καί σιγά - σιγά άργοπεθαίνει, οταν καλυφθεΐ άπό τά πάθη. Αιτία δέ πού προκαλεΐ τά πάθη, τά όποΐα φυσικά ύποδαυλίζονται άπό τό διάβολο, άποτελεΐ «ή χωρίς μέτρο θέληση τού άνθρώπου καί ή παρά φύση άγάπη του στίς έπιθυμίες του».

Τά χρήματα, λοιπόν, τά κτήματα, ή ύλική περιουσία καί ό πλούτος άπό τή φύση τους δέν εχουν κάτι κακό. Τό πρόβλημα δημιουργήθηχε, οταν ό άνθρωπος εχασε τήν έπικοινωνία μαζί Του καί στήν προσπάθειά του νά δώσει νόημα στή ζωή του εκαμε τό λάθος νά θεοποιήσει καί νά είδωλοποιήσει τήν ύλη. ’Έτσι, ή άπληστία καί ή πλεονεξία πού μαστίζουν καί κυριεύουν τήν άνθρώπινη ζωή είναι άνθρώπινες έπιλογές πού οφείλονται άποκλειστικά καί μόνο στήν κατάχρηση καί παράχρηση των άγαθων τού Θεού.

Τό πάθος της πλεονεξίας είναι ώς φοβερή άσθένεια της ψυχης «είναι ή έμπαθής τάση νά μήν άρκεΐται κανείς σέ ο,τι εχει, άλλά νά έπιδιώκει περισσότερα άπ ’ οσα κατέχει, δικαιούται η εχει πραγματική άνάγκη»· ή άπληστία, οταν αιχμαλωτίσει τόν ανθρωπο τόν κάνει πρωτα ά π ’ ολα νά ξεχάσει οτι είναι κτίσμα. Ότι προέρχεται άπό τό Θεό καί οτι προορισμός του δέν είναι ή γη άλλά ό ούρανός. Λησμονεί οτι έδω είναι πάροικος καί προσωρινός καί οτι σκοπός καί προορισμός του είναι νά δοξολογεί τό Θεό καί νά πραγματοποιεί τό θέλημά Του, προκειμένου νά φθάσει στή θέωση.

Όπως εχει λεχθεί ή πλεονεξία βρίσκεται στή ρίζα κάθε αμαρτίας. Σέ κάθε ύπερβολή καί εκρηξη πάθους σέ όποιοδήποτε έπίπεδο, εϊτε πρόκειται γιά ύλικά κέρδη εϊτε γιά ήδονή των αισθήσεων, ό άνθρωπος πού ένεργεί τό πάθος τής πλεονεξίας, χρησιμοποιεί τόν πλησίον άντί ό ϊδιος νά τόν ύπηρετεί. Ό πλεονέκτης γίνεται άνελεήμων, έγωϊστής, άτομιστής καί σκληρός μέ τούς συνανθρώπους του. Χαρά καί εύτυχία του είναι τά πλούτη. Όλα στή ζωή του τά βλέπει καί τά ύπολογίζει μέσα άπό αύτή τήν οπτική γωνία. Στήν πραγματικότητα, όμως είναι δυστυχισμένος.  Τό άγχος, ή άγωνία του γιά τήν αύξηση των ύλικων άγαθων, ή άνούσια μέριμνά του γιά τήν άξιοποίηση τής περιουσίας του σέ καμμία περίπτωση δέν μπορούν νά φέρουν στήν ψυχή του άγαλλίαση καί ήσυχία.

Ό Μέγας Βασίλειος άναφέρει τά έξής γιά τήν πλεονεξία: «Όσα βλέπει ό οφθαλμός, αύτά έπιθυμεί καί ό πλεονέκτης. Ό 'Άδης δέν είπε ποτέ «άρκεί» ούτε ό πλεονέκτης είπε ποτέ «φτάνει». Ή θάλασσα γνωρίζει τά όριά της, ή νύκτα δέν ξεπερνά τά πανάρχαια όροθέσιά της, άλλά ό πλεονέκτης δέν λογαριάζει χρόνο, δέν μπορεί νά θέσει όρια, δέν καταλαβαίνει οτι ύπάρχουν διάδοχοι καί κληρονόμοι. Μιμείται τήν βιαιότητα τής φωτιάς, ολα τά διευθετεί, γιά ολα έγείρει άξιώσεις, καί ολα θεωρεί πώς άνήκουν σ’ αύτόν».

Γι’ αύτό, άγαπητοί μου άδελφοί, άς εϊμαστε έχθροί σέ κάθε μορφή πλεονεξίας, άν θέλουμε ή ζωή μας νά βρίσκεται στά πλαίσια τής Θεοδρομίας καί Θεοκοινωνίας. Είναι τελείως άσυμβίβαστη ή έν Χριστώ ζωή μέ τό πάθος τής πλεονεξίας, διότι οσο πιό πολύ ή σκέψη μας, ή διάθεσή μας καί τελικά ή καρδιά μας είναι προσκολλημένα στήν ύλη, τόσο καί πιό πολύ ό Θεός γίνεται άγνωστος καί ξένος γιά μας. ’Άς μήν ξεχνάμε ποτέ, έκείνο τό όποίο λησμόνησε ό άνθρωπος τού εύαγγελικού άναγνώσματος: Ότι κάποια στιγμή θά παραδώσουμε τήν ψυχή μας στόν Πλάστη καί Δημιουργό μας καί τότε τό κριτήριο θά είναι, έάν πλουτίσαμε τόν έαυτό μας μέ ο,τι θέλει ό Θεός» καί έάν έπιδιώξαμε νά άγαπήσουμε τόν Κτίστη καί οχι τά κτίσματα.

Τοΰ Άρχιμ. Ιακώβου Καραμούζη
Ίεροκήρυκος

πηγή : ΠΕΡΙΟΔΟΚΟ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...