/*--

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

   
O ὅρος «καταναλωτικά ἀγαθά» ἀνήκει στό καθημερινό μας λεξιλόγιο. Τό ἴδιο καί ὁ ὄρος «καταναλωτική κοινωνία» πού ὑποδηλώνει τόν ἐν γένει σήμερα ἰσχύοντα τρόπο οἰκονομικῆς σκέψεως καί ζωῆς, τρόπο πού ἔχει ὁδηγήσει τήν κοινωνία μας σέ δύσκολους δρόμους ποικίλων «κρίσεων».


«Καταναλώνω» καί «ἀναλώνω» σημαίνει ὅτι ἐξαντλῶ τά ὑλικά ἀγαθά μέχρι τέλους, τά ἐξαφανίζω. Κατά συνέπεια τά περιορίζω στήν στιγμιαία χρήση τους, χωρίς κανένα ἀντίκρυσμα στήν αἰωνιότητα. Τό ἔνστικτο κυριαρχεί σέ αὐτή τή διαδικασία.

Τά ὑλικά ὅμως ἀγαθά εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα ἀπό τό μηδέν καί τά παρέδωσε στόν ἄνθρωπο «καλά λίαν». Γι᾽ αὐτό ὅλα τά κτιστά ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ ἔχουν ἱερότητα. Δέν εἶναι αὐθύπαρκτα στοιχεῖα τοῦ κόσμου τούτου, χωρίς Θεό Δημιουργό, Προνοητή καί Συντηρητή τοῦ κόσμου καί τῶν πραγμάτων του. Τά ὑλικά ἀγαθά, εἴτε πρόκειται γιά τά προϊόντα τῆς γῆς, εἴτε γι᾽ αὐτά τῆς βιομηχανίας καί τῆς τεχνολογίας, δέν ἀποτελοῦν ἀπόλυτες ἀξίες, οὔτε εἶναι μέσα στιγμιαίας ἱκανοποιήσεως. Ἡ θεία προέλευσή τους καί ὁ ἱερός προορισμός τους ἀπαιτοῦν νά ἀποκτήσει ὁ ἀνθρωπος μιά ἄλλη κοσμοθεωρία ἀπ᾽ αὐτή τοῦ «καταναλωτισμοῦ».

Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα γιά μεταμόρφωση καί ὄχι γιά ἀφανισμό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι προορισμένος νά μετέχει στά ὑλικά ἀγαθά τῆς δημιουργίας μέ διάθεση «εὐχαριστιακή», ἐμφορούμενος ἀπό τό αἴσθημα ὅτι πρόκειται γιά δῶρα τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, πού τά παρέχει σέ ὅλους τό ἔλεος καί ἡ φιλανθρωπία Του. Καλεῖται ὄχι νά καταναλώσει, ἀλλά νά κοινωνήσει. Ἡ κατανάλωση ἀπομονώνει ἐνῶ ἀντίθετα ἡ κοινωνία ἑνώνει. Δημιουργεῖ ἄλλες προϋποθέσεις, δυνατές νά ἀνακαινίσουν ὄχι μόνο τό προσωπικό ἀλλά καί τό κοινωνικό βίωμα.

Αὐτός εἶναι καί ὁ ἀληθινός σκοπός τῆς νηστείας. Ἡ νηστεία μπορεῖ νά μᾶς διδάξει τή σωστή χρήση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Στή βιβλική γλῶσσα ὁ ἄνθρωπος δέν «τρώγει» ἁπλά ἀλλά «μεταλαμβάνει τροφῆς». Μετέχει στήν ὑλική δημιουργία ὡς κοινωνός, δηλαδή ἀρνεῖται νά ὑποταχθεῖ σέ μιά τυφλή ἐνστικτοκρατία καί ἀνυψώνει τίς βιολογικές ἀνάγκες του σέ μιά σιωπηλή «ἱερουργία» ζωῆς.

Μ. Ρ. Κ.

πηγή : Η ΟΔΟΣ ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...