/*--

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Κοινωνία Αγίων

    
Πέμπτη Κατήχηση
1. Οι δούλοι τού Θεού
2. Οι Απόστολοι τού Χριστού
3. Οι Κληρικοί
4. Ή θριαμβεύουσα ’Εκκλησία (Προφήτες, Απόστολοι, 'Άγιοι).


Μετά τήν επιστροφή τού ασώτου καί τόν εναγκαλισμό του από τόν προσδραμόντα πατέρα, δόθηκε από τόν φιλόστοργο πατέρα εντολή νά τόν ενδύσουν καί νά ετοιμάσουν πανηγύρι γιά νά χαρούν καί νά πανηγυρίσουν τήν επιστροφή του. Στήν παραβολή λέγεται οτι ό πατήρ εδωσε εντολή στούς δούλους του: «είπε δέ ό πατήρ πρός τούς δούλους αυτού» (Λουκ. ιε', 22). Ποιοί είναι αυτοί οι δούλοι πού εκπληρώνουν τό θέλημα τού Πατρός; Κατά τούς Πατέρας τής ’Εκκλησίας, εφ’ οσον η οίκία είναι η ’Εκκλησία, οι δούλοι είναι οι Κληρικοί. Αυτοί λαμβάνουν τήν εντολή από τόν Θεό νά ενδύσουν τόν επιστρέφοντα άσωτο υιό.

Κάνουν τό εργο αυτό μέ τήν Χάρη καί ευλογία τού Θεού καί όχι μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Κατά τήν ευχή τού Χερουβικού υμνου εύχεται ό επίσκοπος η ό ιερέας στόν Χριστό: «Σύ εί ό προσφέρων καί προσφερόμενος καί προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος Χριστέ ό Θεός ημών...». Οι Κληρικοί εύχονται στόν Πατέρα νά άγιάση τά τίμια δώρα, ό Πατήρ στέλλει τό 'Άγιον Πνεύμα καί μετάβάλλει τόν άρτο καί οίνο σέ Σώμα καί Αιμα Χριστού καί διά τού ιερέως προσφέρονται στόν λαό.

Ή 'Εκκλησία ομως είναι καί μία κοινωνία άγίων, σύνοδος αγγέλων καί ανθρώπων, ουρανίων καί επιγείων.’Έτσι, η 'Εκκλησία χωρίζεται στήν λεγομένη στρατευομένη Εκκλησία καί τήν θριαμβεύουσα Εκκλησία. Στήν στρατευομένη ανήκουν ολοι οι βαπτισθέντες καί βεβαιόπιστοι, οσοι, δηλαδή, βαπτίσθηκαν καί κρατούν αναμμένη τήν Χάρη τού άγίου Βαπτίσματος καί στήν θριαμβεύουσα 'Εκκλησία ανήκουν οι 'Άγιοι.

'Άγιοι δέν λέγονται οι καλοί άνθρωποι άπλώς, αλλά εκείνοι πού μετέχουν τής θεοποιού καί άγιοποιού ενεργείας τού Θεού. Ό Θεός μέ τήν δημιουργική Του ενέργεια δημιούργησε τόν κόσμο, μέ τήν ζωοποιό καί κυβερνητική τόν ζωοποιεί καί τόν κυβερνά καί μέ τήν θεοποιό η άγιοποιό ενέργεια τόν αγιάζει. Ή ζωοποιός καί κυβερνητική ενέργεια δέν σώζει, δηλαδή δέν σημαίνει δτι δσοι δημιουργήθηκαν θά σωθούν. Σώζονται δσοι μετέχουν της θεοποιού ενεργείας τού Θεού. Καί γιά νά μετέχουν αυτής της ενεργείας πρέπει νά καθαρίσουν πρώτα τήν καρδιά άπό τά πάθη, δηλαδή χρειάζεται εντατική προετοιμασία.

Κεντρική θέση στήν Εκκλησία κατέχει ή Θεοτόκος, ή οποία έδωσε τήν σάρκα της στόν Χριστό. Λέγεται Θεοτόκος, γιατί γέννησε εκ Πνεύματος Αγίου κατά σάρκα τόν Θεό, τό Δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος. Δέν γέννησε δηλαδή έναν καλό άνθρωπο πού άργότερα έγινε μεγάλος Προφήτης ο όποιος έλαβε τήν Χάρη τού Θεού καί έγινε Υίός τού Θεού. Ό Λόγος τού Θεού ήταν Θεός καί πρίν τήν σύλληψη καί μετά τήν γέννηση άπό τήν Παναγία.

Ή Παναγία χαρακτηρίζεται άειπάρθενος.Ήταν παρθένος πρό τού τόκου, κατά τόν τόκο καί παρέμεινε Παρθένος καί μετά τόν τόκο.'Ένας εΐναι ό μεσίτης μεταξύ Θεού καί άνθρώπων καί Αυτός εΐναι ό Χριστός. Ή Παναγία εΐναι μεσίτρια μεταξύ ήμών καί τού Χριστού. Αγαπούμε τήν Παναγία γιά δύο λόγους. Πρώτον έπειδή άγαπούμε τόν Χριστό καί δεύτερον γιά νά φθάσουμε στήν άγάπη τού Χριστού. ’Έτσι, ή άγάπη μας πρός τήν Παναγία η εΐναι καρπός η εΐναι δρόμος γιά τήν άγάπη πρός τόν Χριστό.

Στήν θριαμβεύουσα Εκκλησία υπάγονται καί οί 'Άγιοι. Αυτοί εΐναι οί Προφήτες καί οί δίκαιοι τής Παλαιάς Διαθήκης οί Απόστολοι καί οί 'Άγιοι διά μέσου τών αιώνων. Στούς τελευταίους υπάγονται οί μάρτυρες πού έδωσαν τήν μαρτυρία τους καί υπέστησαν τό μαρτύριο γιά τόν Χριστό, οί Όσιοι πού άσκήθηκαν στά Μοναστήρια καί τήν έρημο γιά τόν Χριστό, οί έγγαμοι πού τήρησαν τό θέλημα τού Χριστού μέσα στήν οικογένεια.

Υπάρχουν 'Άγιοι άπό δλα τά κοινωνικά στρώματα τού λαού, άπό δλες τίς ήλικίες, άπό δλα τά έθνη καί άπό δλες τίς εποχές. Καί αυτό δείχνει δτι δέν μπορούμε νά προφασιζόμαστε δτι εΐναι άδύνατη σήμερα ή σωτηρία καί ό αγιασμός. ’Ο βαθύτερος σκοπός τού άνθρώπου εΐναι νά γίνη άγιος.

Στό σημείο αυτό μπορούμε νά άναφέρουμε τήν βιογραφία, τόν βίο καί τήν πολιτεία μερικών συγκεκριμένων άγίων, πού έχουν σχέση μέ τήν χώρα άπό τήν όποία προέρχεται ό Κατηχούμενος, μέ τήν ήλικία στήν όποία ευρίσκεται, μέ τό επάγγελμα τό όποίο εξασκεί. ’Εκτενή άναφορά πρέπει νά κάνουμε στόν ’Άγιο πού άγαπά ιδιαιτέρως καί πρόκειται νά λάβη τό ονομά του καί θά τιτλοφορήται μετά τό Βάπτισμα. Αυτό εΐναι σημαντικό, γιατί θά δείξη δτι εΐναι δυνατή ή σωτηρία σέ κάθε εποχή.

(Από τό βιβλίο Κατήχηση γιά βάπτιση των ενηλίκων, Αθήνα 1998).

ΤουΣεβ. Μητροπολίου Ναυπάκτου
καί Άγ. Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ

πηγή ;  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ο ΠΟΙΜΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...