/*--

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Όποιος θέλει νά μάθει κάτι γιά τόν Θεό, πρέπει νά «ρίχνει μιά ματιά» στόν Χριστό.

   
Ὁ Θεός μᾶς μιλάει. Μέ τό στόμα τοῦ Υἱοῦ Του· τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων, ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν τῷ Υἱῷ» (Ἑβρ. 1, 2). Δηλαδή. Τώρα τελευταῖα μᾶς μίλησε μέσῳ τοῦ Υἱοῦ Του.


Ἡ ἄποψη, ὅτι κάποια ἡμέρα θά ἐρχόταν ὁ Θεός στόν κόσμο νά ἐπισκεφθῆ τά παιδιά Του, νά φροντίσει γιά τά παιδιά Του, ἦταν μιά πολύ ἀρχαία προφητεία. Ἦταν μιά προφορική ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ στόν Ἀδάμ. Τοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ τότε ὁ Θεός ὅτι ἀπόγονός του, θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ δράκοντος· καί θά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου (Γεν. 3, 15).

Καί σχεδόν σέ ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου εὑρίσκομε διηγήσεις, πού μιλᾶνε γι᾿ αὐτήν τήν γλυκειά ἐλπίδα καί προσδοκία. Καί ὁ κόσμος περίμενε. Μέχρι πού «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου».

Καί γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο «τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» εἶχε ἔλθει: «ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων»· δηλ. πρίν ἀπό «λίγες» ἡμέρες· «στίς ἡμέρες μας». Τότε, πού ὁ «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3, 16). Τότε, πού ἔγινε ἄνθρωπος. Καί ἐπῆρε τό ὄνομα Ἰησοῦς. Καί στό πρόσωπό Του, στόν Ἰησοῦ, «κατώκησε πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2, 9).

Ἡ φανέρωση αὐτή εἶναι ἡ πιό τέλεια φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ἀπό τότε καί πέρα, ὅποιος θέλει νά μάθει κάτι γιά τόν Θεό, πρέπει νά «ρίχνει μιά ματιά» στόν Χριστό.

Κάποτε, πού ἔτυχε νά μιλάει ὁ Κύριος στούς μαθητές Του γιά τόν Πατέρα Του, ὁ Φίλιππος Τόν παρεκάλεσε: Δεῖξε μας, Κύριε, τόν Πατέρα. Καί ἀρκεῖ ἡμῖν. Δέν θά Σοῦ ξαναζητήσουμε ποτέ τίποτε πιά! Τοῦ ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς: Τόσον καιρό εἶμαι μαζί σας, Φίλιππε. Ἀκόμη δέν Μέ κατάλαβες, τί εἶμαι; Ὅποιος βλέπει Ἐμένα, βλέπει τόν Πατέρα (Ἰω. 14, 8-9).

Ὅλες οἱ ἀρετές, ὅλες οἱ τελειότητες, ὅλη ἡ δύναμη καί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ Πατέρα, φαίνονται καί φανερώνονται ὁλοκάθαρα στόν Χριστό! Ὁ Θεός Πατέρας καί ὁ Θεός Υἱός εἶναι ὁμοούσιοι, ὁμόθρονοι, ὁμοδύναμοι, συνάναρχοι καί συναΐδιοι. Καί γι᾿αὐτό ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς συμβουλεύει: Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν. Καί εἰς Ἐμέ πιστεύετε (Ἰωαν. 14, 1). Ἄν κανείς δέν πιστεύει στόν Χριστό, δέν εἶναι ποτέ δυνατό νά πιστεύει ὅτι ὁ Θεός εἶναι πατέρας μας.

Τοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου

πηγή : ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...