/*--

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

O Κύριος εἶναι ἀπό τήν φύση Του Ἔλεος

   
...ὅταν ἡ ψυχή εἶναι ταπεινή...
τότε ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει τή μακαριότητα τῆς Θείας ἀγάπης...
...ἄν ὅμως ἡ ψυχή ρέπη πρός τή ματαιοδοξία, τότε τελειώνει ἡ γιορτή της γιατί τήν ἐγκαταλείπει ἡ χάρη...


Καλότυχοι ἐμεῖς, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, γιατί ζοῦμε κάτω ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Κύριος μᾶς λυπήθηκε καί μᾶς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο καί ζῆ στήν Ἐκκλησία μας. Μιά μόνο στενοχώρια ἔχομε, πώς δέν γνωρίζουνε ὅλοι τό Θεό καί δέν ξέρουν πόσο μᾶς ἀγαπᾶ. Κι αὐτή ἡ ἀγάπη ἀντηχεῖ στήν καρδιά τοῦ προσευχομένου, καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ μαρτυρεῖ στήν ψυχή γιά τή σωτηρία. Ὁ ἀγώνας γίνεται κάθε μέρα καί ὥρα.

Ἄν μάλωσες, κατέκρινες, ἤ στενοχώρησες ἀδελφό, ἔχασες τήν εἰρήνη σου. Ἄν δέχτηκες λογισμό ματαιοδοξίας ἤ περιφρόνησες τόν ἀδελφό, ἔχασες τή χάρη. Ἄν ἀγαπᾶς τήν ἐξουσία ἤ τά χρήματα, δέν θά γνωρίσης ποτέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἄν ἔκανες τό δικό σου θέλημα, ἡττήθηκες ἀπό τόν ἐχθρό καί θά καταλάβη τήν ψυχή σου ἡ ἀθυμία. Ἄν μίσησες τόν ἀδελφό, αὐτό σημαίνει πώς ἐξέπεσες ἀπό τό Θεό καί σέ κυρίευσε πονηρό πνεῦμα.

Ἄν ὅμως κάμης καλό στόν ἀδελφό, θά βρῆ ἡ συνείδησή σου ἀνάπαυση. Κι ἄν ἀποκόψης τό θέλημά σου, θ᾽ ἀποδιώξης μ᾽ αὐτό τόν τρόπο τούς ἐχθρούς καί θά εἰρηνεύσης τήν ψυχή σου. Ἄν συγχωρῆς τόν ἀδελφό γιά τίς προσβολές κι ἀγαπᾶς τούς ἐχθρούς, θά λάβης ἄφεση γιά τίς ἁμαρτίες σου κι ὁ Κύριος θά σοῦ δώση νά γνωρίσης τήν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κι ὅταν θά ταπεινωθῆς τελείως, τότε θά βρῆς καί τήν τέλεια ἀνάπαυση κοντά στό Θεό.

Ὅταν ἡ ψυχή εἶναι ταπεινή καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἀναπαύεται μέσα της, τότε ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει τή μακαριότητα τῆς Θείας ἀγάπης καί δέν φοβᾶται πιά τίποτε, ἀλλά ποθεῖ νά μένη πάντα ταπεινή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ν᾽ ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό. Ἄν ὅμως ἡ ψυχή ρέπη πρός τή ματαιοδοξία, τότε τελειώνει ἡ γιορτή της, γιατί τήν ἐγκαταλείπει ἡ χάρη καί δέν μπορεῖ πιά νά προσεύχεται καθαρά, ἀλλά βασανίζεται ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν κακῶν λογισμῶν.

Γιατί ὁ ἄνθρωπος ἐπί γῆς πάσχει, ὑποφέρει θλίψεις καί ὑπομένει δυστυχίες;
Πάσχομε, γιατί δέν ἔχομε ταπείνωση. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ζῆ στήν ταπεινή ψυχή κι Αὐτό τῆς δίνει ἐλευθερία, εἰρήνη, ἀγάπη, μακαριότητα.
Πάσχομε, γιατί δέν ἀγαποῦμε τόν ἀδελφό. Ὁ Κύριος λέει: «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καί θά εἶστε μαθητές μου». Γιά τήν ἀγάπη πρός τόν ἀδελφό ἔρχεται ἡ γλυκειά ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ πληρότητά της γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει ὅμως καί μέση ἀγάπη, πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος ὅταν προσπαθῆ νά τηρῆ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί φοβᾶται μήπως στενοχωρήση μέ τίποτε τό Θεό· κι αὐτό καλό εἶναι. Πρέπει νά ἐξαναγκάζωμε καθημερινά τόν ἑαυτό μας σέ κάθε καλό καί μ᾽ ὅλες τίς δυνάμεις μας νά μάθωμε τήν κατά Χριστόν ταπείνωση.

Ὅποιος τήν ὥρα τῶν θλίψεων δέν παραδίνεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτός δέν μπορεῖ νά γνωρίση τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Ἄν σέ χτυπήση καμιά συμφορά, μήν ἀποκάμης, ἀλλά νά θυμᾶσαι πώς ὁ Κύριος σέ βλέπει σπλαγχνικά καί μήν δεχτῆς τή σκέψη «Θά μέ προσέξη τάχα ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἐγώ Τόν στενοχωρῶ;», γιατί ὁ Κύριος εἶναι ἀπό τήν φύση Του Ἔλεος. Γύρισε, λοιπόν, μέ πίστη στό Θεό καί σάν τόν ἄσωτο υἱό τοῦ Εὐαγγελίου πές: «Οὐκ εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱός σου», καί θά δῆς πόσο ἀγαπητός θά εἶσαι στόν Πατέρα, καί θά ἔχη ἀνεκδιήγητη χαρά ἡ ψυχή σου.

Οἱ ἄνθρωποι δέν προσπαθοῦν νά μάθουν τήν ταπείνωση κι ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειάς τους δέν μποροῦν νά δεχτοῦν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί γι᾽ αὐτό πάσχει ὅλος ὁ κόσμος. Ἄν ὅμως γνώριζαν οἱ ἄνθρωποι τόν Κύριο, πόσο Ἀγαθός εἶναι, πόσο ταπεινός καί πράος, τότε σέ μιάν ὥρα θ᾽ ἄλλαζε τό πρόσωπο ὅλου τοῦ κόσμου κι ὅλοι θά εἶχαν μεγάλη χαρά καί ἀγάπη.

Ὁ Ἐλεήμων Κύριος μᾶς ἔδωσε τή μετάνοια καί μέ τή μετάνοια διορθώνονται ὅλα.. Μέ τή μετάνοια παίρνομε ἄφεση ἁμαρτιῶν· μέ τή μετάνοια ἔρχεται ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἔτσι γνωρίζομε τό Θεό. Ἄν κάποιος ἔχασε τήν εἰρήνη καί ὑποφέρη, ἄς μετανοήση καί ὁ Κύριος θά τοῦ δώση ἐκείνη τήν ἅγια εἰρήνη πού ἔδωσε στούς Ἀποστόλους Του.

Ἄν ἕνας λαός ἤ μιά πολιτεία ὑποφέρουν, τότε πρέπει νά μετανοήσουν οἱ πάντες κι ὁ Θεός θά τά ἐξομαλύνη ὅλα πρός τό καλό. Ὅλος ὁ ἀγώνας μας εἶναι νά ταπεινώσωμε τόν ἑαυτό μας. Οἱ ἐχθροί μας ἔπεσαν ἀπό τήν ὑπερηφάνεια καί μᾶς παρασύρουν πρός τό ἴδιο παράπτωμα. Ἐμεῖς ὅμως, ἀδελφοί, ἄς ταπεινώσωμε τούς ἑαυτούς μας, καί τότε θά δοῦμε κιόλας ἀπό τώρα, ἀπό τή γῆ (Ματθ. ις´ 28, Μάρκ. Θ´ 1) τή δόξα τοῦ Κυρίου, γιατί ὁ Κύριος δίνει στούς ταπεινούς νά Τόν γνωρίσουν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ψυχή πού γεύτηκε τή γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀναγεννᾶται ὁλόκληρη καί γίνεται τελείως ἀλλιώτικη καί ἀγαπᾶ τόν Κύριό της καί ἑλκύεται πρός Αὐτόν μ᾽ ὅλο της τό εἶναι μέρα καί νύχτα. Γιά ἕνα διάστημα μένει ἀναπαυμένη στό Θεό, ὕστερα ὅμως θυμᾶται τόν κόσμο καί ἀρχίζει νά στενοχωριέται γι᾽ αὐτόν καί προσεύχεται μέ πόνο καρδιᾶς γιά ὅλη τήν οἰκουμένη, νά μετανοήσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί νά μποῦν στόν παράδεισο. Ψυχή πού γνώρισε τή γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εὔχεται σ᾽ ὅλους τό ἴδιο· γιατί ἡ γλυκύτητα τοῦ Κυρίου φυλάγει τήν ψυχή ἀπό τή φιλαυτία καί τῆς δίνει ἀγάπη πού πηγάζει ἀπό τήν καρδιά.

Ἄς ἀγαπήσωμε τόν Κύριο, πού μᾶς ἀγάπησε πρῶτος κι ἔπαθε γιά μᾶς.

Δέν θά σᾶς κρύψω γιά ποιά ἔργα ὁ Κύριος μᾶς δίνει τή χάρη Του. Δέν θά γράψω πολλά, ἀλλά σᾶς παρακαλῶ νά ἔχετε ἀγάπη μεταξύ σας, καί τότε θά δεῖτε τό ἔλεος τοῦ Κυρίου. Ἄς ἀγαπήσωμε τόν ἀδελφό καί θά μᾶς ἀγαπήση ὁ Κύριος. Μή σκέφτεσαι πώς σ᾽ ἀγαπᾶ ὁ Κύριος ἄν σύ ἔχης ἀντιπάθεια γιά κάποιον. Ὤ, ὄχι· μᾶλλον οἱ δαίμονες σέ ἀγαποῦν καί σέρνεσαι ἀπ᾽ αὐτούς. Μήν ἀργήσης ὅμως, μετανόησε καί ζήτησε ἀπό τόν Κύριο τή δύναμη τῆς ἀγάπης γιά τόν ἀδελφό, καί τότε θά δῆς εἰρήνη στήν ψυχή σου.

Τώρα εἶναι ἡ τέταρτη ὥρα τῆς νύχτας. Κάθομαι στό κελλί μου, σάν σέ παλάτι, καί γράφω μέ εἰρήνη καί ἀγάπη. Ὅταν ὅμως ἔλθη ἡ μεγάλη χάρη, τότε δέν μπορῶ πιά νά γράψω.

...ἄν ὅμως γνώριζαν οἱ ἄνθρωποι τόν Κύριο, πόσο Ἀγαθός εἶναι, πόσο ταπεινός καί πράος, τότε σέ μιάν ὥρα θ᾽ ἄλλαζε τό πρόσωπο ὅλου τοῦ κόσμου κι ὅλοι θά εἶχαν μεγάλη χαρά καί ἀγάπη...

 Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

πηγή : ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ, Περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...