/*--

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Πρόσθες Κύριε...

                                                         Μές στήν ἀτέρμονη σιγή
                                                         τῆς μοναξιᾶς
                                                         Τόν Ἕνα, Αὐτόν πού εἶναι
                                                         τό Φῶς καί ἡ Ἀλήθεια
                                                         καί ἡ Ζωή ἀναζητᾶς.


                                                         Ὁ νοῦς στό «γνῶθι σαυτόν»
                                                          συγκεντρώνεται
                                                          καί ἡ ἀναιμική ψυχή
                                                         σιγά-σιγά ἀρχίζει νά αἱματώνεται.
                                                         Γιά νά τραφεῖ σωστά,
                                                         τόν Ἄρτον καί τόν Οἶνον
                                                         τῆς ζωῆς ἀναζητᾶ.

                                                         Πρόσθες Κύριε,
                                                         πρόσθες ἔλαιον εἰρήνης,
                                                         ἴαμα ἀγαλλιάσεως
                                                         στῶν παθῶν μας τόν τάραχον,
                                                         ἵνα ἐν χρηστῷ βίῳ τελοῦντες,
                                                         μέτοχοι γενώμεθα
                                                         τῆς αἰωνίου γαλήνης.

Μαλαματή Χαριζανοπούλου-Ἀμπελίδου
( Ἀ ν έ κ δ ο τ ο )

πηγή : «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας».
Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...