/*--

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Ο ΘΥΜΟΣ

   
1. Εἰκόνες τοῦ θυμοῦ

Τί εἶναι ὁ θυμός; Θά σᾶς ἀναφέρω μερικές εἰκόνες καί παρομοιώσεις γιά τό τί εἶναι ὁ θυμός:

(α) Ὁ θυμός εἶναι μία μέθη, ἄνευ οἴνου ὅμως. «Οὐαί οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου» εἶχε πεῖ ὁ Ἠσαΐας (28,1). Ὑπάρχουν πολλές μέθες χωρίς κρασί, λέει ὁ Χρυσόστομος. Ἡ ἀκολασία εἶναι μέθη. Προσέξτε τόν ἀκόλαστο. Τά λόγια του, οἱ κινήσεις του, ἡ συμπεριφορά του ὅλη φανερώνουν ἕνα μεθυσμένο ἀπό τό κακό σαρκικό πάθος. Ἡ φιλαργυρία εἶναι μέθη. Ὁ θυμός εἶναι μέθη.1 Κοιτάξετε αὐτόν πού θυμώνει. Φαίνεται χειρότερος ἀπό μεθυσμένο. Τό πρόσωπό του φουσκώνει, ἡ φωνή του γίνεται ἄγρια, τά μάτια του κοκκινίζουν, ὁ νοῦς του σκοτίζεται, ἡ γλώσσα του τραυλίζει καί τ᾽ αὐτιά του ἄλλα ἀντί ἄλλων ἀκοῦνε, λέει ὁ Χρυσόστομος.2

(β) Ἀλλά ὁ θυμός δέν εἶναι μόνο μέθη, εἶναι καί τρέλλα. Σάν τόν τρελλό μερικές φορές κάνει ὁ θυμωμένος.

(γ) Ὁ θυμός εἶναι ἕνας φοβερός δήμιος πού μᾶς καταξεσχίζει τά σπλάγχνα καί δέν μᾶς ἀφήνει νά ἠρεμήσουμε. Ναί χριστιανοί μου! Ὅταν θυμώνουμε, ὅταν μνησικακοῦμε κατά τοῦ ἀδελφοῦ μας, ἀναστατωνόμαστε ὁλόκληροι, χειμώνα ἔχουμε, τρικυμία ἔχουμε στήν ψυχή μας.3

(δ) Εἶναι θηρίο ὁ θυμός, λέει πάλι ὁ Χρυσόστομος.4 Σάν θηρίο πράγματι ὁ θυμώδης ὁρμᾶ ἐναντίον τοῦ ἄλλου.5 Μάλιστα καί ἀπό τό θηρίο ἀγριώτερα μερικές φορές συμπεριφέρεται ὁ ἄνθρωπος. Γιατί τό θηρίο ἄν σοῦ ἐπιτεθεῖ μία φορά, ἔπειτα φεύγει ἤ, ἄν τό χτυπήσεις, ἀπομακρύνεται καί φεύγει. Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος πού θυμώνει; Ὄχι μιά, ἀλλά πολλές φορές ὁρμᾶ γιά νά ἐκδικηθεῖ. Μάλιστα κάνει ἀκόμη καί φόνο.6 Ντροπή στόν ἄνθρωπο! Χειρότερος καί ἀπό τό θηρίο γίνεται μέ τό θυμό του. Γιατί τό θηρίο, ἄν καί εἶναι ἄγριο στήν φύση του, ὅμως μέ τήν τέχνη τοῦ ἀνθρώπου τιθασεύεται καί ἡμερώνει.  Ἀλλά ὁ ἄνθρωπος, ἄν καί εἶναι ἥμερος ἀπό τήν φύση του, γίνεται μέ τόν θυμό του ἄγριο θηρίο. Τό θηρίο γίνεται ἄνθρωπος κατά τήν πραότητα καί ὁ θυμώδης ἄνθρωπος θηρίο κατά τήν ἀγριότητα! Ἄν κανείς λοιπόν μᾶς βρίσει καί μᾶς πεῖ «κτῆνος» καί «ζῶο» ἄς μή μᾶς κακοφανεῖ, ἄς μήν ὀργισθοῦμε, ἀλλά ἄς σκύψουμε ταπεινά τό κεφάλι, γιατί ἔτσι εἴμαστε.

Καί μόνο μέ τόν θυμό μας – ἀφήνω τά ἄλλα πάθη – κτήνη γινόμαστε, θηρία γινόμαστε. Ὦ ἄνθρωπε! λέει ὁ Χρυσόστομος. Σύ τιθασεύεις τόν λεόντα καί τόν κάνεις ἥμερο καί δέν μπορεῖς νά καταστείλεις τόν θυμό σου, πού ἔγινε καί ἀπό τόν λέοντα ἀγριώτερος; Ἄν καί γιά νά ἡμερέψει κανείς ἕνα λιοντάρι εἶναι δύο τά ἐμπόδια. Πρῶτον ὅτι τό λιοντάρι στερεῖται λογικοῦ καί δεύτερον ὅτι ἔχει στήν φύση του τήν ἀγριότητα. Καί ὅμως μέ τό χάρισμα τῆς σοφίας, πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ἡμερώνει τό λιοντάρι. Ποιά ἀπολογία, χριστιανέ μου, θά ἔχουμε ὅταν τά θηρία γίνονται ἄνθρωποι, ἐμεῖς δέ γινόμαστε θηρία; Ἄς πιστέψουμε, μᾶς λέει ὁ Χρυσόστομος, ὅτι θηρίο εἶναι ὁ θυμός μας. Καί αὐτός ἔχει φοβερά δόντια καί νύχια καί καταστρέφει τά πάντα. Ἀχρηστεύει τήν ψυχή μας καί τήν κάνει ἄχρηστη γιά κάθε ἔργο, ἀλλά ἀχρηστεύει καί τήν ὑγεία μας. Πῶς νά ἐργασθοῦμε, πῶς νά πετύχουμε κάτι τό γενναῖο, λέει ὁ Χρυσόστομος, ἐάν μέσα μας ἔχουμε τέτοιο θηρίο, τέτοιο φίδι;7

) Ἕνα ἀφηνιασμένο ἄλογο εἶναι ὁ θυμός σύμφωνα μέ ἄλλη εἰκόνα καί χαρά σέ ἐκεῖνον καί τιμή σέ ἐκεῖνον πού βάζει χαλινάρι σ᾽ αὐτόν καί δέν τόν καταγκρεμίζει σέ γκρεμούς καί βάραθρα.

(στ) Φωτιά εἶναι ὁ θυμός, λέει ἀλλοῦ ὁ Χρυσόστομος. Ναί, χριστιανοί μου, φωτιά! Φωτιά πού μᾶς ἀνάβει ὁ Ναβουχοδονόσορ Διάβολος στήν καρδιά. Εἴδατε πῶς νοιώθουμε ὅταν θυμώνουμε; Βράζουμε καί κοχλάζουμε ἀπό τό πάθος.8 «Ἄναψε» λέμε γιά τόν ἄλλον, ὅταν θυμώνει. Κι ὅταν ξεσπᾶμε μέ τά θυμώδη λόγια μας, φωτιά πετάει τό στόμα μας καί πυρκαϊά βάζουμε. Ὅταν ὅμως, ἄν καί θυμώνουμε ἐσωτερικά, κατορθώσουμε νά πνίξουμε τό πάθος καί νά μήν ἐκδηλώσουμε τόν θυμό μας, τότε δέν καήκαμε ἀπό τήν φωτιά αὐτή. Κι ἄν εἶναι θαῦμα λοιπόν τό ὅτι τά τρία παιδιά δέν καήκαν στό καμίνι πού ρίχτηκαν πέρα ἐκεῖ μακρυά στήν Βαβυλώνα, εἶναι μεγαλύτερο θαῦμα νά μήν ἀνάψει ἡ ψυχή, νά μήν ὀργιστεῖ, ἄν καί μπῆκε σέ καμίνι θυμοῦ.9

(ζ) Τύφλα εἶναι ὁ θυμός, λέει σέ ἄλλη εἰκόνα ὁ Χρυσόστομος. Νύχτα καί σκοτάδι ἔχει μέσα του αὐτός πού θυμώνει. Κι ὅπως ὁ τυφλός ἤ αὐτός πού βαδίζει τήν νύχτα δέν γνωρίζει ποῦ πηγαίνει καί δέν μπορεῖ νά ξεχωρίζει τά πρόσωπα τῶν φίλων καί τῶν ἐχθρῶν, ἔτσι εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος ὅταν θυμώνει. Τυφλώνεται τό μάτι τῆς ψυχῆς του· συμπεριφέρεται σάν ἄγριο θηρίο. Τούς μεταχειρίζεται ὅλους κατά τόν ἴδιο τρόπο. Κι ἄν καί ξέρει ὅτι κακό θά προέλθει ἀπό τήν συμπεριφορά του αὐτή, ὅμως συμπεριφέρεται ἔτσι γιατί ἱκανοποιεῖ τόν ἐγωισμό του. Ἡδονίζεται, πράγματι, ὁ θυμώδης ὅταν ξεσπᾶ, ἀλλά τί ἡδονή εἶναι αὐτή; Εἶναι ἡδονή τρέλλας. Ἡδονή πού ἀναστατώνει καί σακατεύει τόν ἄνθρωπο καί δημιουργεῖ συγκρούσεις καί ἔχθρες. Μεγάλες συμφορές, πράγματι, προξενεῖ ὁ θυμός.10 Ὅταν ὅμως περάσει ἡ κατάσταση τοῦ θυμοῦ, ὅταν γαληνέψει ἡ ψυχή, τότε βλέπει ὀρθά καί καθαρά πρόσωπα καί πράγματα. Ὅταν φεύγει ὁ θυμός ἔρχεται ἡ συμπάθεια καί ἡ χαρά στήν ψυχή καί ὁ ἄνθρωπος μιλάει στοργικά, φιλικά καί συμπαθητικά. Γιά θυμηθεῖτε τόν Σαούλ. Ὅταν κατέπεσε ὁ θυμός του, τότε μίλησε στοργικά στόν Δαυίδ, τότε κατάλαβε ὅτι αὐτός δέν ἦταν ἐχθρός του, γιά νά τόν καταδιώκει, ἀλλά φίλος του καί ἔπρεπε νά τόν προστατεύσει (Α´ Βασ. 24,12).11

(η) Ὅταν θυμώνουμε ἔχουμε χειμώνα στήν ψυχή μας, γιά νά ἀναφέρω καί μιά ἄλλη εἰκόνα τοῦ Χρυσοστόμου. Σκοτεινιά, μαυρίλα καί ἀντάρα εἶναι μέσα μας. Τά νέφη τῆς ὀργῆς καί τοῦ θυμοῦ δέν ἀφήνουν νά φανεῖ καθαρός ὁ οὐρανός τῆς καρδιᾶς μας. Τί γίνεται τόν χειμώνα; Κρύο κάνει, βροντές καί ἀστραπές ἀκούγονται. Ἔτσι καί ὅταν θυμώνουμε. Τά λόγια μας εἶναι σάν βροντές καί δημιουργοῦν ψυχρότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ὅμως ἔλθει ἡ πραότης σάν ἥλιος στήν ψυχή μας, τότε ἀπομακρύνονται τά νέφη τῆς ἔχθρας καί τοῦ θυμοῦ καί ἔρχεται γαλήνη μέσα μας. Ἄνοιξη τότε εἶναι στήν ψυχή μας.12 Ἄς τρομάζουμε, ἀγαπητοί χριστιανοί, ἀπό αὐτές τίς φοβερές εἰκόνες τοῦ Χρυσοστόμου περί τοῦ πάθους τοῦ θυμοῦ καί ἄς ἀγανακτήσουμε κατ᾽ αὐτοῦ. Ἄς λάβουμε τήν ἀπόφαση νά μή φωλιάζει τέτοιο κακό στήν καρδιά μας. Ὁ θυμός, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι μέθη, εἶναι φοβερός δήμιος, εἶναι θηρίο, εἶναι ἀφηνιασμένο ἄλογο πού ρίχνει σέ γκρεμούς τόν ἄνθρωπο, εἶναι φωτιά πού καίει τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία, εἶναι χειμώνας βαρύς, εἶναι σκοτάδι καί τύφλα τῆς ψυχῆς. Εἶναι φοβερός τύραννος καί δικτάτορας τῆς ψυχῆς μας.12α Συνεπῶς ὅταν θυμώνεις εἶσαι δοῦλος καί ἄς εἶσαι ἄρχοντας καί ἄς σέ θεωροῦν μεγάλο καί ἐπίσημο.12β

2. Ὁ θυμώδης δέν εἶναι πολιτισμένος

Δέν πρέπει λοιπόν νά θυμώνουμε. Ὁ θυμός, εἴπαμε, εἶναι ἴδιον τῶν ζώων, τῶν θηρίων καί ὄχι τοῦ ἀνθρώπου. Γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ λογικοῦ καί πολιτισμένου ἀνθρώπου, εἶναι ἡ πραότητα, ἡ ἐπιείκεια καί ὄχι τό νά σύρεται καί νά φέρεται σάν δοῦλος ἀπό τήν ὀργή καί τά ἄλλα πάθη καί νά καταπίπτει στήν θηριωδία τῶν ἀλόγων ζώων. Ἀκοῦστε τί λέει ὁ Χρυσόστομος· «Τοῦτο μάλιστα γνώρισμα ἀνθρώπου τοῦ λόγῳ τετιμημένου, τό ἥμερον, τό ἐπιεικές, τό πρᾶον, τό ταπεινόν, τό ἥσυχον, τό μή καθάπερ ἀνδράποδον οὕτως ἕλκεσθαι καί σύρεσθαι, ἤ ὑπό ὀργῆς, ἤ ὑπό τῶν ἄλλων παθῶν, ἀλλά τῷ λογισμῷ περιγίγνεσθαι τῶν ἔνδοθεν σκιρτημάτων, καί τήν οἰκείαν διασώζειν εὐγένειαν καί μή διά ραθυμίας εἰς τήν τῶν ἀλόγων ἐκπίπτειν θηριωδίαν» (Εἰς τήν Γένεσιν ὁμιλ. ΛΑ´).

Δέν πρέπει λοιπόν νά θυμώνουμε, ἀλλά νά ζοῦμε εἰρηνικά, νά συμπεριφερόμαστε μέ πραότητα, σάν πολιτισμένοι ἄνθρωποι. Μήν κάνουμε ζούγκλα τήν κοινωνία μας! Κι ἄν μᾶς βρίζουν, κι ἄν μᾶς ἀδικοῦν οἱ ἄλλοι, ἄς μήν ὀργιζόμαστε ἐναντίον τους, ἄς μή θυμώνουμε κατ᾽ αὐτῶν, ἄς μήν ἀνταποδίδουμε τήν ἀδικία. Γιατί ἄν πρόκειται νά συμπεριφερόμαστε καλά μόνο ὅταν καί οἱ ἄλλοι μᾶς μιλοῦν καί συμπεριφέρονται καλά, τότε κατά τί διαφέρουμε ἀπό τά ζῶα; λέει ὁ Χρυσόστομος. Καί τά ζῶα δέν ἀγριεύουν πάντοτε, ἀλλά μόνον ὅταν τά ἐνοχλήσει κάποιος. Ὅταν λοιπόν σέ ἀδικήσουν, χριστιανέ, ὅταν σέ βρίσουν, τότε νά δείξεις τήν πραότητά σου, τήν ἀνεξικακία σου· τότε νά δείξεις ὅτι εἶσαι ἄνθρωπος.13 Τώρα, χριστιανοί μου, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι εἶναι συμφέρον μας νά μή θυμώνουμε καί εἶναι βλάβη μας νά θυμώνουμε.

(α) Πρῶτα-πρῶτα, ὅταν θυμώνουμε, ἄς φαινόμαστε ὅτι κυριαρχοῦμε καί ὑπερέχουμε με τίς φωνές καί τίς κραυγές μας. Στήν πραγματικότητα εἴμαστε ἡττημένοι καί ὄχι νικηταί. Ἀντιθέτως, ὅταν δέν θυμώνουμε, φαινόμαστε μέν ὅτι νικώμεθα, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἴμαστε νικητές, λαμπροί νικητές. «Μή ζητᾶμε πάντοτε νά νικᾶμε οὔτε πάντοτε νά ἀποφεύγουμε τήν ἧττα – λέει ὁ Χρυσόστομος – . Πολλές φορές ἡ νίκη προξενεῖ ζημιά καί ἡ ἧττα ὠφέλεια». Καί ἔρχεται ὁ ἱερός πατήρ στήν περίπτωση τῶν θυμωμένων. Στούς ὀργιζομένους, λέει, φαίνεται ὅτι ἔχει νικήσει ἐκεῖνος πού ἔχει θυμώσει, ἀλλά αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού κυρίως ἔχει νικηθεῖ καί ἔχει ζημιωθεῖ. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού δέν θυμώνει νίκησε καί ὠφελήθηκε. Γιατί, ὅταν θυμώνουμε καί τόν ἑαυτόν μας ζημιώνουμε, ἀλλά ἐξοργίζουμε καί τόν πλησίον μας, τόν ὁποῖο ὑποκινοῦμε νά θυμώσει καί ἐκεῖνος.

Ὅταν ὅμως δέν θυμώνουμε, ἐνῶ μᾶς βρίζει κάποιος, καί τόν ἑαυτό μας ὠφελοῦμε καί τόν πλησίον μας ἁπαλύνουμε καί βοηθοῦμε νά ἠρεμήσει. Στήν περίπτωση λοιπόν τοῦ θυμοῦ «τό ἡττᾶσθαι» εἶναι καλύτερο καί εἶναι ἄριστος τρόπος νίκης.14 Αὐτός πού νικάει τό πάθος τοῦ θυμοῦ, χριστιανοί μου, εἶναι ὁ πραγματικά δυνατός. Αὐτός νίκησε ἕνα φοβερό πάθος. Αὐτός πρέπει νά δοξασθεῖ περισσότερο ἀπό τόν βασιλέα πού νικάει τούς ἐχθρούς. «Οὐχ οὕτω τό κρατῆσαι πολεμίων λαμπρούς ποιεῖ τούς βασιλεύοντας, ὡς τό κρατῆσαι θυμοῦ καί ὀργῆς», λέει ὁ Χρυσόστομος. Διότι – λέει – ὁ βασιλεύς νικᾶ τούς ἐχθρούς μέ τόν ὁπλισμένο στρατό του, ἐνῶ ὅποιος νικᾶ τόν θυμό εἶναι δικό του κατόρθωμα, δική του ἡ νίκη (Eἰς τούς ἀνδριάντας ΣΤ´).

(β) Ἔπειτα, ἄν θυμώσουμε, ἐνῶ δυνατόν νά ἔχουμε δίκιο, χάνουμε τό δίκιο μας μέ τόν θυμό. Ἀκοῦστε, χριστιανοί μου. Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος, λέει ὁ Χρυσόστομος, τιμωρεῖται δικαίως, γιατί ἔκανε μιά παράβαση, ἕνα ἁμάρτημα. Ἄν ὅμως αὐτός ὑποφέρει ἀγόγγυστα τήν τιμωρία του, τότε ἀποκτᾶ τήν συμπάθειά μας καί νομίζουμε ὅτι πάσχει ἀδίκως. Ἔτσι τώρα· ἄς ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος ἄλλος τιμωρεῖται ὄχι δικαίως, ὅπως στό πρῶτο παράδειγμα, ἀλλά ἀδίκως. Ἄν ὅμως αὐτός θυμώσει, ἄν ὀργισθεῖ, τότε δημιουργεῖ στούς ἄλλους τήν ὑπόνοια ὅτι πάσχει δικαίως.15 Ὁ ἔνοχος λοιπόν σέ κάτι, ἄν ὑπομείνει μιά τιμωρία, μιά ὑβρεολογία γιά τήν ἐνοχή του καί δέν θυμώσει, δημιουργεῖ τήν ὑπόνοια ὅτι ἀδίκως βρίστηκε ἤ τιμωρήθηκε. Ἕνας ἄλλος ἀντίθετα, ὁ ὁποῖος θά βριτεῖ ἀδίκως, ἄν θυμώσει, ἄν ὀργισθεῖ, δημιουργεῖ τήν ὑπόνοια ὅτι εἶναι ἔνοχος καί προσπαθεῖ μέ τίς φωνές του νά καλύψει τήν ἐνοχή του. Δέν κερδίζουμε λοιπόν τίποτα μέ τόν θυμό. Τοὐναντίον ζημιωνόμαστε καί βλαπτόμαστε. Δέν πρέπει ἄρα νά θυμώνουμε.

3. Φάρμακα κατά τοῦ θυμοῦ

Ὅλοι μας, εὐσεβεῖς χριστιανοί, συμφωνοῦμε ὅτι δέν πρέπει νά θυμώνουμε. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά μᾶς τό ποῦν οἱ ἄλλοι. Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι γνωρίζουμε ποιά ζημιά καί ποιά κακά προξενοῦμε καί στόν ἑαυτό μας καί στούς ἄλλους, ὅταν θυμώνουμε. Δέν πρέπει νά θυμώνουμε. Ὄχι, δέν πρέπει! Ὁ θυμός πρέπει νά κοπεῖ. Ἀλλά εἶναι πάθος. Πῶς θά κοπεῖ; Εἶναι ἀρρώστια. Πῶς θά θεραπευτεῖ; Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μᾶς δίνει δυνατά φάρμακα, ὡραῖες συμβουλές, πού πρέπει νά ἐφαρμόσουμε στόν ἀγώνα μας κατά τοῦ καταραμένου αὐτοῦ πάθους, τοῦ θυμοῦ.

(α) Νά ἔχουμε καλή καρδιά! Καλή διάθεση! Ἡ καλή διάθεση καί ἕνα φτωχό φαγητό τό κάνει γλυκό καί ἕνα καλυβάκι τό κάνει ἀγαπητό. Νά ἔχουμε καλή διάθεση, καλή καρδιά, μᾶς συμβουλεύει ὁ Χρυσόστομος, καί τότε οἱ ὕβρεις τῶν ἄλλων δέν μᾶς κάνουν κακό. Δέν θά μᾶς κάνουν νά θυμώσουμε. Ἕνα διαμάντι τό χτυποῦν, τό χτυποῦν δυνατά, ἀλλά δέν παθαίνει τίποτα, γιατί εἶναι στερεό. Ἔτσι καί σύ, χριστιανέ, μή θυμώνεις. Γέλα γιά τίς ὕβρεις τῶν ἄλλων. Νά ἔχεις καλή, νά ἔχεις στερεή διάθεση· γίνε διαμάντι καί τότε τίποτα δέν πρόκειται νά σέ βλάψει. Νά φιλοσοφεῖς, λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, καί τότε, χριστιανέ, θά καταπνίξεις τίς ἀδικίες καί ἀταξίες τῶν ἄλλων, πού σέ κάνουν νά θυμώνεις. Ἄν δέν θυμώσεις σέ κάποιον πού σέ ἔβλαψε, τότε φανερώνεις ὅτι δέν πληγώθηκες ἀπό τήν βλάβη του. Τότε μᾶλλον αὐτός πληγώθηκε παρά ἐσύ. Γιατί αὐτός πού βρίζει καί ἀδικεῖ, ὅταν βλέπει ὅτι δέν κατάφερε νά πληγώσει αὐτόν πού βρίζει, τότε πληγώνεται ὁ ἴδιος περισσότερο καί οἱ ὕβρεις του ἔρχονται ἐναντίον του. Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, χριστιανοί μου, καλή διάθεση, ἄς γινόμαστε ἀνώτεροι ἀπό ἐκείνους πού μᾶς ἀδικοῦν, ἄς φιλοσοφοῦμε στά ἀνθρώπινα καί τότε δέν θά θυμώνουμε. Δέν θά ὀργιζόμαστε.16

(β) Θέλεις νά κατανικήσεις τό θυμό; Σκέψου ὅτι μιά μέρα θά πεθάνεις. Ὁ θάνατος, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ὁ καλύτερος δάσκαλος, ὁ καλύτερος ἱεροκήρυκας. Βέβαια δέν θέλουμε ν᾽ ἀκούσουμε τό περί θανάτου κήρυγμα, ἀποκρούουμε τήν ἰδέα καί τό ἄκουσμα ἀκόμη τοῦ θανάτου. Ἀλλά ἄν σκεπτόμαστε τήν θνητή φύση μας πόσο καλύτεροι θά ἤμασταν... Δέν θά ἀδικούσαμε, δέν θά θυμώναμε. Ἀφοῦ θά πεθάνω, ἀφοῦ θά χωριστῶ ἀπό τούς ἀδελφούς μου, γιατί νά θυμώσω καί νά ψυχρανθῶ μαζί τους; Γιατί νά θυμώσουμε; Γιά τήν τιμή μας πού τήν ἔβρισαν ἤ τήν περιουσία πού μᾶς ἀφαίρεσαν; Ἀλλά θά πεθάνουμε! Μηδέν εἴμαστε. Ὅλα ἐδῶ θά τά ἀφήσουμε. Ἄς σκεφθοῦμε πόσοι ἔζησαν σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο πού διεκδικοῦσαν μέ ὀργή, μέ θυμό, μέ μηνύσεις σέ δικαστήρια τά δικαιώματά τους, καί ὅμως τώρα δέν ὑπάρχουν. Πέθαναν. Ἄς κάνουμε ἕνα περίπατο νά τούς ἰδοῦμε.

Ὁ Χρυσόστομος συνιστᾶ ἰδιαιτέρως τόν περίπατο αὐτό. Γιατί ὅπως οἱ ἄρρωστοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό καθαρό ἀέρα, ἔτσι καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ θυμώδεις ἔχουμε ἀνάγκη καθαροῦ ἀέρα, πού θά μᾶς δώσει ὁ περίπατος αὐτός. Ποῦ νά κάνουμε περίπατο; Στό νεκροταφεῖο! Στά μνήματα! Ἐκεῖ θά δοῦμε ἀπό κοντά ποῦ καταλήγει ἡ ἀνθρώπινη δόξα καί ἡ περιουσία, γιά τά ὁποῖα θυμώνουμε καί συγχυζόμαστε. Ἀπό τά μνήματα ἄς σκεφθοῦμε ἔπειτα, μᾶς λέγει ὁ Χρυσόστομος, τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή, τήν φοβερή ἡμέρα τῆς κρίσεως, κατά τήν ὁποία θά κριθοῦμε γιά τούς θυμούς μας καί τά ἄλλα ἁμαρτήματα, ἄς σκεφθοῦμε τήν κόλαση καί τότε παραλύουν τά νεῦρα τοῦ θυμοῦ.17

(γ) Ἰσχυρότερο φάρμακο γιά νά κατανικήσεις τόν θυμό εἶναι νά διαβάσεις τήν Ἁγία Γραφή. Φωτιά, σᾶς εἶπα, φλόγα τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ θυμός. Τί κάνουν αὐτοί πού φλογίζονται; Πηγαίνουν στίς πηγές, σέ δροσερά μέρη γιά νά δροσιστοῦν. Μιά ὡραία πηγή εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή. Ἔλα στά ρεύματά της, ἄνθρωπε, ἔλα νά λουστεῖς, ἔλα νά πιεῖς τό ἀθάνατο νερό της καί νά δροσιστεῖς ἀπό τήν φλόγα τοῦ θυμοῦ.18 Διάβασε τήν Ἁγία Γραφή. Ἔχει παραδείγματα ἡρώων, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί βρίστηκαν, ἄν καί ἀδικήθηκαν, ὅμως δέν θύμωσαν, δέν ἀνταπέδωσαν τήν ὕβρη. Θά σᾶς ἀναφέρω, ἀγαπητοί, ἕνα, δυό, τρία παραδείγματα ἀκολουθώντας τόν ἱερό Χρυσόστομο.

(1) Ἡ Ἄννα. Ἡ Ἄννα, ἡ γυναίκα τοῦ Ἐλκανά, ἦταν στεῖρα. Καί κατέφυγε στόν Θεό γιά νά τῆς χαρίσει ἕνα παιδάκι19 καί δέν κατέφυγε στά μάγια, ὅπως κάνουν σήμερα χριστιανές, δυστυχῶς, γυναῖκες. Πῆγε λοιπόν μέ τόν σύζυγό της στό ἱερό προσκύνημα τήν Σηλώ, πού ὑπῆρχε ἡ Kιβωτός τῆς Διαθήκης. Ἐκεῖ ἡ Ἄννα προσευχόταν καί ἔλεγε μέ δάκρυα στόν Θεό τόν πόνο της καί τόν παρακαλοῦσε νά τῆς δώσει ἕνα παιδί. Δέν ἔλεγε δυνατά τήν προσευχή της ἀλλά στήν καρδιά της καί κινοῦσε ἁπλῶς τά χείλη της. Ἕνα παιδάριο, πού διακονοῦσε ἐκεῖ στό ἱερό προσκύνημα τόν ἱερέα Ἠλεί, παρεξήγησε τήν εὐσεβῆ γυναίκα, πού τήν ἔβλεπε συνέχεια νά κλαίει καί νά κινεῖ τά χείλη της χωρίς νά ἀκούγεται νά λέει τίποτα. Τήν ἔβρισε. Τήν εἶπε μεθυσμένη. Καί ἡ Ἄννα τί ἔκανε; Θύμωσε; Ὀργίστηκε; Ὄχι. Δέν εἶπε ὅ,τι θά λέγαμε ὅλοι μας: Ὁ ἱερέας μοῦ εἶπε τέτοια πράγματα; Αὐτός πού πρέπει νά διδάσκει τούς ἄλλους, αὐτός μέ εἶπε μεθυσμένη, ἐνῶ προσευχόμουν; Ὄχι. Δέν εἶπε ἡ Ἄννα κανένα τέτοιο λόγο. Ἀλλά ἀπάντησε μέ πραότητα καί εὐγένεια. «Οὐχί, κύριε», εἶπε (Α´ Βασ. 1,1-20). Παρατηρῆστε, χριστιανοί μου· αὐτόν πού τήν ἔβρισε τόν εἶπε «κύριον»! Τόν κάλεσε δεσπότη!

Ἐνῶ ἐμεῖς; Ἐμεῖς, ὅταν μᾶς βρίσει κάποιος θυμώνουμε, ἀναστατωνόμαστε, τοῦ ζητᾶμε τόν λογο καί σάν θηρία πηδᾶμε ἐναντίον του, λέει ὁ Χρυσόστομος. Τό παράδειγμα τῆς Ἄννας πρέπει νά ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς, χριστιανοί μου. Κι ἄν μᾶς βρίσουν, κι ἄν μᾶς ποῦν τρελλούς ἤ μεθυσμένους, ὅπως τήν Ἄννα, μή θυμώσουμε, ἀλλά νά ἀπαντήσουμε μέ πραότητα καί εὐγένεια. Γιατί ἄν θυμώσουμε, τότε μέ τίς φωνές μας καί τό φέρσιμό μας θά ἀποδείξουμε σωστό καί ἀληθινό αὐτό πού μᾶς εἶπαν, ὅτι εἴμαστε δηλαδή μεθυσμένοι, γιατί σάν μεθυσμένος, εἴπαμε, κάνει ὁ θυμώδης. Ἄν θέλεις, λέει ὁ Χρυσόστομος, νά δείξεις ὅτι δέν εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού σέ κατηγόρησαν, νά τό δείξεις μέ τήν πραότητά σου, μέ τόν καλό σου τρόπο καί ὄχι μέ βρισιές καί κατηγορίες.20

(2) Ὁ Δαυίδ. Θαυμαστό εἶναι τό παράδειγμα τοῦ Δαυίδ γιά τό θέμα μας καί μάλιστα ὅπως τό παρουσιάζει ὁ Χρυσόστομος στίς τρεῖς ὁμιλίες του τίς ἐπιγραφόμενες «εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ». Ὁ Σαούλ ἐφθόνησε τόν Δαυίδ, τόν ἐμίσησε καί τόν κατεδίωκε μέ τόν στρατό του. Ὁ Δαυίδ μέ τούς λίγους ἄνδρες του κατέφυγε γιά νά κρυφτεῖ στό βάθος ἑνός σπηλαίου πέρα μακρυά στήν ἔρημο Ἔγ-γαδδί. Καταδιώκοντας τόν Δαυίδ ὁ Σαούλ κατέφυγε καί αὐτός στό ἴδιο σπήλαιο γιά νά ἀναπαυτεῖ μή γνωρίζοντας ὅτι ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Δαυίδ μέ τούς ἄνδρες του. Ὁ Σαούλ ἄοπλος πιά, μή ἔχοντας στρατό γιά νά τόν ὑπερασπιστεῖ, βρισκόταν στά χέρια τοῦ Δαυίδ. Οἱ σύντροφοι τοῦ Δαυίδ τόν παρακινοῦσαν νά φονεύσει τόν Σαούλ. Ἀλλ᾽ ὁ γενναῖος Δαυίδ κατέπνιξε τόν θυμό του καί δέν ἔκανε κακό στόν Σαούλ. Βεβαίως μέσα του θά ἔκανε ἀγώνα, γιά νά μή θανατώσει τόν ἐχθρό πού ζητοῦσε τόν θάνατό του. «Ἐπάλαισε καί ἐνίκησε καί ἐστεφανώθη» λέει ὁ Χρυσόστομος. Οὔτε ὁ ἴδιος ἔκανε κακό στόν Σαούλ στόν κλειστό ἐκεῖνο χῶρο τοῦ σπηλαίου, οὔτε καί στούς συντρόφους του ἐπέτρεψε νά τοῦ κάνουν κακό. Μόνο μέ τέχνη ἀπέκοψε κρυφά τό κράσπεδο τοῦ ἐνδύματος τοῦ Σαούλ, γιά νά τοῦ τό δείξει ἔπειτα σάν ἀπόδειξη ὅτι ἦταν στά χέρια του καί μποροῦσε, ἄν ἤθελε, νά τόν φονεύσει. Βγῆκε ἔπειτα ὁ Σαούλ ἀπό τό σπήλαιο, βγῆκε καί ὁ Δαυίδ. Βγῆκε καί τώρα ἦταν περισσότερο δοξασμένος παρά ὅταν ἐφόνευσε τόν Γολιάθ. Καί ἡ νίκη ἐδῶ ἦταν λαμπρότερη καί τά λάφυρα περιφανέστερα.

Γιατί ἐκεῖ, στήν περίπτωση τοῦ Γολιάθ, χρειάσθηκε σφεντόνα καί λίθους, ἐνῶ ἐδῶ νίκησε χωρίς ὅπλα, ἔστησε ἀναίμακτο τό τρόπαιο. Βγῆκε ἀπό τό σπήλαιο καί κρατοῦσε ὄχι τήν κεφαλή τοῦ βαρβάρου, ἀλλά νεκρό τόν θυμό καί τήν ὀργή του. Βγῆκε ἔχοντας τραυματισμένο ὄχι τόν Σαούλ, ἀλλά τόν πραγματικό ἐχθρό ὅλων μας, τόν Διάβολο. Στήν κεφαλή του δέν φοροῦσε τό στεφάνι τοῦ Σαούλ, ἀλλά τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης. Βγῆκε ὁ Δαυίδ ἀπό τό σπήλαιο ἐκεῖνο, λέει ἀκόμη ὁ Χρυσόστομος, λαμπρός, ἔνδοξος, ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες ἐκ τῆς καμίνου! Ὁ Δαυίδ εἶχε μέσα του τό καμίνι. Καί ἄν καί ἔβλεπε τόν Διάβολο σάν τόν Ναβουχοδονόσορα νά ρίχνει ξύλα στήν φωτιά, μέ τήν παρουσία τοῦ ἐχθροῦ, τήν προτροπή τῶν στρατιωτῶν, τήν εὐκολία τῆς διαπράξεως τοῦ φόνου τοῦ Σαούλ, ὅμως δέν κάηκε ἀπό τό καμίνι τοῦ θυμοῦ πού ἐκαίετο ἑπταπλασίως! Ἄς θαυμάζουμε τόν Δανιήλ, γιατί δέν κατασπαράχθηκε ἀπό τούς λέοντες στόν λάκκο, ἄς θαυμάσουμε καί τόν Δαυίδ πού νίκησε τούς λέοντες, τά πάθη τοῦ θυμοῦ καί τῆς ὀργῆς.* Ἱερεύς ἔγινε ὁ Δαυίδ στό σπήλαιο, λέει ὁ Χρυσόστομος. Προσέφερε πνευματική θυσία στόν Θεό. Θυσίασε τόν κτηνώδη θυμό! Καί μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Δαυίδ ἔγινε καί ἱερεύς καί θυσιαστήριο καί σφάγιο. Διότι καί ὁ θυμώδης λογισμός καί ἡ διάθεση ἡ ὁποία τόν προσέφερε καί ἡ καρδιά στήν ὁποία προσεφέρθησαν ἦταν ὅλα δικά του.21 

Χριστιανοί μου, ἄς μιμηθοῦμε τόν Δαυίδ. Καί ἄν τό φέρει ἡ περίσταση καί ὁ ἐχθρός πέσει στά χέρια μας, ἄς πνίξουμε τόν ἐναντίον του θυμό μας, ἄς πατήσουμε τήν ὀργή καί ἄς μήν τοῦ κάνουμε κακό, ἀλλά μᾶλλον νά τόν εὐεργετήσουμε καί ἔτσι θά τόν βοηθήσουμε καί αὐτόν νά καταλάβει τό σφάλμα του. Γιατί ὁ Δαυίδ μέ τήν ὡραία του αὐτή συμπεριφορά, μέ τήν πραότητά του κέρδισε τόν ἐχθρό του Σαούλ, ὅπως λέει παρακάτω ἡ ἱστορία (βλέπε ὅλη τήν ἱστορία εἰς Α´ Βασ. κεφ. 24).

(3) Ἄνοιξε τήν Ἁγία Γραφή, χριστιανέ, καί διάβασέ την. Αὐτή θά σοῦ δώσει φάρμακα νά θεραπευτεῖς ἀπό τόν θυμό καί ἀπό τά ἄλλα πάθη. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς παρουσιάζει τό μέγα παράδειγμα πραότητος, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ Ἴδιος εἶπε «μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 11,29). Μόνον ἕνα παράδειγμα πραότητος θά σᾶς ἀναφέρω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ μας. Ἕνας... Τί ἦταν αὐτός; Ὄχι ἄνθρωπος μέ ἀξίωμα, ἀλλά δοῦλος. Ἕνας δοῦλος σήκωσε τό χέρι του καί ἔδωσε ἕνα ράπισμα, ἕνα χαστούκι στόν Χριστό. Πώ-πώ! Γιά φανταστεῖτε νά ἔρθει ἐδῶ στήν Ἄμφισσα ὁ ἄρχοντας, ὁ πρωθυπουργός, καί νά βρεθεῖ ἕνας, ὁ πλέον ταπεινός, ὁ πλέον ἄσημος, νά τοῦ δώσει ἕνα χαστούκι. Ἀλλά αὐτό δέν εἶναι τίποτα, γιατί καί ὁ πρωθυπουργός καί ὁ ἄσημος ἄνθρωποι εἶναι καί οἱ δυό. Ἀλλά ὁ Χριστός; Εἶναι Θεός... «Ὡς τόν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»! Ἕνας δοῦλος λοιπόν ἐρράπισε τόν Χριστό μας, τόν Βασιλέα ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, οὐρανοῦ καί γῆς ὁλοκλήρου. Καί ὁ Χριστός τί ἔκανε; Τί ἀπάντησε; Τοῦ ξέρανε τό χέρι; Διέταξε τήν γῆ νά ἀνοίξει νά τόν καταπιεῖ; Ὄχι. Ἀλλά μέ πολλή ταπείνωση, μέ ταπείνωση παιδιοῦ, θά λέγαμε, τοῦ εἶπε· «Ἄν ἔκανα κανένα κακό πές μου το. Ἄν ὅμως δέν εἶπα τίποτα τό κακό, γιατί μέ χτυπᾶς;» Ναί! Ἔτσι ἀπάντησε! «Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ, εἰ δέ καλῶς τί μέ δέρεις;» (Ἰωάν. 18,23).

Ἔ, λέει τώρα ὁ Χρυσόστομος. Ὅταν σέ καταλάβει ὁ θυμός ἐναντίον κάποιου, μέσα σου, στήν καρδιά σου νά σκέπτεσαι αὐτήν τήν σκηνή. Νά φαντάζεσαι τόν δοῦλο νά χτυπάει τόν Χριστό καί ὁ Χριστός μέ πραότητα νά τοῦ λέει· «Τί κακό εἶπα; Γιατί μέ χτυπᾶς;». Αὐτή ἡ σκηνή ἡ συγκινητική, αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας μαλακώνει τήν καρδιά μας καί δέν τήν ἀφήνει νά ξεσπάσει σέ θυμό.22 Τά παθήματα τοῦ Χριστοῦ μας, ἀδελφοί χριστιανοί, ὁ Ἐσταυρωμένος μας, εἶναι τό ἰσχυρότερο φάρμακο κατά τοῦ θυμοῦ.

(δ) Καί ἕνα τελευταῖο φάρμακο κατά τοῦ θυμοῦ, τό δυνατώτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα. Ὁ θυμός, λέει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι ἕνα φίδι, ἕνα πολύ μεγάλο φίδι πού κατατρώει τά σωθικά μας. Πῶς θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτό; Τότε οἱ γιατροί, ὅπως καί σήμερα, ἔδιναν ποτά γιά τήν θεραπεία παθήσεων. Ἔλα, λέει ὁ Χρυσόστομος, ἔλα νά πιοῦμε ποτό, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό θανατηφόρο δηλητήριο τοῦ φιδιοῦ αὐτοῦ, τοῦ θυμοῦ. Καί ποιό εἶναι τό ποτό αὐτό, χριστιανοί μου; Ὤ θεῖο ποτό, «μεθύσκον με ὡσεί κράτιστον». «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι». Εἶναι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεία Κοινωνία Ἀκοῦστε τόν ἅγιο πατέρα, τόν Χρυσόστομο πῶς τά λέει: «Πῶς ὄφιν ἡμεῖς τηλικοῦτον ἔχοντες κατατρώγοντα πάντα τά ἔνδον, τόν θυμόν λέγων, δυνησόμεθά τι γενναῖον τεκεῖν; Πῶς οὖν ταύτης ἀπαλλαγησόμεθα τῆς λύμης; Ἄν πίωμεν ποτόν νεκρῶσαι δυνάμενον τούς ἔνδον σκώληκας καί τούς ὄφεις. Καί ποῖον ἄν εἴη τό ποτόν, φησί, τό τήν ἰσχύν ταύτην ἔχον; Τό τίμιον Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἰ μετά παρρησίας ληφθείη· πᾶσαν γάρ νόσον σβέσαι δυνήσεται τοῦτο» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλία Δ´).

Συχνή Θεία Κοινωνία, χριστιανοί μου! Ὄχι μόνο Χριστούγεννα καί Πάσχα ἤ ἄλλη μεγάλη ἑορτή, ἀλλά πολύ συχνά, πολύ τακτικά στήν Θεία Κοινωνία. Ἡ σκέψη ὅτι θά κοινωνήσουμε μᾶς προφυλάσσει ἀπό τόν θυμό καί τά ἄλλα πάθη. Ἡ σκέψη πάλι ὅτι κοινωνήσαμε καί ἔχουμε μέσα μας τόν Κύριο, πάλι μᾶς προφυλάσσει ἀπό τίς ἐκρήξεις τοῦ θυμοῦ. Ἄς χρησιμοποιήσουμε, χριστιανοί μου, τά μέσα αὐτά πού μᾶς συνιστᾶ ὁ ἱερός πατήρ, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἐπί τέλους ἀπό τό πάθος τοῦ θυμοῦ. Ἄς λάβουμε τά φάρμακα αὐτά, γιά νά δοῦμε τήν ὑγεία μας, τῆς ψυχῆς μας ἀλλά καί τοῦ σώματός μας τήν ὑγεία, γιατί ὁ θυμός καί τήν σωματική μας ὑγεία καταστρέφει. Ἐπαναλαμβάνω τά φάρμακα: Καλή διάθεση, πρῶτον. Μήν τά παίρνεις δηλαδή ἐπί πόνου τά πράγματα πού σοῦ συνέβησαν ἤ τά λόγια πού σοῦ εἶπαν. Ἡ σκέψη τοῦ θανάτου ἔπειτα· τρίτον, ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ τά θαυμαστά της παραδείγματα καί πρό πάντων τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου καί, τέλος, ἡ μυστηριακή ζωή, ἡ Θεία Κοινωνία. Ἄς κάνουμε ἀρχή νά τά λάβουμε καί τότε θά δοῦμε τά θαυμαστά ἀποτελέσματα.

4. Ἀναγκαῖος ὁ θυμός!

Ὁ θυμός, ὅπως εἴπαμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ἕνα φοβερό πάθος. Μᾶς προξενεῖ μεγάλη ζημία. Ὁπωσδήποτε, ὁπωσδήποτε ἐπαναλαμβάνω, πρέπει νά ἀρχίσουμε τόν ἀγώνα ἐναντίον του. Θέλω ὅμως τώρα νά σᾶς πῶ – καί ἄς μή φανεῖ περίεργος ὁ λόγος μου, διότι τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου διδασκαλία θά ἐκφράσω – ὅτι ὁ θυμός εἶναι καί καλός καί ἀναγκαῖος. Ἀναγκαῖος; Ναί! Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο γιά τό καλό του, γιά τήν πρόοδό του. Περιέργα φαίνονται αὐτά τά λόγια. Καί ὅμως ἔτσι εἶναι. Ὁ δημιουργός, λέει ὁ Χρυσόστομος, ἐφύτευσε αὐτόν τόν θυμό μέσα μας, γιά νά διεγείρει τήν νωθρότητα καί τήν ἀμέλεια τῆς ψυχῆς μας. Ὁ Θεός ἔβαλε στήν διάνοιά μας τήν δυναμη τῆς ὀργῆς, γιά νά μᾶς σφυρηλατεῖ, νά μᾶς κάνει δυνατούς στό καλό. Ὁ Παῦλος πολλές φορές φαινόταν νά θυμώνει. Σέ μερικά σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν του βροντᾶ καί ἀστράφτει ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τοῦ κηρύγματός του, τοῦ γνησίου Εὐαγγελίου.

Ἀλλά ὅταν θύμωνε, ὅταν ὀργιζόταν, λέει ὁ Χρυσόστομος, ἦταν πιό ἐπιθυμητός ἀπό ἐκείνους πού μιλοῦσαν μέ ἐπιείκεια. Ὁ Θεός ἔβαλε τόν θυμό μέσα μας, γιά νά ὀργιζόμαστε κατά τοῦ κακοῦ. Ἐναντίον λοιπόν τοῦ κακοῦ, ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας ὁ θυμός ἐπιτρέπεται, ἐπιβάλλεται καί γι᾽ αὐτό δόθηκε ἀπό τόν Θεό.23 Μάλιστα, ὅταν συμβαίνει ἕνα κακό, ἕνα σκάνδαλο, μία ἀδικία εἶναι ἁμαρτία ἄν δέν ταραζόμαστε, ἄν δέν θυμώνουμε. Ἀκοῦτε τί λέει ὁ Χρυσόστομος: «Τό παρορᾶν ἀδικουμένους, τό μή ἀλγεῖν ὑπέρ τῶν ἀδικουμένων, μηδέ θυμοῦσθαι τοῖς ἐπηρεάζουσιν, οὐκ ἀρετῆς, ἀλλά νωθείας» (Ὁμιλία εἰς τόν ΡΛΑ´ Ψαλμ.). Τότε ποῦ ἡ πραότης; Ἄ! Ἀκοῦστε, χριστιανοί μου. Πραότης σημαίνει νά μή θυμώνουμε γιά ὅσα γίνονται κατά τοῦ ἑαυτοῦ μας. Σέ ἔβλαψαν; Σέ ἀδίκησαν; Σέ ἔβρισαν; Σιωπή τότε. Πραότητα. Μή θυμώσεις ἐναντίον τους. Μήν τούς πᾶς στό δικαστήριο. Ὅταν ὅμως βρίζεται καί ἀδικεῖται ὁ ἄλλος, τότε εἶναι ἀδιαφορία καί δειλία νά σωπαίνεις. Ὅταν βρίζεται ἡ ἁγία μας πίστη, ὅταν προσβάλλεται τό Πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, εἶναι προδοσία νά μήν ταράζεσαι.* Ἀποδεικύεις ὅτι δέν ἀγαπᾶς τόν Χριστό. Ἀκοῦτε, χριστιανοί, ποιός εἶναι πράος κατά
τόν Χρυσόστομο.

«Πρᾷος ἐκεῖνός ἐστιν, ὁ τά εἰς ἑαυτόν πλημμελήματα φέρειν δυνάμενος, καί ὁ τοῖς ἀδικουμένοις ἀμύνων καί σφοδρός ἔκδικος τῶν ἐπηρεαζομένων γινόμενος» (Ὁμιλία εἰς τόν ΡΛΑ´ Ψαλμ.). Ὅποιος δέν ταράζεται γιά τίς ἀδικίες καί τό κακό, αὐτός, λέει ὁ Χρυσόστομος, εἶναι «νωθής καί ὑπνηλός καί νεκροῦ οὐδέν ἄμεινον διακείμενος, οὐ πρᾶος, οὐδέ ἐπιεικής» (αὐτόθι).24 Ἔτσι θέλει τόν χριστιανό ὁ Χρυσόστομος. Ἀλλά, ἐμεῖς πῶς σκεπτόμαστε, τί κάνουμε ἐμεῖς; Ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅ,τι μᾶς λέει ὁ ἱερός πατήρ. Ἐμεῖς ταραζόμαστε καί θυμώνουμε, ὅταν προσβάλλουν καί ἀδικοῦν τό πρόσωπό μας, καί ἀδιαφοροῦμε καί ἔχουμε ἡσυχία καί δείχνουμε ἀπάθεια, ὅταν βρίζεται ἡ πίστη μας καί προσβάλλεται ὁ Κύριός μας. Ὅταν ὁ κινηματογράφος παίζει ταινίες πού βρίζουν τόν ἀμόλυντο Υἱό τῆς Παρθένου, ἐκεῖ πραότητα σοῦ λέει ὁ ἄλλος. Δέν ἐπιτρέπεται νά θυμώνουμε οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι. Πές ὅμως κάτι ἐναντίον τοῦ προσώπου του, πάτησέ του τόν «κάλο», ὅπως λέμε, καί θά τόν δεῖς πῶς θά κάνει. Ὡραῖα λοιπόν! Ὅταν βρίζεται τό πρόσωπό μας θηρία γινόμαστε· ὅταν βρίζεται ὁ Χριστός μας τελεία ἀδιαφορία!...

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

απόσπασμα από την Ἑσπερινή ὁμιλία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολάου Ἀμφίσσης στίς 30 Ὀκτωβρίου 1977

Σημιώσεις : 

1. «Ἔστι γάρ, ἔστι καί ὀργῇ μεθύειν καί ἐπιθυμίᾳ ἀτόπῳ καί φιλαργυρίᾳ καί κενοδοξίᾳ καί μυρίοις ἑτέροις πάθεσι. Μέθη γάρ οὐδέν ἕτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἤ ἔκστασις τῶν ὀρθῶν λογισμῶν καί παραφροσύνη καί τῆς κατά ψυχήν ὑγιείας ἀναίρεσις. Οὐ τοίνυν μόνον ὁ ἄκρατον ἐκχεόμενος πολύν, ἀλλά καί ὁ πάθος ἕτερον ἐν τῇ ψυχῇ τρέφων, μεθύειν λέγοιτο ἄν ἰσχυρῶς. Καί γάρ ὁ γυναικός ἐρῶν τῆς οὐκ ἰδίας καί πόρναις ἐσχολακώς, μεθύει. Καί καθάπερ ἐκεῖνος ὁ πολύν ἄκρατον πιών καί παρενεχθείς ἀνελεύθερα φθέγγεται ρήματα καί ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων ὁρᾷ, οὕτω καί οὗτος, καθάπερ τινός ἀκράτου, τῆς ἀκολάστου ταύτης ἐπιθυμίας πληρούμενος, οὐδέν ὑγιές ἐκφέρει ρῆμα, ἀλλ᾽ αἰσχρά πάντα καί διεφθαρμένα καί ἀνελεύθερα καί γέλωτος γέμοντα καί ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων βλέπει, πρός μέν τά ὁρώμενα τυφλώττων· ἥν δέ ἐπιθυμεῖ καθυβρίσαι, ταύτην πανταχοῦ φανταζόμενος καί καθάπερ ἐξεστηκώς τις καί παραπαίων καί ἐν συλλόγοις καί ἐν συμποσίοις καί ἐν παντί καιρῷ καί ἐν παντί τόπῳ μυρίων μυρία πρός αὐτόν διαλεγομένων, οὔτε ἀκούειν δοκεῖ, ἀλλά πρός ἐκείνην τέταται καί τήν ἁμαρτίαν ὀνειροπολεῖ· καί πάντα ὑφορᾶται καί δέδοικε, λινοπλῆγός τινος ζώου οὐδέν ἄμεινον διακείμενος. Καί ὁ ὀργῇ κατεχόμενος, μεθύει πάλιν» (Κατά Ἰουδαίων λόγος Η´). Καί ἀλλοῦ λέει: «Πάσης μέθης θυμός καί ἁμαρτία ἐκστατικώτερον καί ἐν μείζονι τήν ψυχήν καθίστησι παραφροσύνῃ» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. Ξ´). Ὁμοίως: «Τί τοίνυν, εἰπέ μοι, ἔλαττον διάκεινται τῶν ἀπό οἴνου μεθυόντων οἱ ὀργιζόμενοι καί τῷ θυμῷ μεθύοντες καί τοσαύτην ἐπιδεικνύμενοι τήν ἀμετρίαν ὡς παρά πάντων ὁμοίως χωρεῖν καί μήτε ρημάτων φείδεσθαι μήτε προσώπων εἰδέναι διαφοράν;» (Κατήχ. Ε´. 7,5).

2. Τοῦ θυμωμένου καί ὀργιζομένου «ἡ ὄψις οἰδεῖ καί ἡ φωνή τραχύνεται καί οἱ ὀφθαλμοί γίνονται ὕφαιμοι καί ὁ νοῦς σκοτοῦται καί ἡ διάνοια καταποντίζεται καί ἡ γλώσσα τρέμει καί οἱ ὀφθαλμοί παραφέρονται καί αἱ ἀκοαί ἕτερα ἀνθ᾽ ἑτέρων ἀκούουσιν, ἀκράτου παντός χαλεπώτερον τῆς ὀργῆς αὐτοῦ πληττούσης τήν μήνιγγα» (Κατά Ἰουδαίων λόγος Η´).

2α. «Ὄντως καί τῶν μαινομένων αὐτῶν οὐκ ἔλαττον ὁ θυμούμενος παραπαίει» (Εἰς τήν Γένεσιν ὁμιλ. ΝΓ´).

3. Πρός τόν θυμώδη λέγει ὁ ἱερός πατήρ: «Πρότερον δέ σεαυτόν βασανίζεις, καθάπερ δήμιον ἔνδοθεν περιστήσας σοι πανταχόθεν τόν θυμόν καί καταξαίνων σαυτοῦ τοῦ σπλάγχνα. Τί γάρ γένοιτ᾽ ἄν ἀθλιώτερον ἀνθρώπου διηνεκῶς ὀργιζομένου καί καθάπερ οἱ μεμηνότες οὐδέποτε ἀπολαύουσι γαλήνης, οὕτως ὁ μνησικακῶν καί ἐχθρόν ἔχων, οὐδέποτε ἀπολαύσεταί τινος εἰρήνης, διηνεκῶς φλεγμαίνων καί τόν χειμῶνα τῶν λογισμῶν καθ᾽ ἑκάστην αὔξων τήν ἡμέραν, τά ρήματα ἀναμιμνησκόμενος καί τά πράγματα καί πρός αὐτήν τήν προσηγορίαν τοῦ λελυπηκότος ἀπεχθῶς ἔχων» (Εἰς τούς Ἀνδριάντας Κ´).

4. «Τό ἀτίθασον τοῦτο θηρίον, τόν θυμόν λέγω» (Εἰς τήν Γένεσιν Δ´). «Ἐλέησον τόν ὑβρίζοντα· δεινῷ γάρ κατέχεται θηρίῳ τῷ θυμῷ» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. ΠΖ´).

5. «Καθάπερ θηρία τοῖς ὑβρικόσιν ἐπιπηδῶμεν» (Περί Ἄννης ὁμιλ. Β´).

6. «Καί γάρ εἰσιν καί ἄνθρωποι τοιοῦτοι, θηρίων ὠμότητα ἐπιδεικνύμενοι, μᾶλλον δέ καί ἐκείνων χαλεπώτερον τοῖς ὁμοφύλοις κεχρημένοι. Τό μέν γάρ θηρίον ἅπαξ ἐμπεσόν τόν θυμόν ἀφῆκε, καί ἀνεχώρησεν ἤ διακρουσθέν οὐκ ἔτι ἐπῆλθεν· ἄνθρωποι δέ πολλάκις ἀποτυχόντες, πολλάκις ἐπιτίθενται, αὐτῶν ἐπιθυμοῦντες ἀπογεύσασθαι τῶν σαρκῶν. Τοιοῦτον ὁ θυμός λογισμόν οὐκ ἔχων· οὕτω ζεῖ τό πάθος καί ἀνακαχλάζει» (Ὁμιλία εἰς τόν ΡΚΓ´ Ψαλμ.).

7. Παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν ὡραία περικοπή τοῦ ἱ. πατρός: «Μηδείς τοίνυν ἐν τῇ τῶν ἀλόγων μενέτω μορφῇ. Εἰ γάρ ὁ δοῦλος εἰς τήν οἰκίαν τοῦ πατρός οὐκ εἰσέρχεται, ὅταν αὐτός θηρίον γένῃ, πῶς δυνήσῃ τῶν προθύρων ἐπιβῆναι ἐκείνων; Καί τί λέγω θηρίον; Θηρίον μέν παντός χαλεπώτερος ὁ τοιοῦτός ἐστιν. Ἐκεῖνα μέν γάρ, καίτοι κατά φύσιν ὄντα ἄγρια, ἀνθρωπίνης ἀπολαύσαντα τέχνης, πολλάκις ἥμερα γίνεται· σύ δέ ὁ τήν ἐκείνων θηριωδίαν τήν κατά φύσιν εἰς τήν παρά φύσιν ἡμερότητα μεταβαλών, ποίαν ἕξεις ἀπολογίαν τήν σεαυτοῦ πραότητα τήν κατά φύσιν εἰς τήν παρά φύσιν θηριωδίαν ἐξαγαγών; Καί τό μέν ἄγριον φύσει δεικνύς ἥμερον, σαυτόν δέ τόν ἥμερον φύσει παρά φύσιν ἄγριον ἱστάς; Καί λέοντα μέν τιθασεύων καί χειροήθη ποιῶν, τόν δέ θυμόν τόν σόν λέοντος ἀγριώτερον κατασκευάζων; Καίτοι δύο ἐκεῖ τά κωλύματα καί τό λογισμοῦ ἐστερῆσθαι τό θηρίον, καί τό πάντων εἶναι θυμωδέστερον· ἀλλ᾽ ὅμως τῇ περιουσίᾳ τῆς παρά τοῦ Θεοῦ δοθείσης σοι σοφίας καί τῆς φύσεως κρατεῖς. Ὁ τοίνυν ἐπί θηρίων καί τήν φύσιν νικῶν, πῶς ἐπί σαυτοῦ μετά τῆς φύσεως καί τό τῆς προαιρέσεως προδίδως καλόν; Καί εἰ μέν ἄλλον ἐκέλευον ἄνθρωπον ποιῆσαι πρᾷον, οὐδέ οὕτω μέν ἀδύνατα ἄν ἔδοξα ἐπιτάττειν· πλήν ἀλλ᾽ ἐνῆν σοι προβαλέσθαι τό μή κύριον εἶναι τῆς ἑτέρου γνώμης, μηδέ ἐπί σοί κεῖσθαι τό πᾶν. Νυνί δέ τό σαυτοῦ θηρίον καί οὗ πάντως κύριος εἶ. Τίνα οὖν ἔχεις ἀπολογίαν, ποίαν δέ πρόφασιν εὐπρόσωπον προβαλέσθαι δυνήσῃ, λέοντα μέν ποιῶν ἄνθρωπον, σαυτόν δέ περιορῶν ἐξ ἀνθρώπου γινόμενον λέοντα; Κἀκείνῳ μέν τά ὑπέρ φύσιν χαριζόμενος, σαυτῷ δέ οὐδέ τά κατά φύσιν τηρῶν; Ἀλλά τούς μέν ἀγρίους θῆρας εἰς τήν ἡμετέραν φιλονεικῶν ἀνάγεις εὐγένειαν, σαυτόν δέ ἀπό τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας καταστρέφων καί εἰς τήν μανίαν ἐξωθῶν τήν ἐκείνων; Νόμισον γάρ, εἰ βούλει, καί τόν θυμόν θηρίον εἶναι· καί ὅσην περί λέοντας ἕτεροι, τοσαύτην σύ περί σαυτόν ἐπίδειξαι τήν σπουδήν καί ποίησον ἥμερον καί πρᾶον εἶναι τόν τοιοῦτον λογισμόν. Καί γάρ οὗτος χαλεπούς ὀδόντας ἔχει καί ὄνυχας, κἄν μή ἡμερώσῃς αὐτόν, πάντα ἀπολεῖ. Οὐδέ γάρ οὕτω λέων καί ἔχις τά σπλάγχνα διασπαράξαι δύναται ὡς θυμός, τοῖς σιδηροῖς ὄνυξι διηνεκῶς τοῦτο ποιῶν. Οὐ γάρ δή τό σῶμα λυμαίνεται μόνον, ἀλλά καί αὐτήν τῆς ψυχῆς διαφθείρει τήν ὑγιείαν, κατεσθίων, σπαράττων, διαξαίνων τήν δύναμιν αὐτῆς ἅπασαν καί ἄχρηστον πρός πάντα τιθείς. Εἰ γάρ σκώληκάς τις ἐν τοῖς ἐγκάτοις τρέφων οὐδέ ἀναπνεῖν δυνήσεται, πάντων τῶν ἔνδον αὐτῷ δαπανωμένων, πῶς ὄφιν ἡμεῖς τηλικοῦτον ἔχοντες κατατρώγοντα πάντα τά ἔνδον, τόν θυμόν λέγω, δυνησόμεθά τι γενναῖον τεκεῖν;» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλία Δ´).

. Περί τοῦ Δαυίδ λέει ὁ ἱερός πατήρ: «Καθάπερ σκιρτῶντα καί μαινόμενον ἵππον τόν θυμόν ἀνεχαίτισε» (Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ ὁμιλία α´).

8. «Κἄν ὀργή διακαής ἐνοχλῇ, τήν καρδίαν καθάπερ λέβητα ὑποκαιόμενον ἀναβράσσουσα...» (Εἰς τάς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων Γ´).

9. Ὁ Χρυσόστομος λέει περί τοῦ Δαυίδ, ὁ ὁποῖος δέν ὀργίστηκε καί δέν ἔκανε κακό στόν Σαούλ ἐντός τοῦ σπηλαίου (βλ. περαιτέρω τήν ἀνάπτυξη τοῦ περιστατικοῦ αὐτοῦ): «Ἐξῆλθεν ἀπό τοῦ σπηλαίου μετά τοσαύτης περιφανείας, μεθ᾽ ὅσης οἱ παῖδες οἱ τρεῖς ἀπό τῆς καμίνου. Καθάπερ γάρ ἐκείνους οὐ κατέκαυσε τό πῦρ, οὕτω καί τοῦτον ἡ πυρά τῆς ὀργῆς οὐκ ἐνέπρησε. Κἀκείνους μέν ἔξωθεν τό πῦρ ὁμιλοῦν οὐδέν ἐποίησεν· οὗτος δέ ἔνδοθεν ἔχων τούς ἄνθρακας καιομένους καί τόν διάβολον ἔξωθεν ὁρῶν τήν κάμινον ὑποκαίοντα ἀπό τῆς ὄψεως τοῦ ἐχθροῦ, ἀπό τῆς παραινέσεως τῶν στρατιωτῶν, ἀπό τῆς εὐκολίας τῆς κατά τήν σφαγήν, ἀπό τῆς ἐρημίας τῶν βοηθησόντων, ἀπό τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων, ἀπό τῆς τῶν μελλόντων ἀγωνίας (καί γάρ τοῦτο κληματίδος καί πίσσης καί στυπίου καί πάντων τῶν τήν Βαβυλωνίαν ἀναπτόντων κάμινον λαμπροτέραν ἀνῆγε τήν φλόγα) οὐκ ἐνεπρήσθη, οὐδέ ἔπαθέ τι τοιοῦτον, οἷον εἰκός ἦν, ἀλλ᾽ ἐξῆλθε καθαρός καί ἰδών τοῦ πολεμίου τήν ὄψιν, ἐντεῦθεν μάλιστα ἐφιλοσόφησεν» (Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ ὁμιλία Β´).

10. «Οὐδέν γάρ οὕτω καθαρότητα νοῦ καί τό διειδές θολοῖ τῶν φρενῶν, ὡς θυμός ἄτακτος καί μετά πολλῆς φερόμενος τῆς ρύμης. Θυμός γάρ, φησίν, ἀπόλλυσι καί τούς φρονίμους. Καθάπερ γάρ ἔν τινι νυκτομαχίᾳ σκοτωθείς ὁ τῆς ψυχῆς ὀφθαλμός οὐκ εὑρίσκει διακρῖναι τούς φίλους τῶν πολεμίων, οὐδέ τούς ἐντίμους τῶν ἀτίμων, ἀλλά πᾶσιν ἐφεξῆς ἑνί κέχρηται τρόπῳ, κἄν λαβεῖν τί δέῃ κακόν, ἅπαντα εὐκόλως ὑπομένων ὑπέρ τοῦ πληρῶσαι τήν τῆς ψυχῆς ἡδονήν. Ἡδονή γάρ τίς ἐστιν ἡ τοῦ θυμοῦ πύρωσις καί ἡδονῆς χαλεπώτερον τυραννεῖ τήν ψυχήν, πᾶσαν αὐτῆς τήν ὑγιῆ κατάστασιν ἄνω καί κάτω ταράττουσα. Καί γάρ πρός ἀπόνοιαν αἴρει ῥᾳδίως καί ἔχθρας ἀκαίρους καί μῖσος ἄλογον καί προσκρούματα ἁπλῶς καί εἰκῇ προσκρούειν παρασκευάζει συνεχῶς· καί πολλά ἕτερα τοιαῦτα καί λέγειν καί τάττειν βιάζεται, πολλῷ τῷ ροίζῳ τοῦ πάθους τῆς ψυχῆς ὑποσυρομένης καί οὐκ ἐχούσης ὅπου τήν αὐτῆς ἐρείσασα δύναμιν ἀντιστήσεται πρός τοσαύτην ὁρμήν» (Περί ἱερωσύνης).

11. Ὁ Σαούλ «ἐκβαλών θυμόν ἐδέξατο εὐθυμίαν τε καί συμπάθειαν. Καί καθάπερ νυκτός μέν παρούσης οὐδέ παρόντα πολλάκις ἐπιγινώσκομεν φίλον, ἡμέρας δέ γενομένης καί πόρρωθεν ὁρῶντες αὐτόν γνωρίζομεν· οὕτω καί ἐπί τῆς ἔχθρας συμβαίνειν εἴωθεν. Ἕως μέν ἄν ὦμεν ἀηδῶς πρός ἀλλήλους ἔχοντες καί φωνῆς ἑτέρως ἀκούομεν καί ὄψιν μετά διεφθαρμένης βλέπομεν γνώμης· ἐπειδάν δ᾽ ἀποθώμεθα τήν ὀργήν, ἡ πρό τούτου πολεμία καί ἐχθρά φωνή, προσηνής καί ἡδίστη ἡμῖν φαίνεται καί ἡ πολεμία ὄψις καί ἀηδής, ποθεινή καί ἐπίχαρις» (Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ ὁμιλία γ´).

12. «Τοῦτο γίνεται καί ἐπί τοῦ χειμῶνος. Οὐκ ἀφίησι τοῦ οὐρανοῦ τό κάλλος ἡ τῶν νεφῶν φαίνεσθαι συνδρομή· ἀλλά κἄν μυριάκις ὀξυδερκές ἔχωμεν τό ὄμμα, οὐκ ἰσχύομεν ἀντιλαβέσθαι τῆς ἄνω φαιδρότητος. Ἐπειδάν δ᾽ ἡ τῆς ἀκτῖνος θερμότης ἐνδιατρίψασα καί διαρρήξασα τό νέφος, δείξῃ τόν ἥλιον, δείκνυσι καί τήν τοῦ οὐρανοῦ πάλιν εὐπρέπειαν. Οὕτω καί ἐφ᾽ ἡμῶν ὀργιζομένων γίνεται· καί καθάπερ νέφος πεπυκνωμένον πρό τῶν ὀφθαλμῶν καί πρό τῶν ἀκοῶν ἑστῶσα ἡ ἔχθρα, ἑτέρας καί τάς φωνάς καί τάς ὄψεις ποιεῖ φαίνεσθαι. Ἐπειδάν δέ φιλοσοφήσας τις τήν ἔχθραν ἀπόθηται καί διαρρήξῃ τῆς λύπης τό νέφος τότε ἀδεκάστῳ λογισμῷ καί ὄψεται πάντα καί ἀκούσεται» (Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ ὁμιλία γ´). Καί ἀλλοῦ λέει: «Εἶδες πόσος ἠγέρθη τῆς ὀργῆς ὁ χειμών; Ἀλλ᾽ οὐ προῆλθε περαιτέρω, οὐδέ εἰργάσατο τό ναυάγιον· ὁ γάρ κυβερνήτης ταχέως αἰσθόμενος, ὁ εὐσεβής λογισμός, γαλήνην ἀντί χειμῶνος ἐποίησεν» (Εἰς τόν Δαυίδ καί τόν Σαούλ ὁμιλία α´).

12α. «...τοῦ θυμοῦ τυραννοῦντος καί στρατηγοῦντος αὐτοῖς» (Εἰς κατά Ματθαῖον ὁμιλ. ΙΕ´).

12β. «Τόν τοιοῦτον οὐδέ ἐλεύθερον δεῖ προσειπεῖν κἄν μυρίων δεσπόζῃ δούλων» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλία ΠΖ´).

13. «Ἀλλά σφοδρῶς σέ παρώξυνεν ὁ δεῖνα; Καί τί τοῦτο; Τότε γάρ δεῖ τήν φιλοσοφίαν ἐνδείκνυσθαι· ὡς ὅταν μηδείς ὁ παρακνίζων ἦ, καί τά θηρία ὀψόμεθα ἥμερα· οὔτε γάρ ἐκεῖνα ἀεί ἀγριοῦνται, ἀλλ᾽ ὅταν αὐτά τίς διεγείρῃ. Καί ἡμεῖς τοίνυν, ἐάν τότε μόν ἡσυχάζωμεν, ὅταν μηδείς ὁ παροξύνων ἦ, τί τό πλέον; Ἐκεῖνα μέν γάρ καί δικαίως ἀγανακτεῖ πολλάκις καί πολλήν ἔχει τήν ἀπολογίαν· καί γάρ κινούμενα καί νυττόμενα διεγείρεται· χωρίς δέ τούτων καί λογισμῶν ἐστιν ἐστερημένα καί ἐν τῇ φύσει τό θηριοῦσθαι ἔχει. Σύ δέ πόθεν, εἰπέ μοι, θηριούμενος καί ἀγριαίνων δυνήσῃ συγγνώμης τυχεῖν;» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον ὁμιλ. ΠΖ´).

14. Παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν ὡραία περικοπή: «Μή δή πανταχοῦ ζητῶμεν νικᾶν, μηδέ πανταχοῦ τό ἡττᾶσθαι φεύγωμεν. Ἔστιν ὅπου νίκη μέν φέρει βλάβην, ἧττα δέ ὠφέλειαν. Καί γάρ ἐπί τῶν θυμουμένων, δοκεῖ μέν ὁ πολλά ὑβρικώς κεκρατηκέναι· οὗτος δέ μάλιστά ἐστιν ὁ ἡττηθείς ὑπό τοῦ χαλεπωτάτου πάθους, καί βλαβείς· ὁ δέ ἐνεγκών γενναίως, οὗτος περιεγένετο καί ἐνίκησε. Καί ὁ μέν οὐδέ τό οἰκεῖον ἴσχυσε σβέσαι νόσημα· ὁ δέ καί τό ἀλλότριον ἀνεῖλε· καί ὁ μέν ὑπό τοῦ οἰκείου ἡττήθη· ὁ δέ καί τοῦ ἀλλοτρίου περιεγένετο, καί οὐ μόνον αὐτός οὐ κατεκάη, ἀλλά καί τήν ἑτέρου φλόγα ἀρθεῖσαν εἰς ὕψος ἔσβεσεν. Εἰ δέ ἠθέλησε νικῆσαι τήν δοκοῦσαν νίκην εἶναι, καί αὐτός ἄν ἡττήθη, κἀκεῖνον ἐκκαύσας χαλεπώτερον τοῦτο παθεῖν παρεσκεύασεν ἄν καί καθάπερ γυναῖκες αἰσχρῶς καί ἐλεεινῶς ὑπό τοῦ θυμοῦ κατεπαλαίσθησαν ἄν ἑκάτερον. Νυνί δέ καί ταύτης ἀπηλλάγη τῆς αἰσχύνης ὁ φιλοσοφήσας καί τρόπαιον λαμπρόν καί ἐν ἑαυτῷ καί ἐν τῷ πλησίον ἔστησε κατά τῆς ὀργῆς διά τῆς καλῆς ἥττης. Μή δή πανταχοῦ ζητῶμεν νικᾶν» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον· ὁμιλ. ΠΔ´).

15. «Τίς γάρ οὐ θαυμάσεται τόν ἐπιεικῶς φέροντα τάς παρά τῶν ἐπηρεαζόντων ὕβρεις; Ὥσπερ γάρ κἄν δικαίως πάσχῃ τις τό κακόν ἐνεγκών πράως, νομίζεται παρά τοῖς πολλοῖς ἀδίκως πάσχειν· οὕτω κἄν ἀδίκως πάσχῃ, θρασύνεται δέ, τοῦ δικαίως πάσχειν ὑπόνοιαν λήψεται» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον· ὁμιλ. ΠΖ´).

16. Ἡ περικοπή τήν ὁποία παραθέσαμε ἐλευθέρως ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὅπερ ἔφην περί τῆς ἡδονῆς, ὅτι ἡ ἡδονή οὐκ ἐν τῇ πολυτελείᾳ τῶν σιτίων, ἀλλ᾽ ἐν τῇ διαθέσει τῶν ἑστιωμένων κεῖται, τοῦτο καί περί τῆς ὕβρεως λέγω·ὅτι ἡ ὕβρις οὐκ ἀπό τῆς γνώμης τῶν ὑβριζόντων , ἀλλ᾽ ἀπό τῆς διαθέσεως τῶν πασχόντων ἤ συνίσταται ἤ ἀπόλλυται· οἷόν τι λέγω· ὕβρισέ τις πολλά ρητά καί ἄρρητα; Ἄν καταγελάσῃς τῶν ὕβρεων, ἄν μή παραδέξῃ τά ρήματα καί ἀνώτερος γένῃ τῆς πληγῆς, οὐκ ὑβρίσθης. Καί καθάπερ εἰ σῶμα ἀδαμάντινον εἴχομεν, εἰ καί μυρίοις πανταχόθεν ἐβαλλόμεθα βέλεσιν, οὐκ ἄν ἐδεξάμεθα τάς πληγάς (οὐ γάρ ἀπό τῆς ἀφιείσης τά βέλη χειρός, ἀλλ᾽ ἀπό τῶν πασχόντων σωμάτων τά τραύματα γίνεται), οὕτω δή καί ἐνταῦθα οὐκ ἀπό τῆς μανίας τῶν ὑβριζόντων, ἀλλ᾽ ἀπό τῆς ἀσθενείας τῶν ὑβριζομένων αἱ ὕβρεις καί αἱ τῶν ὕβρεων ἀτιμίαι συνίστανται. Ἄν γάρ εἰδῶμεν φιλοσοφεῖν, οὐδέ ὑβρίζεσθαι δυνάμεθα, οὐδέ πάσχειν τι τῶν δεινῶν. Ὕβρισεν ὁ δεῖνα, ἀλλ᾽ οὐκ ἠσθάνθης, οὐκ ἤλγησας; Οὐχ ὑβρίσθης, ἀλλά καί μᾶλλον ἔπληξας ἤ ἐπλήγης. Ὅταν γάρ ὁ ὑβρίσας ἴδῃ μή καθικνουμένην αὐτοῦ τήν πληγήν τῆς τῶν λοιδορηθέντων ψυχῆς, αὐτός δάκνεται μειζόνως, καί τῶν ὑβριζομένων σιγώντων, αὐτόματος ἡ πληγή τῶν ὕβρεων κατά τοῦ πέμψαντος ὑποστρέψασα φέρεται» (Εἰς τούς ἀδριάντας Β´· ὁμιλία β´).

17. Ἡ ὡραία περικοπή ἔχει ὡς ἑξῆς: «Τοιοῦτον ὁ θυμός λογισμόν οὐκ ἔχων· οὕτω ζεῖ τό πάθος καί ἀνακαχλάζει. Πῶς οὖν ἄν σβεσθείη τό νόσημα; Ἄν τά καθ᾽ ἑαυτούς λογισώμεθα, εἰ θάνατον ἐννοήσωμεν καί τούς καθ᾽ ἑκάστην ἀπιόντας ἡμέραν, εἰ τήν φύσιν αὐτήν διασκεψώμεθα, ὅτι γῆ καί σποδός ἐσμεν. Εἰ δέ τό κάλλος τῆς ὄψεως ἔτι ἀπατᾷ σου τήν διάνοιαν, βάδισον πρός τά μνήματα καί τάς θήκας τῶν πατέρων καί ἴδε τούς κειμένους, πῶς εἰσιν εἰς χοῦν διαλελυμένοι, καί πολλήν ἐκ τῆς ὄψεως ἀφορμήν εἰς τό συστέλλεσθαι δέξῃ. Ἀλλά μή καταγνῷς βαρύτητα τοῦ λόγου. Καθάπερ γάρ οἱ πυρέττοντες, ἐπειδάν ἀπαλλαγῶσι τῶν νοσημάτων, ἀέρος δέονται καθαροῦ· οὕτω δή καί οἱ μαινόμενοι τοῖς πάθεσιν, ἄν εἰς τά μνήματα παραγένωνται ὥσπερ ὑγιεινοῦ τινος χωρίου ἐπιλαβόμενοι, πολλά τῶν νοσημάτων ἐξορίζουσι. Καί γάρ ἀρκεῖ τῆς λάρνακος ἡ ὄψις καί τόν σφόδρα ἀπονενοημένον κατενεγκεῖν. Ἀπό τούτων παράπεμψον τήν διάνοιαν εἰς τήν μέλλουσαν ἡμέραν τήν φοβεράν, εἰς τά βασανιστήρια ἐκεῖνα καί τάς εὐθύνας, εἰς τάς κολάσεις τάς οὐκ ἐχούσας παραμυθίαν ἔνθα οὐδείς σοι παραστήσεται· τούτοις πᾶσι κατέπᾳδε τά πάθη» (Ὁμιλία εἰς τόν ΡΚΓ´ Ψαλμ.).

18. «Καθάπερ οἱ πηγῇ παρακαθήμενοι καί τῆς αὔρας ἐκείνης ἀπολαυόντες καί καύσωνος ἐπικειμένου τήν ὄψιν συνεχῶς ἐπικλύζοντες ἀποκρούονται τό πνῖγος τοῖς νάμασι καί δίψους διενοχλοῦντος ῥᾳδίως ἰῶνται τό πάθος, ἐγγύθεν τό φάρμακον ἀπό τῆς πληγῆς ἔχοντες· οὕτως ὁ παρά τήν πηγήν τῶν θείων Γραφῶν παρακαθήμενος, κἄν ἐπιθυμίας ἀτόπου φλόγα διενοχλοῦσαν ἴδῃ, ῥᾳδίως ἀπό τῶν ναμάτων ἐκείνων τήν ψυχήν ἀποκλύσας ἀπεκρούσατο τήν φλόγα· κἄν ὀργή διακαής ἐνοχλῇ τήν καρδίαν καθάπερ λέβητα ὑποκαιόμενον ἀναβράσσουσα, μικρόν τοῦ νάματος ἐπιστάξας, εὐθέως κατέστειλε τοῦ πάθους τήν ἀναισχυντίαν· καί ἐκ πάντων τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ὥσπερ ἐκ μέσης φλογός ἐξαρπάζει τήν ψυχήν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀνάγνωσις» (Εἰς τάς πράξεις τῶν Ἀποστόλων Γ´).

19. «Τό τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τήν ἀρχήν ἀπό τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας καί οὔτε γυναικός φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδέν αὔταρκες πρός τοῦτό ἐστιν» (Περί Ἄννης ὁμιλ. Α´). Καί πάλι σέ ἄλλη ὡραία περικοπή λέει ὁ Χρυσόστομος: «Εἰ γάρ καί φύσις ἐργάζεται, ἀλλ᾽ οὐκ οἰκείᾳ δυνάμει, ἀλλά τῷ προστάγματι τοῦ δημιουργήσαντος εἴκουσα· καί μηδέποτε ἀλγείτωσαν γυναῖκες, ἐπειδάν μή τίκτωσιν, ἀλλά γνώμην εὐχάριστον ἐπιδεικνύμεναι ἐπί τόν τῆς φύσεως δημιουργόν καταφευγέτωσαν, καί παρ᾽ ἐκείνου αἰτείτωσαν τοῦ τῆς φύσεως Δεσπότου» (Εἰς τήν Γένεσιν ὁμιλ. ΚΑ´). Καί σέ ἄλλο σημεῖο ἐπίσης ἀναφέρει: «Τοῦ τῆς φύσεώς ἐστι δημιουργοῦ τό πᾶν καί οὔτε ἡ συνουσία, οὔτε ἕτερόν τί ἐστι τό δυνάμενον συντελέσαι πρός τήν τῶν παίδων διαδοχήν, μή τῆς ἄνωθεν χειρός συνεφαπτομένης καί τήν φύσιν διεγειρούσης πρός τόν τόκον» (Εἰς τήν Γένεσιν ὁμιλ. ΛΗ´).

20. «Εἰπόντος γάρ τοῦ παιδαρίου· Περιελοῦ τόν οἶνόν σου ἀπό σοῦ, καί ἄπελθε ἐκ προσώπου Κυρίου, ἀπεκρίθη ἡ Ἄννα καί εἶπεν, οὐχί, κύριε. Τόν ὑβρίσαντα δεσπότην ἐκάλεσε. Καί οὐκ εἶπεν ὅ πολλοί τῶν ἀνθρώπων λέγουσιν· εἶπέ μοι ταῦτα ὁ ἱερεύς; Ταῦτα ὁ διδάσκων τούς ἄλλους εἰς μέθην καί παροίνιαν ἔσκωψεν; Ἀλλ᾽ ἐσκόπησεν ὅπως ἀποκρούσαιτο μόνον τήν ὑπόνοιαν, καίτοι γε οὐκ οὖσαν ἀληθῆ. Ἡμεῖς δέ πολλάκις, ἐπειδάν λοιδορηθῶμεν, δέον ἀπολογήσασθαι καί ἀπαλλαγῆναι, ἐξάπτομεν τό πῦρ καί καθάπερ θηρία τοῖς ὑβρικόσιν ἐπιπηδῶμεν, ἄγχοντες, ἕλκοντες, εὐθύνας ἀπαιτοῦντες τῶν εἰρημένων καί τούτους αὐτοῖς, οἷς ποιοῦμεν, τήν καθ᾽ ἡμῶν βεβαιοῦντες ὑπόνοιαν. Εἰ γάρ βούλει δεῖξαι τοῖς ὑβρικόσιν, ὡς οὐ μεθύεις, δεῖξον διά πραότητας καί ἐπιεικείας, μή δι᾽ ὕβρεως, μηδέ διά λοιδορίας. Ἄν μέν γάρ τυπτήσῃς τόν ὑβρικότα, μέθην σου καταγνώσονται πάντες· ἄν δέ γενναίως ἐνέγκῃς, ἀπεκρούσω διά τῶν ἔργων τήν πονηράν ὑποψίαν· ὅπερ οὖν καί ἡ γυνή τότε ἐποίησε καί εἰποῦσα, οὐχί, κύριε, δι᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐδείκνυ, ὅτι ψευδής ἦν ἡ ὑποψία» (Περί Ἄννης ὁμιλ. Β´).

* «Εὗρες ὡς τερπνόν θυμίαμα τήν ἀοργησίαν πᾶσαν ἐκδιώξας θυμοῦ τήν δυσωδίαν ἐκ βάθους τῆς ψυχῆς σου· διό νῦν θεσπέσιε ὑπέρ ἡμῶν τῷ Λυτρωτῇ ἁμαρτιῶν τήν λύσιν αἴτησαι» (Τροπάριον εἰς τόν ὅσιον Ἰωάννην τῆς Κλίμακος. Λ´ Μαρτίου).

21. Παραθέτουμε ὁλόκληρη τήν μακρά καί ὡραία περικοπή τοῦ ἱεροῦ πατρός: «...θυσίαν ἀνήνεγκε θαυμαστήν τινα καί παράδοξον, οὐ μόσχον καταθύσας, οὐκ ἀρνίον κατασφάξας, ἀλλ᾽ ὅ πολλῷ τούτων τιμιώτερον ἦν, πραότητα καί ἐπιείκειαν ἀναθείς τῷ Θεῷ καί τόν ἄλογον καταθύσας θυμόν καί τήν ὀργήν ἀποκτείνας καί νεκρώσας τά μέλη τά ἐπί τῆς γῆς. Καί ἐγένετο αὐτός καί ἱερεῖον καί ἱερεύς καί θυσιαστήριον. Ὅ τε γάρ προσενεγκών τήν πραότητα καί τήν ἐπιείκειαν λογισμός, ἥ τε ἐπιείκεια καί ἡ πραότης καί ἡ καρδία, ἐν ᾗ ταῦτα προσεφέρετο, ἅπαντα ἦν παρ᾽ αὐτῷ. Ἐπεί οὖν προσήνεγκε τήν καλήν θυσίαν καί τήν νίκην ἀπήρτισε καί οὐδέν τῷ τροπαίῳ ἐνέλιπεν, ἀνέστη λοιπόν ἡ τῶν ἀγώνων ὑπόθεσις ὁ Σαούλ καί ἐξῆλθεν ἀπό τοῦ σπηλαίου τῶν γεγενημένων οὐδέν εἰδώς. Ἐξήει δέ καί ὁ Δαυίδ ὄπισθεν, ἐλευθέροις λοιπόν ὀφθαλμοῖς πρός τόν οὐρανόν βλέπων κάι μᾶλλον τότε γαννύμενος, ἤ ὅτε τόν Γολιάθ κατήνεγκε καί τήν τοῦ βαρβάρου κεφαλήν ἀπέτεμε. Καί γάρ αὕτη λαμπροτέρα ἐκείνης ἡ νίκη καί τά λάφυρα σεμνότερα καί τά σκῦλα περιφανέστερα καί τό τρόπαιον ἐνδοξότερον. Ἐκεῖ μέν γάρ καί σφενδόνης ἐδεήθη καί λίθων καί παρατάξεως· ἐνταῦθα δέ πάντα ὁ λογισμός ἐγένετο, καί χωρίς ὅπλων ἡ νίκη κατωρθοῦτο καί ἀναιμωτί τό τρόπαιον ἵστατο. Ἐπανήει τοίνυν οὐχί κεφαλήν βαστάζων βαρβάρου, ἀλλά θυμόν νενεκρωμένον καί ὀργήν ἐκνενευρισμένην· καί ταῦτα οὐκ εἰς τήν Ἰερουσαλήμ ἀνετίθει τά λάφυρα, ἀλλ᾽ εἰς τόν οὐρανόν καί τήν ἄνω πόλιν. Νῦν οὐχί γυναῖκες χορεύουσαι ἀπήντων, ταῖς εὐφημίαις αὐτόν δεχόμεναι, ἀλλά τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος ἄνωθεν ἐπεκρότει, ἀγάμενος τήν φιλοσοφίαν καί τήν ἐπιείκειαν. Ἐπανήει γάρ τῷ πολεμίῳ μυρία τραύματα δούς, τόν μέν Σαούλ διασώσας, τόν δέ ἀληθῶς ἐχθρόν τόν διάβολον πολλαῖς κατακεντήσας πληγαῖς. Ὥσπερ γάρ ὀργιζομένων ἡμῶν καί πυκτευόντων καί πρός ἀλλήλους συγκρουομένων, χαίρει τε καί γέγηθεν ἐκεῖνος· οὕτως εἰρηνευόντων καί ὁμονοούντων καί κρατούντων ὀργῆς, συστέλλεται πάλιν καί ταπεινοῦται, ἅτε ἐχθρός εἰρήνης ὤν, καί πολέμιος ὁμονοίας καί βασκανίας πατήρ. Ἐξήει τοίνυν ὁ Δαυίδ, δεξιάν τῆς οἰκουμένης ἀντίρροπον ἔχων μετά τῆς κεφαλῆς ἐστεφανωμένην. Καθάπερ γάρ ἐπί τῶν ἄριστα πυκτευόντων πρός τῆς κεφαλῆς πολλάκις οἱ βασιλεῖς τήν δεξιάν τοῦ πυκτεύοντος ἤ παγκρατιάζοντος ἐστεφάνωσαν· οὕτω δή καί τήν χεῖρα ἐκείνην ὁ Θεός ἐστεφάνου, ἥ τό ξίφος ἴσχυσε καθαρόν ἐξενεγκεῖν καί ἀναίμακτον τῷ Θεῷ δεῖξαι τήν μάχαιραν καί πρός τοσαύτην ἀντιστῆναι θυμοῦ ρύμην. Οὐκ ἐξῆλθεν ἔχων τό διάδημα τοῦ Σαούλ, ἀλλ᾽ ἐξῆλθεν ἔχων στέφανον δικαιοσύνης· οὐκ ἐξῆλθεν ἔχων πορφυρίδα βασιλικήν, ἀλλ᾽ ἐξῆλθε περιβεβλημένος ἐπιείκειαν ὑπερβαίνουσαν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἱμάτιον πάσης στολῆς λαμπρότερον. Ἐξῆλθεν ἀπό τοῦ σπηλαίου μετά τοσαύτης περιφανείας, μεθ᾽ ὅσης οἱ παῖδες οἱ τρεῖς ἀπό τῆς καμίνου. Καθάπερ γάρ ἐκείνους οὐ κατέκαυσε τό πῦρ, οὕτω καί τοῦτον ἡ πυρά τῆς ὀργῆς οὐκ ἐνέπρησε. Κἀκείνοις μέν ἔξωθεν τό πῦρ ὁμιλοῦν οὐδέν ἐποίησεν· οὗτος δέ ἔνδοθεν ἔχων τούς ἄνθρακας καιομένους καί τόν διάβολον ἔξωθεν ὁρῶν τήν κάμινον ὑποκαίοντα ἀπό τῆς ὄψεως τοῦ ἐχθροῦ, ἀπό τῆς παραινέσεως τῶν στρατιωτῶν, ἀπό τῆς εὐκολίας τῆς κατά τήν σφαγήν, ἀπό τῆς ἐρημίας τῶν βοηθησόντων, ἀπό τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων, ἀπό τῆς τῶν μελλόντων ἀγωνίας (καί γάρ τοῦτο κληματίδος καί πίσσης καί στυππίου καί πάντων τῶν τήν Βαβυλωνίαν ἀναπτόντων κάμινον λαμπροτέραν ἀνῆγε τήν φλόγα) οὐκ ἐνεπρήσθη, οὐδέ ἔπαθέ τι τοιοῦτον, οἷον εἰκός ἦν, ἀλλ᾽ ἐξῆλθε καθαρός καί ἰδών τοῦ πολεμίου τήν ὄψιν, ἐντεῦθεν μάλιστα ἐφιλοσόφησεν. Ἰδών γάρ αὐτόν καθεύδοντα καί ἀκίνητον μένοντα καί οὐδέν δυνάμενον ἐργάσασθαι, πρός ἑαυτόν εἶπε: Ποῦ νῦν ὁ θυμός ἐκεῖνος; Ποῦ δέ ἡ πονηρία; Ποῦ δέ αἱ τοσαῦται μαγγανεῖαι καί ἐπιβουλαί; Οἴχεται πάντα ἐκεῖνα καί ἀπόλωλεν ὕπνου μικρᾷ προσβολῇ καί κεῖται δεδεμένος ὁ βασιλεύς, οὐδέν ἡμῶν περί τούτων βουλευσαμένων, οὐδέ πραξάντων. Ἑώρα καθεύδοντα καί περί τοῦ κοινοῦ πάντων ἐφιλοσόφει θανάτου. Ὕπνος γάρ οὐδέν ἕτερόν ἐστιν ἤ θάνατος πρόσκαιρος καί ἐφήμερος τελευτή. Οὐκ ἄν τις ἀκαίρως καί τοῦ Δανιήλ ἐνταῦθα ἀναμνησθείη. Καθάπερ γάρ ἐκεῖνος ἀνέβαινεν ἀπό τοῦ λάκκου, τῶν θηρίων περιγενόμενος, οὕτω καί οὗτος ἀπό τοῦ σπηλαίου, θηρίων ἑτέρων χαλεπωτέρων κρατήσας. Ὥσπερ γάρ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ λέοντες ἑκατέρωθεν παρεκάθηντο, οὕτω καί τούτῳ λέοντες ἀγριώτεροι πάντων, τά πάθη ἐπετίθετο· θυμός τῶν παρελθόντων ἔνθεν, φόβοι τῶν μελλόντων ἐκεῖθεν· ἀλλ᾽ ὅμως ἀμφότερα οὗτος κατέστελλε καί ἐπεστόμιζε τά θηρία, διδάσκων διά τῶν ἔργων ὅτι οὐδέν ἀσφαλέστερον τοῦ φείδεσθαι τῶν ἐχθρῶν, οὐδέ σφαλερώτερον τοῦ βούλεσθαι ἐκδικεῖν ἑαυτόν καί ἀμύνεσθαι» (Εἰς τόν Δαυίδ καί Σαούλ· ὁμιλία β´).

22. «Ἐπειδή δέ καί ὁ δοῦλος τοῦ ἀρχιερέως αὐτόν ἔτυψε, τί φησιν; Εἰ μέν κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις; Εἰ δέ ὁ Δεσπότης τῶν ἀγγέλων ἀπολογεῖται καί εὐθύνας δίδωσιν οἰκέτῃ, οὐ χρεία μακροτέρων λόγων. Ταῦτα μόνον στρέφε τά ρήματα ἐν τῇ διανοίᾳ καί συνεχῶς αὐτά μελέτα καί λέγε· Εἰ μέν κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ καλῶς τί μέ δέρεις; Καί ἐννόησον τόν λέγοντα καί πρός τίνα φησί, καί τίνος ἕνεκεν, καί ἔσται σοι θεία τις ἐπῳδή καί διηνεκής τά ρήματα ταῦτα καί πᾶσαν δυνήσεται φλεγμονήν καταστεῖλαι· ἐννόησον τό ἀξίωμα τοῦ ὑβρισθέντος, τό εὐτελές τοῦ ὑβρίσαντος, τήν ὑπερβολήν τῆς ὕβρεως. Οὐ γάρ ἐλοιδορήσατο μόνον, ἀλλά καί ἐτύπτησε· καί οὐκ ἐτύπτησεν ἁπλῶς, ἀλλά καί ἐρράπισεν· οὐδέν δέ ταύτης τῆς πληγῆς ἀτιμότερον· ἀλλ᾽ ὅμως ἅπαντα ἤνεγκεν, ἵνα ἐκ περιουσίας μάθῃς σύ σωφρονεῖν. Ταῦτα μή μόνον ἐνταῦθα φιλοσοφῶμεν, ἀλλά καί ὅταν καιρός ἦ, αὐτῶν μνημονεύωμεν. Ἐπηνέσατε τά λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἐπί τῶν ἔργων ἐπιδείξατέ μοι τον ἔπαινον. Καί γάρ ὁ παλαιστής ἐν τῇ παλαίστρᾳ γυμνάζεται, ἵνα ἐπί τῶν ἀγώνων δείξῃ τῆς ἐκεῖ γυμνασίας τήν ὠφέλειαν· καί σύ τοίνυν τῆς ἐνταῦθα ἀκροάσεως, ὅταν ἐπέλθῃ θυμός, δεῖξον τό κέρδος καί τοῦτο συνεχῶς λέγε τό ρῆμα· Εἰ μέν κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ καλῶς, τί μέ δέρεις; Τοῦτο ἔγγραψον τῇ διανοίᾳ· διά τοῦτο γάρ συνεχῶς ὑπομιμνήσκω τούτων τῶν λόγων ὑμᾶς, ὥστε ἐντεθῆναι ὑμῶν τῇ ψυχῇ τά εἰρημένα ἅπαντα, ὥστε ἀνεξάλειπτον μεῖναι τήν μνήμην καί τήν ἀπό τῆς μνήμης ὠφέλειαν. Ἄν γάρ ἔχωμεν ἐγγεγραμμένα τά ρήματα ταῦτα ἐπί τό πλάτος τῆς διανοίας τῆς ἡμετέρας, οὐδείς οὕτω λίθινος καί ἀγνώμων καί ἀναίσθητος, ὡς ἐξενεχθῆναί ποτε πρός ὀργήν» (Περί Ἀκαταλήπτου, Λόγος πρῶτος). Καί ἀλλοῦ πάλι ἐπί τοῦ ἰδίου περιστατικοῦ λέει· «Ὁ Δεσπότης τῆς οἰκουμένης τῷ δούλῳ τοῦ ἀρχιερέως ἀπολογεῖται καί ραπισθείς τό στόμα, ὅθεν ἐξῆλθε ρῆμα, καί τήν θάλατταν ἐχαλίνωσε καί τετραήμερον Λάζαρον ἐκ νεκρῶν ἤγειρεν· ὅθεν κακία ἐδραπέτευσεν, ὅθεν νοσήματα καί ἁμαρτήματα ἐλύετο· τοῦτο τοῦ σταυρωθέντος τό θαῦμα. Καί γάρ δυνάμενος κεραυνόν ἀφεῖναι καί τήν γῆν σεῖσαι καί τήν χεῖρα τοῦ δούλου ξηρᾶναι οὐδέν τούτων ἐποίησεν, ἀλλά καί ἀπολογεῖται καί πρᾳότητι περιγίνεται, σέ παιδεύων ἄνθρωπον ὄντα μηδέποτε ἀγανακτεῖν· κἄν σταυρωθῇς, κἄν ράπισμα λάβῃς, τά αὐτά ἵνα λέγῃς ὡς ὁ Δεσπότης σου: Εἰ μέν κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ καλῶς τί μέ δέρεις;» (Ὁμιλία εἰς τόν ἅγιον μάρτυρα Φωκᾶν). Καί πάλιν: «Καί τί τοιοῦτον πέπονθας, οἷον ὁ σός δεσπότης, δεσμούμενος, μαστιζόμενος, ραπιζόμενος, παρά οἰκετῶν ἐμπτυόμενος, θάνατον ὑπομένων καί θάνατον τόν θανάτων ἁπάντων αἴσχιστον, μετά μυρίας εὐεργεσίας; Εἰ δέ καί μεγάλα ἠδίκησαι καί διά τοῦτο μάλιστα εὐεργέτησον, ἵνα καί σαυτῷ λαμπρότερον ποιήσῃς τόν στέφανον καί τόν ἀδελφόν τῆς ἐσχάτης ἀπαλλάξῃς ἀρρωστίας» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον· ὁμιλ. ΙΗ´).

23. «Εί δέ λέγοι Λουκᾶς ὅτι ἐγένετο παροξυσμός μεταξύ αὐτῶν, μή τοῦτο ἔγκλημα εἶναι νόμιζε. Οὐ γάρ τό παροξυνθῆναι χαλεπόν, ἀλλά τό ἀλόγως καί ἐπ᾽ οὐδενί δικαίῳ. Θυμός γάρ ἄδικος, φησίν, οὐκ ἀθωωθήσεται οὐχ ἁπλῶς θυμός, ἀλλά ὁ ἄδικος. Καί ὁ Χριστός πάλιν· Ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ· οὐχ ἁπλῶς ὀργιζόμενος. Καί ὁ προφήτης δέ φησιν, Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε. Εἰ γάρ μή δεῖ κεχρῆσθαι τῷ πάθει, μηδέ καιροῦ καλοῦντος, εἰκῇ καί μάτην ἡμῖν ἔγκειται· ἀλλ᾽ οὐκ εἰκῇ. Διό καί ὁ δημιουργός τοῦτο κατεφύτευσε πρός διόρθωσιν τῶν ἁμαρτανόντων, ἵνα διεγείρῃ τό νωθρόν τῆς ψυχῆς καί παρειμένον, ἵνα ἀφυπνίζῃ τόν καθεύδοντα καί διαλελυμένον, καθάπερ στόμωμα σιδήρῳ, οὕτω τό τῆς ὀργῆς εὔτονον ἡμῖν ἐνθείς τῇ διανοίᾳ, ἵνα αὐτῷ χρησώμεθα εἰς δέον. Διά τοῦτο καί ὁ Παῦλος πολλάκις αὐτῷ ἐκέχρητο, καί ποθεινότερος τῶν μετά ἐπιεικείας διαλεγομένων ἦν ὀργιζόμενος, πάντα μετά τοῦ προσήκοντος καιροῦ ποιῶν ὑπέρ τοῦ κηρύγματος. Οὐδέ γάρ ἐπιείκεια ἁπλῶς καλόν, ἀλλ᾽ ὅταν ὁ καιρός ἀπαιτῇ· ὡς, ἐάν μή τοῦτο προσῇ, καί ἐκείνη νωθεία καί ἡ ὀργή θρασύτης γίνεται» (Εἰς τόν Ἀπόστολον Παῦλον ΣΤ´). Ὁμοίως περί τοῦ χρησίμου τοῦ θυμοῦ καί τῆς ὀργῆς ἀλλοῦ λέει: «Ἡ ὀργή ὄργανον χρήσιμον, ἵνα τό ὑπνηλόν ἡμῶν διεγείρῃ, ἵνα τόνον ἐντιθῇ τῇ ψυχῇ, ἵνα σφοδροτέρους ἐργάζηται πρός τάς ὑπέρ τῶν ἀδικουμένων ἀγανακτήσεις, ἵνα τιμωρούς ποιῇ τοῖς ἐπιβούλοις. Διά δή τοῦτό φησιν, Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε. Εἰ δέ μή ἦν δυνατόν τοῦτο, οὐκ ἄν ἐπέταξε. Τά γάρ ἀδύνατα οὐδείς ἐπιτάττει» (Ὁμιλία εἰς τόν Δ´ Ψαλμ.).

*«Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικήν ἐμπειρίαν καί θυμόν κινήσαντες, νῦν τόν δικαιότατον ἐνδικώτατα, τούς βαρεῖς ἤλασαν καί λυμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ πνεύματος, ἐκσφενδονίσαντες τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος...» (Προσόμοιον τῶν Αἴνων τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκ. Συνόδου).

24. Καί πάλι σέ ἄλλη ὡραία περικοπή ὁ Χρυσόστομος λέει: «Χρήσιμον τουτί τό πάθος, ἄν μετά τοῦ προσήκοντος εἰδῶμεν αὐτῷ κεχρῆσθαι καιροῦ. Σκόπει οὖν ἡλίκα εἰργάσατο ἀγαθά ἡ τοῦ Παύλου ὀργή, ἡ κατά Κορινθίων τότε γενομένη. Καί γάρ καί ἐκείνους αὕτη μεγάλης λύμης ἀπήλλαξε· καί τό Γαλατῶν δέ ἔθνος ταύτῃ πάλιν ἐκπεπτωκός ἀνεκτήσατο, καί ἑτέρους δέ πλείους τούτων. Τίς οὖν ὁ προσήκων τῆς ὀργῆς καιρός; Ὅταν μή ἑαυτοῖς ἀμύνωμεν, ἀλλ᾽ ἑτέρους σκιρτῶντας ἀνέχωμεν καί ραθυμοῦντας ἐπιστρέφωμεν. Τίς δέ ὁ μή προσήκων; Ὅταν ἑαυτούς ἐκδικοῦντες τοῦτο ποιῶμεν. Ὅπερ οὖν καί ὁ Παῦλος κωλύων ἔλεγε· “μή ἑαυτούς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλά δότε τόπον τῇ ὀργῇ”. Ὅταν περί χρημάτων μαχώμεθα. Καί γάρ καί τοῦτο ἀνεῖλεν εἰπών· “διατί οὐ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διατί οὐ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε;” Ὥσπερ γάρ αὕτη περιττή, οὕτως ἐκείνη ἀναγκαία καί λυσιτελής. Ἀλλ᾽ οἱ πολλοί τοὐναντίον ποιοῦσιν, ἐκθηριούμενοι μέν, ἡνίκα ἄν ἀδικῶνται, ἐκλυόμενοι δέ καί μαλακιζόμενοι, ἡνίκα ἄν ἕτερον ἐπηρεαζόμενον βλέπωσιν· ἅπερ ἀμφότερα ἀπεναντίας ἐστί τοῖς νόμοις τοῖς εὐαγγελικοῖς. Οὐ τοίνυν τό ὀργίζεσθαι παράνομον, ἀλλά τό ἀκαίρως τοῦτο ποιεῖν. Διά τοῦτο καί ὁ προφήτης ἔλεγεν· “ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε”» (Εἰς τό κατά Ματθαῖον· ὁμιλία ΙΣ ´). Καί ἀλλοῦ λέει: «Καί γάρ ὁ θυμός ἄν μέν εἰς δέον χρήσῃ γέγονέ σου φάρμακον σωτηρίας· ἄν δέ ἀμέτρως, γέγονεν ἀπωλείας ὑπόθεσις» (ὁμιλία εἰς τόν Ψαλμόν ΡΜΗ´). Καί πάλι: «Ὁ ὀργιζόμενος εἰκῇ· ἔστι γάρ καί δικαίως ὀργίζεσθαι· ἐπεί καί Παῦλος ὠργίσθη τῷ Ἐλύμᾳ καί Πέτρος τῇ Σαπφείρᾳ. Ἀλλ᾽ οὐκ ἄν εἴποιμι τοῦτο ὀργήν ἁπλῶς, ἀλλά φιλοσοφίαν καί κηδεμονίαν καί οἰκονομίαν. Ὀργίζεται καί πατήρ υἱῷ, ἀλλά κηδόμενος. Ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ὀργιζόμενος εἰκῇ, ὁ ἑαυτόν ἐκδικῶν· ὁ δέ τά ἑτέρων διορθῶν, οὗτος πάντων ἐστίν ἡμερώτερος. Ἐπειδή καί ὁ Θεός, ἐπάν λέγηται ὀργίζεσθαι, οὐχ ἑαυτῷ ἀμύνων ὀργίζεται, ἀλλ᾽ ἡμᾶς διορθούμενος. Τοῦτον τοίνυν καί ἡμεῖς μιμώμεθα. Τό μέν γάρ οὕτως ἐπεξιέναι, θεῖον· τό δέ ἑτέρως, ἀνθρώπινον. Ἀλλ᾽ ὁ Θεός οὐ ταύτῃ ἡμῶν διέστηκε μόνον, ἧ δικαίως ὀργίζεται, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδέ πάθος περί Θεόν ἐστιν ἡ ὀργή. Μή τοίνυν μηδέ ἡμεῖς ὀργιζώμεθα εἰκῇ. Καί γάρ διά τοῦτο ἐνετέθη ἡμῖν ἡ ὀργή, οὐχ ἵνα ἁμαρτάνωμεν, ἀλλ᾽ ἵνα ἑτέρους ἁμαρτάνοντας κωλύωμεν· οὐχ ἵνα πάθος καί νόσημα γένηται, ἀλλ᾽ ἵνα παθῶν φάρμακον» (Ὁμιλία εἰς τόν Δ´ Ψαλμόν).

πηγή : ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ
Διμηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...