/*--

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΟΒΟΣ

   
Στό θεόπνευστο καί διδακτικότατο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ὀνομάζεται Σοφία Σειράχ, ἀνάμεσα στίς θεοφώτιστες συμβουλές καί τίς παραινέσεις τοῦ σοφοῦ Σειράχ, εἶναι καί αὐτή, ἡ ὡραία καί ἐκλεκτή, πού μοιάζει μέ πυξίδα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς: “Οὐθέν κρεῖττον φόβου Κυρίου καί οὐθέν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς Κυρίου” (Σοφ. Σειρ. ΚΓ΄ 27).


Δηλαδἠ, τίποτε σπουδαιότερο δέν ὑπάρχει ἀπ᾽ τό φόβο τοῦ Θεοῦ, καί τίποτε πιό γλυκόγευστο ἀπ᾽ τίς ἅγιες ἐντολές Του, ὅταν προσεκτικά τίς ἀκοῦς ἤ ὅταν τίς διαβάζεις. Ὁ στίχος μᾶς προβάλλει δυό πολύ σημαντικά πνευματικά θέματα, στά ὁποῖα, ὄχι μόνο ὑστεροῦμε, ἀλλά κάποιοι "χριστιανοί" καί τά καθυβρίζουν.

Ὁ φόβος Θεοῦ, στήν Ἁγία Γραφή, δέν ἔχει τήν ἔννοια τοῦ τρόμου, ἀλλ᾽ ἀντίθετα, εἶναι ὁ μυστικός, ὁ ἐσωτερικός, ὁ ἅγιος καί πανάγιος φόβος τοῦ ἁμαρτωλοῦ καί ταπεινοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό Θεό. Ἡ ἔκφραση “φόβος Θεοῦ” εἶναι τόσο συχνή στή Γραφή καί στή Λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε μᾶς ἐμπνέει τά ὡραιότερα καί ὑψηλότερα συναισθήματα. Ὁ χριστιανός χαίρει καί συγκλονίζεται στό ἄκουσμα τοῦ "φόβου Θεοῦ".

Γιά παράδειγμα: "Ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου" (Ψαλμ. 110, 10). Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ» ( Ἐφ. Ε´ 21) κ.ἄ. Καί συμπληρώνει ὁ σοφός Σειράχ: "Καί οὐθέν γλυκύτερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς Κυρίου". Προηγεῖται ὁ "φόβος Κυρίου" καί ἀκολουθεῖ ἡ προσοχή στίς θεῖες ἐντολές. Διότι, ἄν δέν πιστεύω καί δέ σέβομαι καί δέν ἀγαπῶ τόν Θεό, πῶς θά τηρήσω καί ἐφαρμόσω τίς ἐντολές Του, πού χαρακτηρίζονται καί εἶναι στήν πραγματικότητα τόσο γλυκόγευστες καί εὐχάριστες; 

Ὁ μαθητής καί συνεργάτης τοῦ Παύλου, Τιμόθεος, ἔνιωθε στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς του, τό φόβο τοῦ Κυρίου, γι᾽ αὐτό καί ὁ διδάσκαλός του, τόν συμβουλεύει νά μελετᾶ προσεκτικά τίς θεῖες Γραφές καί νά γίνουν βίωμά του: "Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει" τοῦ γράφει, καί "ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι" (Α´ Τιμ. Δ΄ 13, 15).

Ἄν ἐρχόταν σήμερα ὁ Κύριος στή Χώρα μας τήν Ὀρθόδοξη, θά βρισκε ἆραγε "φόβο Θεοῦ" καί σεβασμό στίς ἐντολές Του; Ὤ, Θεέ καί Κύριέ μου! Τί ἐρώτηση κάνω! Καί τί ἀπάντηση νά δώσω, ὅταν ἡ ἀποστασία κυβερνᾶ, καί "πᾶν φαῦλον πρᾶγμα"! Κατά τόν Ἀπόστολό Σου, διαπράττονται τόσο φοβερά καί ἀνόσια καί βέβηλα καί ἀήθη καί μιαρά καί ἀντίχριστα καί βλάσφημα ἔργα, ὥστε "αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν".

Ὡστόσο, Σέ ὑμνοῦμε, Σέ εὐλογοῦμε καί Σέ δοξάζουμε, γιατί στά Σόδομα τῆς ἐποχῆς μας, ἔχεις καί θά ᾽χεις πάντα καί τούς ἐκλεκτούς Σου. Ἐσύ μᾶς δίδαξες καί μᾶς εἶπες: “Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον”. Ὅταν φοβᾶστε τό Θεό, τίποτε δέν σᾶς σκιάζει.

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

πηγή : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...