/*--

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ ἐπιείκεια εἰς τὴν ζωήν μας

Τήν ἀφορμή γιά νά παραθέσω μερικές σκέψεις στό πιό πάνω θέμα, μοῦ τήν ἔδωσε ὁ βασιλιάς τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνα καί ἀξεπέραστος οἰκουμενικός διδάσκαλος, ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἀνάμεσα στό χρυσορυχεῖο τῶν ἔργων του, βρῆκα καί τοῦτο τό λόγο:

"Οὐδέν ἐπιεικείας ἰσχυρότερον… οὐδέν σφοδρότερον". Δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερη ψυχική δύναμη στόν ἄνθρωπο, ἀπ' τήν ἐπιείκεια. Καί γιά ἐνίσχυση τοῦ λόγου του, προσθέτει παρακάτω, καί ,"οὐδέν σφοδρότερον". Ὁ λόγος του, βέβαια, δέν ἀπευθύνεται στούς δασκάλους ἤ τούς δικαστές ἤ κάποιους εἰδικούς "κριτές" εἰδικῶν περιπτώσεων. Ὄχι! Ὁ λόγος του ἀπευθύνεται πρός ὅλους.

Ἀλλά πρῶτα, τί εἶναι "ἐπιείκεια"; Θά πεῖτε, ἀσφαλῶς, τό ἀντίθετο τῆς "αὐστηρότητας". Ναί. Ἡ ἐπιείκεια, κατά τό λεξικό, "εἶναι ἡ ἠπιότητα στήν κρίση μας γιά ἀδίκημα πού ἔχει διαπράξει συνάνθρωπός μας". Εἶναι, δηλαδή, ἡ ψυχική ἠρεμία μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος κάποιες προβληματικές καταστάσεις, καί ὄχι ἡ αὐστηρότητα ἤ ἡ σκληρότητα. Εἶναι μάλιστα, γνωστό τό ἀπόφθεγμα τῶν νομικῶν, ὅτι, "summum jus summa injuria" ("Ἡ ἄκρα δικαιοσύνη εἶναι ἄκρα ἀδικία").

Ἐάν αὐτά τά ζῶα ἡμερεύουν μέ τόν καλό καί ἤρεμο τρόπο,πόσο μᾶλλον ὁ λογικός ἄνθρωπος! "Ἡ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μέν ἁγνή ἐστιν,ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής..." (Ἰακ. Γ΄ 17). Ἐάν οἱ ἄνθρωποι ἀγαποῦν γιά τόν ἑαυτό τους τήν ἐπιείκεια καί τόν εὐγενικό τρόπο, γιατί ἀλλάζει ἡ συμπεριφορά τους γιά τούς ἄλλους; Ὁ χρυσός κανόνας τοῦ Κυρίου λέγει: "Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" "(Ματθ. Ζ΄12). Μερικοί πού ἀγαποῦν πολύ τήν αὐστηρότητα, ἄς ἀκούσουν τήν Χυσοστόμια ὑπόδειξη: "Βούλει κριτής εἶναι; Σαὐτοῦ γίνου". Σ᾽ ἀρέσει νά κρίνεις μέ αὐστηρότητα; Γίνε πρῶτα αὐστηρός στόν ἑαυτό σου!

Ἡ ἐπιείκεια εἶναι καρπός τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικῆς ζωῆς. (Τονίζω τῆς "Ὀρθόδοξης", γιατί ποῦ καί πῶς θά τή βρεῖς στούς παπικούς μέ τίς "ἱερές ἐξετάσεις καί τά παρόμοια;). Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος, γράφει: "Τό ἐπιεικές ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις"(Φιλιπ. Δ΄ 5). Ἡ ἐπιεικής συμπεριφορά σας νά εἶναι τέτοια, πού νά διδάσκει ὅλους. Ἀκόμα περισσότερο, ἡ ἐπιείκεια πρέπει νά χαρακτηρίζει τούς κληρικούς, καί αὐτοί νά διδάσκουν ὅλους "...ἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς... (Τίτ. Γ´ 2).

Ἡ ἐπιείκεια, λοιπόν, ἔχει μεγάλη ἀξία. Νά τήν ἐπιδιώκουμε. Ὅλοι

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

πηγή : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...