/*--

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ ἀδιαφορία σκοτώνει

"Μέγα ἄνθρωπος", λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Μέγα τό γεγονός. Μεγαλειώδης ὕπαρξη, ὁ ἄνθρωπος. Ἀρχέτυπο λογικῆς καί σοφίας. Ὀντολογικά, μορφή μοναδικῆς ὀμορφιᾶς καί μεγαλειότητας. Πρόσωπο δισυπόστατο πού ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων. "Μέγα ἄνθρωπος", γιατί καί ὕψιστη ἡ ἀποστολή του μέσα στή δημιουργία. Πλάσμα φοβερά ἀσυναγώνιστο.

Καί εἶναι "μέγα", γιατί ἀποτελεῖ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. "Μέγας ἄνθρωπος", γιατί σκέπτεται, συσκέπτεται, ἀποφασίζει καί ἐνεργεῖ ἐλεύθερα. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ ὑπέροχοι καί μεγάλοι στόχοι τῆς ζωῆς του, συντρίβονται καί καταρρέουν ἀπ᾽ τή δική του ἀδιαφορία. Καί ποιός εἶναι ὁ ἀδιάφορος; Ἐκεῖνος, ἀσφαλῶς, πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά κάποιο ἔργο πού ἀναμένει τήν ἐκτέλεσή του. Ἐκεῖνος πού στίς εὐθύνες του, στίς ὑποχρεώσεις του, στά καθήκοντά του, δέν ἔχει τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον γιά δουλειά καί προθυμία γιά ἐνασχόληση.

Ἄν θέλαμε νά δώσουμε στόν πίνακα τοῦ ἀδιάφορου, ἀκόμα μερικές πινελιές, θά λέγαμε πώς εἶναι χλιαρός, ὀλιγόπιστος, τεμπέλης καί δέν ἀγαπᾶ, οὔτε ἀφοσιώνεται στά ἔργα τῆς πνευματικῆς προόδου καί τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ἡ ἀδιαφορία, πραγματικά, σκοτώνει ὅλες τίς ἀγαθές καί ὡραῖες προϋποθέσεις τῆς ζωῆς.Ἡ ἀδιαφορία προδίδει χλιαρότητα διάθεσης καί ἐκτέλεσης.

"Τόν χλιαρό" τόν ἀπορρίπτει ὁ Θεός. "Ἐπειδή, τοῦ λέγει, εἶσαι χλιαρός, καί οὔτε ζεστός, οὔτε ψυχρός, "μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου" (Ἀποκ. Γ΄ 15). Γιά ν᾽ ἀποβάλουμε τήν ἀδιαφορία ἀπ' τή ζωή μας, θά πρέπει νά ἐπιδείξουμε περισσότερη σπουδή, ἐνδιαφέρον, δηλαδή, καί προθυμία. Ἡ προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, εἶναι πολύ σημαντική: "Τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες" (Ρωμ. ΙΒ΄ 11). Ἰδιαίτερα γιά ὅσους ἐργάζονται τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὁ προφήτης Ἰερεμίας μιλᾶ σέ αὐστηρότερο τόνο: "Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τά ἔργα Κυρίου ἀμελῶς" (Ἰερ. ΛΑ΄ 10). 

Ἀκόμα δέ πολεμικότερος εἶναι ὁ τόνος τοῦ Α΄βιβλίου τῶν Μακκαβαίων (ΙΖ΄ 27): "Γρηγορεῖν καί εἶναι ἐπί τοῖς ὅπλοις". Ν᾽ ἀφήσουμε τήν ἀδιαφορία, νά ξυπνήσουμε, καί νά εἴμαστε ἕτοιμοι μέ τά ὅπλα μας, γιά ν᾽ ἀντιμετωπίσουμε τόν ἐχθρό! Ἡ ἀδιαφορία εἶναι ἧττα, ἐνῶ τό ἀκοίμητο ἐνδιαφέρον, εἶναι νίκη. Σημειώνω δυό μόνο παραδείγματα: Τό ἕνα τῆς Π. Διαθήκης, καί τό ἄλλο τῆς Κ.Διαθήκης: Ὁ ἱερέας Ἠλί εἶχε δυό κακοήθη καί αὐθαδέστατα παιδιά πού, λόγῳ γήρατος, ἀδιαφόρησε ἴσως, καί δέν ἔδειξε τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον.Ἦσαν δυό δυνάστες τῆς οἰκογένειας καί τοῦ περιβάλλοντός τους, σ᾽ ἀντίθεση μέ τόν Σαμουήλ, τόν γιό τῆς εὐσεβέστατης Ἄννας...

Τό δεύτερο παράδειγμα τῆς Κ. Διαθήκης μᾶς τό δίδει ὁ Κύριος μέ τήν παραβολή τοῦ καλού Σαμαρείτη, σ᾽ ἀντίθεση μέ τήν ἐπαίσχυντη ἀδιαφορία τοῦ ἱερέα καί τοῦ λευίτη... Ἐάν λοιπόν ἡ ἀδιαφορία στό καλό, σκοτώνει, ἡ προθυμία καί τό ἐνδιαφέρον σώζει

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

πηγή : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...