/*--

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Όλους, σάν Χριστιανούς, μᾶς ἀ πασχολεῖ τό ἐρώτημα: Τί εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία; Τί μᾶς δίνει; Γιατί ἔχει τέτοια κυρίαρχη θέση στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας; «Λέγει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός: -Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἄρτος ὁ ζῶν πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό (Ἰωάν. 6, 48-51).

Μέ τά λόγια αὐτά θέλει νά μᾶς εἰπεῖ: τό μάννα, γιά τό ὁποῖο ἡ Παλαιά Διαθήκη μᾶς λέγει, ὅτι ἦταν ἄρτος πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό, ἦταν μιά σκιά, μιά ἀμυδρή εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ ἄρτου τῆς ζωῆς, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἀκούσατε; Τό καταλάβατε; Μᾶς τό εἶπε ὁ Χριστός ξεκάθαρα: -Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἄρτος τῆς Ζωῆς. Ὅποιος φάει ἀπό τόν Ἄρτο αὐτό, παίρνει ζωή· ζωή αἰώνια (Ἰωάν. 6,51).

Τό μάννα δέν ἔδινε ζωή αἰώνια. Γιατί οἱ πατέρες στήν ἔρημο, ἄν καί ἔφαγαν τό μάννα, πέθαναν. Γιατί τό μάννα δέν τούς χάρισε ἀφθαρσία καί ἀθανασία. Ἀφοῦ τό μάννα δέν ἦταν ἄρτος ζωῆς καί ζωοποιός. Ἦταν ἁ πλῶς τροφή ἐφήμερη, γιά τό σῶμα. Ἀλλά τό ἔδιδε ὁ Θεός μέ θαῦμα. Καί γι᾿ αὐτό λέγεται «ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ».

Ἀντίθετα, ἡ Θεία Κοινωνία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· εἶναι ἄρτος ζωοποιός. Εἶναι ἄρτος πού μᾶς δίνει τήν αἰώνια ζωή, ἀφοῦ μᾶς ἑνώνει μέ τόν Χριστό.

Ἄς τό διασαφηνίσουμε μέ ἕνα παράδειγμα: Παίρνουμε μία σπίθα. Μία μόνο σπίθα. Ἡ σπίθα εἶναι ἕνα ἐλάχιστο σποράκι φωτιά. Τόσο, πού πιό μικρό δέν γίνεται. Ἄν ὅμως τήν ρίξουμε μέσα σ᾿ ἕναν σωρό ἄχυρα, αὐτό τό ἐλάχιστο σποράκι φωτιά, ἡ μία σπίθα, ἀρκεῖ γιά νά κάψει καί νά κάμει στάχτη ὅλον τόν σωρό τά ἄχυρα, ὅσο μεγάλος καί ἄν εἶναι.

Ἔτσι καί σέ μᾶς ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός (τό πῦρ τῆς θεότητος) βάζει μέσα μας μέ τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του τήν ζωή. Ἔστω καί ἄν ἡ ποσότητα τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός Του, πού παίρνουμε στήν Θεία Κοινωνία, εἶναι ἐλάχιστη. Ὅμως, ἐπειδή εἶναι τοῦ Χριστοῦ Σῶμα, ἀρκεῖ!

Ἔτσι μπαίνει μέσα μας σάν σπόρος ἀθανασίας. Καί ἀφανίζει-καίει μέσα μας τήν ἁμαρτία καί τήν φθορά». (Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, βιβλίο Γ κεφ. 6 καί βιβλίο Δ κεφ. 2, P.G. 77, σ. 501Α, 561Α, 581BC)

Καί ἔτσι, ἐπαληθεύονται πλήρως τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: -Ὅποιος τρώει τήν σάρκα Μου καί πίνει τό αἷμα Μου ἔχει ζωή αἰώνιο (Ἰωάν. 6,54).

Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

πηγή : ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
           Μηνιαῖον Περιοδικόν Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...