/*--

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Εκ του Ευεργετινού

     
Ένας Γέρων διηγήθη την εξής ιστορίαν :
Κάποτε ένας επίσκοπος ήλθεν εις ένα χωρίον την Κυριακή και λέγει εις τους Διακόνους του:

- Αναζητήσατε τον Εφημέριον του χωριού , δια να μας κάμει την αναφοράν των Αγίων Μυστηρίων (την Θείαν Λειτουργίαν).

Πράγματι οι Διάκονοι ανεζήτησαν και εύρον τον Εφημέριον.
Ούτος εφαίνετο ως απλούς και αμόρφωτος χωρικός. 
Τον ωδήγησαν λοιπόν ενώπιον του Επισκόπου και ο Επίσκοπος τον προέτρεψε να τελέση την Θείαν Ιερουργίαν.

Αφού λοιπόν ο απλούς εκείνος Πρεσβύτερος εισήλθεν εις το Άγιον Θυσιαστήριον, βλέπει αυτόν ο Επίσκοπος, από την στιγμήν που εστάθη προ της Αγίας Τραπέζης, να περιβάλλεται ολόκληρος από πυρ και να μη καταφλέγεται.

Όταν ετελείωσεν η Θεία Λειτουργία, ο Επίσκοπος καλεί πλησίον του τον Πρεσβύτερο εις το διακονικόν και του λέγει: 

- Ευλόγησε με, άξιε δούλε του Θεού.  

Έκπληκτος ο Πρεσβύτερος του απαντά :  

- Πώς είναι δυνατόν ο Επίσκοπος, που χειροτονεί τον Πρεσβύτερον, να ευλογηθή από τον Πρεσβύτερον?  

- Δεν έχω την δύναμιν, απήντησε και πάλιν ο Επίσκοπος, να ευλογήσω Ιερέα που προσεκόμισεν εις τον Θεόν τα Τίμια Δώρα φλεγόμενος από υπερφυσικόν πυρ και μη καταφλεγόμενος.
Οπωσδήποτε το έλαττον εις αξίαν ευλογείται υπό του κρείττονος.  

Με άκραν ταπεινοφροσύνην ο Πρεσβύτερος απήντησεν : 

- Είναι ποτέ δυνατόν, Τίμιε Δέσποτα. Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, να τελή τα φρικτά και ζωοποιά Μυστήρια και να μη περιβάλλεται από Θείον πυρ?  

Ο Επίσκοπος, μόλις ήκουσεν αυτό από τον απλούν Πρεσβύτερον, εθαύμασε πάρα πολύ την ψυχικήν καθαρότητα του ανδρός και το απροσποίητον των τρόπων του. Ανεχώρησε δε ωφεληθείς τα μέγιστα.  

(Ευεργετινός, Τομ. Δ’, σελ. 31-32)  

πηγή : ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...