/*--

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Ἡ Ἐκκλησία, ἐργαστήριο ἁγιότητος


Κανένας λαός δέν ἔχυσε τόσο αἷμα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἔχυσε ὁ δικός μας, ἀπό καταβολή τοῦ Χριστιανισμοῦ ἴσαμε σήμερα… «Φώτης Κόντογλου, Πονεμένη Ρωμιοσύνη»

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, αὐτό τό ἀσύλητο θησαυροφυλάκιο τοῦ ἀδαπάνητου πλούτου τῶν θείων δωρεῶν, λειτουργεῖ μέσα στόν κόσμο ὡς τό θεότευκτο ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος. Ὁ κατά Χριστόν ἄρτιος ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού μέ ἐλεύθερη ἐπιλογή του καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποχωρίζεται τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί βιώνει ἐμπειρικά τήν ἐνΧριστῷ καινή ζωή.

Οἱ ἅγιοι τῆςπίστεώς μας, οἱ γλυκύτατοι αὐτοί καρποί τοῦ εὐσκιόφυλλου δένδρου τῆς Ἐκκλησίας μας ζοῦν γιά τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ. Κύριο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς εἶναι ἡ ἀπό μέρους τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου φλογερή ἀγάπη γιά τόν Σωτῆρα Χριστό. Αὐτή ἡ ἀγάπη πρός τόν οὐράνιο Νυμφίο ὁδηγεῖ τόν πληγωμένο ἀπό τά βέλη τῆς θείας ἀγάπης ἄνθρωπο στόν καθημερινό σκληρό ἀγώνα γιά πιστή τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁδηγούμεθα κοντά Του καί πιστοποιοῦμε τήν ἀγάπη μας γι᾿ Αὐτόν. 

Αὐτή ἡ μαρτυρία πίστεως, ὅταν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες εἶναι πρόσφορες, φθάνει καί στήν προσφορά τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, στό μαρτύριο τοῦ αἵματος. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔζησαν μέσα ἀπό τόν προσωπικό τους πνευματικό ἀγώνα τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ αὐθεντικά καί κατέθεσαν τήν δική τους μαρτυρία περί τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. 

Τό στοιχεῖο αὐτό τοῦ μαρτυρίου ὡς τό κατεξοχήν αὐθεντικό στοιχεῖο ἁγιότητος καί μαρτυρίας πίστεως καί ζωῆς χαρακτηρίζει, φανερώνει καί φωτίζει ὁλόκληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σχολεῖο καί φυτώριο μαρτύρων καί ἁγίων εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική της διαπίστευση στόν οὐρανό καί τήν γῆ. 

Ὑπάρχω γιά νά γεννῶ ἁγίους, ὁμολογεῖ. Ἐργάζομαι, σημειώνει, γιά νά πλουτίζω τόν Παράδεισο μέ ἄστρα φωτεινά πού ἀντανακλοῦν στήν κτίση τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἅγιοι καί μάρτυρες θά ὑπάρχουν ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, καθώς αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς πνοῆς τοῦ Παρακλήτου μέσα στήν Ἐκκλησία. 

Γι᾿ αὐτό καί στίς ἀποκαλυπτικές ἡμέρες μας, ἕναπλῆθος νέων μαρτύρων φωταγωγοῦν τό οὐράνιο πνευματικό στερέωμα. «Ἱερεῖα ἄμωμα» μαρτυρικῶς τελειούμενα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού ἀποθνήσκουν καθ’ ἡμέραν, «ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν» στίς χῶρες κυρίως τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί Ἀφρικῆς, ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ παραλογισμός τοῦ ἀκραίου Ἰσλαμικοῦ φονταμενταλισμοῦ.

από το Η ΔOΞΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑYΧΗΜΑ

πηγή :

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...