/*--

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ πιὸ μεγάλη ἀγάπη στὸν κόσμο

Όταν ἀδυνατίζει καὶ τρεμοσβήνει ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων, τότε βέβαια ψυχραίνονται οἱ καρδιές, αἰσθάνονται ἀπομονωμένες,στέκονται σὲ ἀπόσταση ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ πίκρα καὶ ἀπογοήτευση. Καὶ ἂν δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα καὶ δραστικὰ ἡ δυσάρεστη αὐτὴ κατάσταση, τὸ ρῆγμα μεγαλώνει καὶ ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι ἀμελητέος. Ἀπὸ κάτι μικρὸ καὶ λίγο μπορεῖ νὰ ξεκινήσει κάτι μεγάλο καὶ βαθύ, ποὺ νὰ ὁδηγήσει σὲ τραγικὲς καταστάσεις.

Γι’ αὐτὸ οἱ σύζυγοι πρέπει πάντα νὰ διατηροῦν ἀμείωτο τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον τους ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, τὴ θερμότητα τῶν αἰσθημάτων, τὴ γνήσια καὶ ἀληθινὴ ἀγάπη. Πολὺ μποροῦν νὰ τοὺς βοηθοῦν οἱ προτροπὲς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἄκουσαν κατὰ τὴν ἱερὴ ὥρα τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου τους, οἱ ὁποῖες φανερώνουν τὴν ἱερότητα τῆς σχέσεώς τους καὶ ἀνεβάζουν σὲ ὕψος θαυμαστὸ τὸν δεσμὸ τῆς συζυγίας τους: «Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίω», συμβουλεύει ὁ μεγάλος Ἀπόστολος (Ἐφ. ε΄ 22). Οἱ γυναῖκες νὰ ὑποτάσσεσθε στοὺς ἄνδρες σας, σὰν νὰ κάνετε αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ στὸν Κύριο!

Γιὰ νὰ εἰρηνεύει ἡ οἰκογένεια καὶ νὰ εὐτυχεῖ, πρέπει νὰ ὑπάρχει σ’ αὐτὴν μιὰ κεφαλή, ἕνας ὑπεύθυνος, στὸν ὁποῖο ὅλοι νὰ ὑποτάσσονται. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνδρας, ποὺ εἶναι κεφαλὴ τῆς γυναίκας, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς λέει στὴ συνέχεια ὁ Ἀπόστολος (Ἐφ. ε΄ 23). Βέβαια ἡ ἐξουσία ποὺ ἔχει ὁ ἄνδρας μέσα στὴν οἰκογένεια δὲν εἶναι ἀπεριόριστη καὶ πρέπει νὰ ἐξασκεῖται πάντοτε κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα ἔχουν κοινὸ Κύριο, στὸν Ὁποῖο καὶ οἱ δύο μὲ προθυμία καὶ τέλεια ἀφοσίωση πρέπει νὰ ὑποτάσσονται. Ὅταν ἐπικρατεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴν οἰκογένεια, ὅλα εἶναι εὐλογημένα, ὅλα χαρούμενα, ὅλα εἰρηνικά. 

Ἀποφεύγον ται οἱ διαξιφισμοί, οἱ σκληρὲς ἀντιπαραθέσεις, οἱ ἐγωιστικὲς ἀπαιτήσεις, οἱ θυμοὶ καὶ οἱ φωνές, ποὺ ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν. Διότι ἡ γυναίκα, ἡ βασίλισσα τοῦ σπιτιοῦ, ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα «ὡς τῷ Κυρίω»! Σὰν νὰ μὴ βλέπει ἄνθρωπο μπροστά της, σὰν νὰ βλέπει τὸν Χριστό. Καὶ μὲ τὴν ἴδια ὁλοπρόθυμη διάθεση ποὺ θὰ ὑπάκουε στὸν Χριστό, μὲ τὴν ἴδια ὑποτάσσεται στὸν ἄνδρα της. Αὐτὸ δὲν εἶναι δουλικὴ ὑποταγή, ἀλλὰ εἰλικρινὴς ἔκφραση ἀφοσιώσεως καὶ ἀγάπης στὸ σύντροφο τῆς ζωῆς της. Αὐτὸ ἐξυψώνει τὸν ἑαυτό της, τιμᾶ τὸν ἄνδρα της καὶ παραδειγματίζει τὰ παιδιά τους. Ὅλοι ἀπολαμβάνουν τὴ ζηλευτὴ ὀμορφιὰ τῆς ἤρεμης οἰκογενειακῆς ζωῆς. 

Μᾶς ἐντυπωσιάζει ὁ Ἀπόστολος, ὅταν μιλάει γιὰ τὴ στάση τῆς γυναίκας καὶ λέει πὼς ἡ γυναίκα πρέπει νὰ ὑπακούει στὸν ἄνδρα της ὅπως ἡ Ἐκκλησία στὸν Χριστό. Μᾶς ἐκπλήσσει καὶ ὅταν στρέφει τὸ λόγο πρὸς τοὺς ἄνδρες καὶ λέει πὼς ἔχουν χρέος ἱερὸ νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες τους, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία καὶ παρέδωσε σὲ θάνατο τὸν ἑαυτό Του γιὰ τὴ σωτηρία της: «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναίκας ἑ αυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑ πὲρ αὐτῆς»  (Ἐφ. ε΄ 25). «Εἶδες μέτρον ὑπακοῆς;»  ρωτάει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἄκουσον καὶ μέτρον ἀγάπης. Βούλει σοι τὴν γυναῖκα ὑπακούειν, ὡς τῷ Χριστῷ τὴν ἐκκλησίαν; Προνόει καὶ αὐτὸς αὐτῆς, ὡς ὁ Χριστὸς τῆς ἐκκλησίας». 

Εἶδες πόσο πρέπει νὰ ὑπακούει σὲ σένα ἡ σύζυγός σου; Ἄκουσε τώρα καὶ πόσο ἐσὺ πρέπει νὰ τὴν ἀγαπᾶς. Θέλεις ἡ γυναίκα σου νὰ σὲ ὑπακούει, ὅπως τὸν Χριστὸ ἡ Ἐκκλησία; Νὰ φροντίζεις καὶ σὺ γι’ αὐτήν, ὅπως ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ συμπληρώνει ἀμέσως ὁ ἱερὸς Πατήρ: Καὶ ἂν χρειασθεῖ νὰ δώσεις τὴ ζωή σου, καὶ ἂν χρειασθεῖ νὰ μαρτυρήσεις καὶ νὰ κατακοπεῖς μύριες φορὲς γι’ αὐτήν, μὴν παραιτηθεῖς ἀπὸ τὸ καθῆκον αὐτό. Καὶ ἂν πάθεις αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, ἀκόμη τίποτε δὲν ἔχεις κάνει ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκαμε ὁ Χριστός. Διότι ἐσύ, ἀφοῦ ἤδη ἑνώθηκες μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου φέρεσαι ἔτσι, ἐνῶ ὁ Χριστὸς γιὰ ἐκείνη ποὺ Τὸν ἀποστρεφόταν καὶ Τὸν μισοῦσε!

Σ’ ὅλο τὸν παρόντα κόσμο δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πιὸ μεγάλη ἀγάπη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔδειξε ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Καὶ εἶναι θαυμαστὸ ὅτι ὁ Θεὸς ζητεῖ αὐτὴ ἡ ἀγάπη νὰ εἶναι τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἀγάπης τοῦ συζύγου πρὸς τὴ σύζυγο. Νὰ ἀκολουθεῖ τὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀπαρνεῖται τὸν ἑαυτό του, νὰ ὑπομένει κόπους καὶ πόνους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζει τὴν ἀδιατάρακτη εἰρήνη καὶ ἀληθινὴ χαρὰ τῆς συζύγου του. Νὰ θυσιάζει τὶς ἀνέσεις καὶ ἀναπαύσεις του, προκειμένου νὰ συμπαρασταθεῖ σὲ κάθε δοκιμασία της. Νὰ κινδυνεύει ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπισθεῖ καὶ λυτρώσει ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Νὰ ὑπομένει τὰ πάντα, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ σωτηρία της. Ποιὸς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ μιὰ τέτοια κοινωνία ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων; Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν χωρὶς Θεό, γνωρίζουν μόνο τὸν ἀνθρώπινο ἔρωτα, ποὺ εἶναι τυφλός, ἐγωιστικὸς καὶ γι’ αὐτὸ ἀπαιτητικός, ποὺ ζητεῖ ἐπίμονα τὸν ἄλλο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν τολμᾶ τὴ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ του γιὰ χάρη τοῦ ἄλλου, ποὺ εἶναι ρηχός, ἐπιπόλαιος, ἀβέβαιος καὶ ἐπισφαλής, καί, σὰν τὸ πυροτέχνημα, μπορεῖ νὰ σβήσει τόσο ἀπότομα, ὅσο ἀπότομα ἄναψε.

Ὅσοι ζοῦν μὲ πίστη τὸ «μέγα μυστήριον» τῆς πνευματικῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπολαμβάνουν τὴ σωτήρια ἐπίδρασή του στὴ ζωή τους, εὐγνωμονοῦν τὸν Τρισάγιο Κύριο, διότι αὐτὸ τὸ μυστήριο τοὺς καθοδηγεῖ καὶ στὴν οἰκογενειακή τους ζωή. Ἡ ἀνυπέρβλητη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἐμπνέει τὴ δική τους ἀγάπη πρὸς ἐκείνους ποὺ ὁ Θεὸς ἔβαλε δίπλα τους, γιὰ νὰ βαδίσουν ἀδιατάρακτα τὴν κοινή τους πορεία στὸν κόσμο αὐτό, καὶ τίποτε, οὔτε ὁ θάνατος, νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τοὺς χωρίσει, ὥστε μαζὶ νὰ πορευθοῦν καὶ στὸν κόσμο τῆς αἰώνιας ἀγάπης, στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

πηγή : Ο ΣΩΤΗΡ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...