/*--

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Τί συμβαίνει μέ τίς …παγκόσμιες ἡμέρες;

(1ον) Πρόκειται γιά νέα µόδα πού αὐξάνει συνεχῶς σάν  ἐπιδηµία! Θέλουν οἱ ἡµέρες αὐτές νά εἶναι οἱ νέες ἑορτές µας, καί νά εἶναι «τό κάτι ἄλλο» στή ζωή µας. Σαφῶς παραθεωροῦν καί παραµερίζουν τίς θρησκευτικές καί τίς ἐθνικές µας ἑορτές, µ’ ἕνα «ἄλλο» νόηµα καί µέ µία «ἄλλη» κουλτούρα, κι αὐτό πού ζητοῦν εἶναι νά ἀνήκουν σέ ὅλους, πέραν ἀπό θρησκεῖες, ἐθνικά γεγονότα καί παραδόσεις! Ἔρχονται ξαφνικά, ἀκόµη δέ καί ἀπ’ τό πουθενά, γιά νά ἐπιβληθοῦν σέ ὅλους ἀδιακρίτως, ἀνεξάρτητα τί αὐτοί πιστεύουν καί ποῦ ἀνήκουν!

Ἔγιναν τόσες πολλές πού δέν κάλυψαν µόνο µέσα σέ ἐλάχιστο χρόνο ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ ἔτους, ἀλλά καί γιά κάποιες ἡµέρες ὑπάρχουν 4 καί 5 ἀπ’ αὐτές! Τό ἑορταζόµενο γεγονός µπορεῖ νά εἶναι ἀπό κάτι ἐνδιαφέρον καί σοβαρό, ὡς τό πλέον ἀστεῖο, γελοῖο καί ἀνήθικο ἀκόµη! Ὁπότε καί τό µήνυµα πού περνοῦν εἶναι ἀνάλογο! Εἶναι φανερό ὅτι, ἔστω κι ἀνεπαίσθητα, σέ ὁδηγοῦν κάπου... Ἀλλ’ ἄς πάρουµε κι ἐδῶ τά πράγµατα µέ τή σειρά τους, προκειµένου νά καταλάβουµε τί ἀκριβῶς συµβαίνει... 

Ποιές εἶναι καί τί ἑορτάζουµε µ’ αὐτές; 

Οἱ παγκόσµιες ἡµέρες ὡς γεγονός εἶναι γνωστές ἀπ’ τήν «Παγκόσµια Ἡµέρα τοῦ Παιδιοῦ», ἡ ὁποία καθιερώθηκε τήν 11η ∆εκεµβρίου 1946 µέ τήν ἵδρυση τῆς UNICEF, τήν «Ἑορτή τῆς Μητέρας», τήν «Ἑορτή τῆς Ἀποταµίευσης» κ.λπ. Ἀπ’ αὐτές καί ξεκίνησαν. O Σκοπός τους ἦταν νά στρέψουν τήν προσοχή µας, τήν προσοχή ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη, στή συγκεκριµένη ἡµέρα τοῦ χρόνου, σέ κάποια ἰδιαίτερα πρόσωπα καί γεγονότα, προκειµένου νά τά θυµηθοῦµε, νά τά ἑορτάσουµε καί νά κάνουµε κάτι γι’ αὐτά, πού ἐν τέλει εἶναι νά διαµορφώσουµε τή ζωή µας µέσα ἀπ’ αὐτά! 

Ὅλα ξεκίνησαν, ὅπως θά δοῦµε, ἀπ’ τόν ΟΗΕ καί γιά πρόσωπα καί γεγονότα σηµαντικά, γιά νά καταλήξουν σέ µία βιοµηχανία παραγωγῆς παγκοσµίων ἡµερῶν προερχόµενη πλέον ἀπό γνωστούς – ἀγνώστους καί γιά νά ἑορτασθεῖ πλέον ὁ,τιδήποτε! Ὡς καί γελοῖα ἀκόµη πράγµατα καί χυδαῖα! Ὁπότε τί µπορεῖ νά προκύψει ἀπ’ αὐτό; ∆ηλαδή ἔγινε κι ἐδῶ, ὅ,τι µέ ὅλα. Στήν ἀρχή ὑπῆρχε ἡ σοβαρότητα καί ἡ προσοχή στό νά προβληθοῦν ἐκεῖνα πού ἀξίζουν. Ἔτσι ἐπιτυγχάνουν τήν συµµετοχή, τήν συµπάθεια ἤ ἔστω καί τήν ἀνοχή µας. Κι ἔπειτα δέν ἀργεῖ νά ἔρθει ἡ ἀποκάλυψη τῶν πραγµάτων

 Ἄν τίς ὁµαδοποιήσουµε θά προκύψει ἕνας κατάλογος σάν αὐτόν, ἀπ’ τόν ὁποῖο διακρίνεται νά ἑορτάζονται µ’ αὐτές: 

➢ Γνωστά πρόσωπα ὅπως ὁ Μάρτιν Λοῦθερ Κίνκ (15/1), ὁ Νέλσον Μαντέλα (18/7), ἀλλά καί ὁ ∆αρβίνος (12/2)! 

➢ Ἡ µητέρα (2η Κυριακή Μαΐου), 

➢ Ὁ πατέρας (3η Κυριακή Ἰουνίου) 

➢ Τό παιδί καί οἱ νέοι, µέ τήν: 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα τοῦ Παιδιοῦ (1/6) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐξαφανισµένων παιδιῶν (25/5), 
- Παγκόσµια ἡµέρα νεολαίας (12/8) 
- Παγκόσµια ἡµέρα γιά τά δικαιώµατα τοῦ παιδιοῦ (20/11) 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα σπουδαστῶν (17/11) 
- Παγκόσµια ἡµέρα παιδικῆς τηλεόρασης (12/12) 

➢ Οἱ ἡλικιωµένοι, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τρίτης ἡλικίας(1/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς κακοµεταχείρισης τῶν ἡλικιωµένων (15/6) 

➢ Ἡ οἰκογένεια, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς Οἰκογένειας (15/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ γάµου (11/2) - Παγκόσµια ἡµέρα πολυτέκνων (22/10) 

➢ Ἡ γυναίκα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς γυναίκας (8/3) καί 
- Παγκόσµια ἡµέρα γυναικῶν γιά τόν ἀφοπλισµό (24/5) 

➢ Ὁ ἄνδρας, µέ τήν Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἄνδρα (3/11) 

➢ ∆ιάφορα ἐπαγγέλµατα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ξεναγοῦ (21/2) 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα πυροσβεστῶν (4/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς µαίας (5/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῶν δασκάλων (5/10) 

➢ Ἱστορικά γεγονότα καί λαοί, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα µνήµης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων ἀπό τούς Τούρκους (24/4) 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα ἀλληλεγγύης πρός τόν Παλαιστινιακό λαό (29/11) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἔθνους τῶν Ροµᾶ (8/4)- 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἰθαγενῶν (9/8) 

➢ Ἀναξιοπαθοῦντα πρόσωπα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα γιά τά ὀρφανὰ τοῦ πολέµου (6/1) 
- ∆ιεθνής ἡµέρα ἐξαφανισµένων (30/8) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀτόµων µέ εἰδικές ἀνάγκες (3/12) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατάργησης τῆς δουλείας (2/12) 

➢ Θέµατα ὑγείας, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ὑγείας (7/4) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ καρκίνου (4/2) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ καπνίσµατος (31/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα νεφροῦ (8/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ AIDS (1/12) 

➢ Θέµατα διατροφῆς, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἄρτου (16/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ζυµαρικῶν (25/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα αὐγοῦ (14/10) 

➢ Θέµατα περιβάλλοντος, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας περιβάλλοντος (5/6) 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα εὐαισθητοποίησης κατά τοῦ θορύβου (20/4) 
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα πάρκων (24/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐθελοντικοῦ καθαρισµοῦ τῶν ἀκτῶν (29/9) 

➢ Θέµατα καταναλωτικῆς συµπεριφορᾶς, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας τοῦ καταναλωτῆ (15/3) 
- Παγκόσµια µέρα ἀγοραστικῆς ἀποχῆς (26/11) - Παγκόσµια ἡµέρα ἀποχῆς ἀπό τό κρέας (20/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα χορτοφαγίας (1/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς δίαιτας (6/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς παχυσαρκίας (24/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα σκαραβαίου! (22/6) 

➢ Θέµατα πού ἀφοροῦν τά ζῶα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῶν ζώων (4/10) 
- Παγκόσµια γιορτή πουλιῶν (6/10) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῶν κουνουπιῶν! (20/8) 

➢ Θέµατα τοῦ λεγόµενου πολιτισµοῦ, µέ τήν: 
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα γλωσσῶν (29/9) 
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα µουσικῆς (21/6) - Παγκόσµια ἡµέρα µητρικῆς γλώσσας (21/2) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ποίησης (21/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα βιβλίου (23/4) 
- Παγκόσµια ἡµέρα θεάτρου (27/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κουκλοθεάτρου (21/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα χοροῦ (29/4) 
- ∆ιεθνής ἡµέρα κινουµένου σχεδίου (28/12) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τηλεόρασης (21/11) 

➢ Θέµατα γιά τήν µετανάστευση, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα προσφύγων (20/6) 
- Παγκόσµια ἡµέρα µετανάστη (18/12) 

➢ Θέµατα τεχνολογίας καί διαδικτύου, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀσφαλοῦς πλοήγησης στό διαδίκτυο (7/2) 
- ∆ιεθνής ἡµέρα διαχειριστῆ συστηµάτων (27/7) 

➢ Θέµατα ἐπιχειρηµατικά, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ὑπέρ τῆς ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης (11/11) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἰδιοκτησίας (11/12) 
- Παγκόσµια ἡµέρα συνεταιρισµῶν (1ο Σάββατο Ἰουλίου) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τουρισµοῦ (27/9) 

➢ Θέµατα διάφορα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐθελοντῶν αἱµοδοτῶν (14/6) 
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας προσωπικῶν δεδοµένων (2/1) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κυµατοδροµίας (σέρφινγκ) [15/6] 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς χηµείας (11/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῶν ναρκῶν (4/12) 
- Παγκόσµια ἡµέρα φάρων (3η Κυριακή Αὐγούστου) 
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς διαφθορᾶς (9/12) 

Ἀλλά καί: 

➢ Θέµατα µέ ἀνούσιο ἤ ἀστεῖο περιεχόµενο, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐρυθρᾶς χειρός! (12/2) 
- Παγκόσµια ἡµέρα µπριζόλας (14/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα µονῆς κάλτσας! (27/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα γέλιου! (1η Κυριακή Μαΐου) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς πετσέτας! (25/5) 

➢ Θέµατα πού ὑποκρύπτουν παγανιστικές ἀντιλήψεις καί µηνύµατα, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς γῆς! (22/4)1 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἡλίου (3/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ δάσους (1/6) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ βουνοῦ (11/12) 
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἀνέµου (15/6) 

➢ Θέµατα µέ ἀποκρυφιστικό περιεχόµενο, ὅπως µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀστρολογίας!!! (20/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα UFO (2/7) 

➢ Θέµατα ἀνηθικότητας καί διαφθορᾶς, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα ὁµοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας!!! (27/6) 
- ∆ιεθνής ἡµέρα κατά τῆς ὁµοφυλοφοβίας!!! (17/5) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ὀργασµοῦ!!! (8/8) 
- ∆ιεθνής ἡµέρα ἀµφισεξουαλικότητας!!! (23/9) 
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀντισύλληψης!!! (30/3) 
- Παγκόσµια ἡµέρα «µίλα σάν πειρατής»!!! (19/9) 

Θέµατα ἀντιφατικά ὅπως αὐτές πού ἀναφέραµε γιά τήν οἰκογένεια, ἀλλά καί Παγκόσµια ἡµέρα ὑπέρ τῶν ἐργένιδων (28/1)!
- Ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα τῆς Μπριζόλας» (14/3) καί λίγο µετά (20/3) ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα Ἀποχῆς ἀπό τό Κρέας»!!!
- Ἤ ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα κατά τῆς ∆ίαιτας» καί ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα κατά τῆς Παχυσαρκίας»! -
 Ἤ ἡ «Παγκόσµια ἡµέρα δράσης γιά τήν ἀποποινικοποίησης τῆς κάνναβης» (1ο Σάββατο Μαΐου) καί µετά ἡ «Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῶν ναρκωτικῶν» (26/6)!!!

 [Στό ἑπόµενο φύλλο θά δοῦµε πόσες εἶναι αὐτές οἱ ἑορτές, καθώς ποιοί καί µέ ποιούς τρόπους τίς προωθοῦν] 

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος 

Σηµείωση: 

1. Γιά τούς παγανιστές ἡ ἡμέρα αὐτή συνδυάζεται καί μέ τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς  Μητέρας.

πηγή ; ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...