/*--

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Πνευματική επιστήμη

 Μόνο ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἡ ἀληθινή ζωή, ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ὕλη. Καί τό σῶμα μας ὕλη εἶναι, χῶμα δανεισμένο ἀπό τή γῆ. Χῶμα, νερό, φωτιά καί ἀέρας -ἀπό αὐτά τά τέσσερα στοιχεῖα εἶναι φτιαγμένο τό ἀνθρώπινο σῶμα. Εἶναι τόσο ἐπιδέξια καί θαυμαστά δομημένο πού δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ μήτε καί νά ἐκφραστεῖ. Καί πάλι ὅμως, τό σῶμα εἶναι μονάχα ἕνα πράγμα, δέν εἶναι ζωή, ὅπως τό ὄχημα δέν εἶναι ὁ ταξιδιώτης καί τό κλουβί δέν εἶναι τό πουλί. Τί εἶναι τότε ἡ ζωή; 

Ἡ Ἁγία Γραφή τοῦ Θεοῦ τό ἐξηγεῖ σαφέστατα στήν πρώτη της σελίδα: καί ἔπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπό τῆς γῆς, καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς, καί ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν (Γέν. 2, 7). Γνωρίζεις καλά τί σημαίνουν τοῦτα τά λόγια, ἄμεσα καί ἔμμεσα; Ἄμεσα λοιπόν, ἔφτιαξε ὁ Θεός ἀπό τό χῶμα τό σῶμα καί ἔμμεσα, ἀπό τόν Ἑαυτό Του φύσηξε μέσα του πνοή ζωῆς. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ζωντανή ψυχή. Φαινομενικά λοιπόν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὕλη ἀλλά μέ πνοή ζωῆς μέσα της, ἡ ὁποία προέρχεται ἄμεσα ἀπό τόν Δημιουργό.

Μέ αὐτή τήν πνοή ζωῆς διατηρεῖ ὁ ἄνθρωπος δεσμό μέ τόν ἴδιο τόν Δημιουργό του καί μέ σύσσωμο τόν οὐράνιο πνευματικό κόσμο πού Τόν περιβάλλει. Μιά φλογίτσα πού μοιάζει μέ τήν αἰώνια φλόγα τῆς Θεότητος. Ἄν καί μέ τό σῶμα ἕρπουμε στή γῆ ἀνάμεσα στά ἔντομα, εἴμαστε ὅμως μέ τούτη τή φλογίτσα, συνδεδεμένοι μέ τούς ἀνωτέρους οὐρανούς καί τήν αἰωνιότητα. Ἡ ζῶσα ψυχή μέσα στό σῶμα, ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται ἀσταμάτητα καί ζωογονεῖται ἀπό ἐκείνη τή Θεία πνοή ζωῆς, αὐτό εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. 

Μέ ἁπλά λόγια: πνευματική ζωή εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσπάθειά μας νά καταστοῦμε ἄξιοι ἐκείνης τῆς Θεϊκῆς πνοῆς πού βρίσκεται μέσα μας. Καί γιατί πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά νά γίνουμε ἄξιοι; Ἐπειδή αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο μᾶς χάρισε ὁ Κτίστης ἀφ’ Ἑαυτοῦ Του. Κανείς μας δέν τό ἀγόρασε οὔτε καί τό ξεπλήρωσε, ἀλλά μας τό ἔχει χαρίσει ἡ αἰώνια Ἀγάπη. 

Πραγματικά, τό δῶρο δέν πληρώνεται μέ τίποτε. Γι’ αὐτό καί τό δῶρο εἶναι δῶρο. Ἐκεῖνος ὅμως πού λαμβάνει ἕνα δῶρο καί μάλιστα τόσο πολύτιμο ὅπως εἶναι ἡ ζωή, ὀφείλει τουλάχιστον ν’ ἀποδειχτεῖ ἄξιος αὐτῆς τῆς δωρεᾶς. Γιά τό πῶς νά ἀπαντήσουμε μέ ἀγάπη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καί πῶς νά ἀποδειχτοῦμε ἄξιοι τῆς θείας δωρεᾶς, ὑπάρχει μιά μεγάλη ἐπιστήμη πού ὀνομάζεται πνευματική ἐπιστήμη. Εἶναι ἐπιστήμη ὑπεράνω τῶν ἐπιστημῶν, καθώς καί ἡ Θεία πνοή ζωῆς βρίσκεται ὑπεράνω κάθε πράγματος. 

Τούτη ἡ ἐπιστήμη δέν εἶναι τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου ἀλλά τοῦ ἴδιου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. Ὁ δωρεοδότης τοῦ πολυτιμότερου δώρου, δίδαξε ὁ Ἴδιος τούς ἀνθρώπους πῶς θά γίνουν ἄξιοι αὐτῆς τῆς δωρεᾶς.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

πηγή : Η ΟΔΟΣ
ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...