/*--

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΓΝΩΣΗ Ἢ ΓΝΩΡΙΜΙΑ;

Κύριέ μου, ἀκούω ἐνθαρρυντικὴ τὴ φωνή Σου: «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν» (Ἰωάν. ι΄ 14). Πόσο συγκινητικὸ τὸ ἐνδιαφέρον Σου καὶ μεγάλη ἡ συγκατάβασή Σου, ποὺ καταδέχεσαι νὰ συνάπτεις στενὴ γνωριμία μὲ μᾶς τὰ μικρὰ πρόβατά Σου! «Γινώσκω τὰ ἐμά», λές. Μᾶς γνωρίζεις καλά, γι αὐτὸ καὶ μᾶς «καλεῖς κατ᾽ ὄνομα». Μᾶς φωνάζεις μὲ τὸ ὄνομά μας. Ἐπιδιώκεις πάντοτε προσωπικὲς σχέσεις φιλίας καὶ ἀγάπης μὲ τὸν καθένα μας. Οἱ τυπικές, οἱ ὑπηρεσιακές, οἱ ἀπρόσωπες σχέσεις, δὲν βρίσκουν θέση σὲ Σένα, τὸν στοργικὸ Ποιμένα μας.

Νὰ γιατί μονάχα κοντά Σου ὁ καθένας μας παίρνει βαθιὰ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς μαζοποιήσεως, ἀπὸ τὴν ἀλλοτρίωση τῆς προσωπικότητάς του. Καὶ ὅμως ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ἐπιδιώκουν τόσες ἄλλες γνωριμίες, ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴ μοναδικὴ γνωριμία μὲ Σένα τὸν στοργικὸ καὶ μεγάλο Πατέρα. Ἂν συλλογιζόμασταν τὴν προσωπικὴ αὐτὴ γνωριμία μὲ Σένα, πόσο διαφορετικὴ θὰ ἠταν ἡ ζωή μας! Γιατὶ Ἐσὺ ὄχι μόνο μᾶς γνωρίζεις, ἀλλὰ καὶ μᾶς συμπαθεῖς.

Ἐσὺ γνωρίζεις: τὶς πτώσεις μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναστάσεις μας, τὶς ἀδυναμίες μας, ἀλλὰ καὶ τὶς προσπάθειές μας, τοὺς πόνους, τὶς ἀγωνίες, τοὺς μυστικοὺς θρήνους μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς αἱματηροὺς ἀγῶνες μας, γιὰ νὰ μείνουμε κοντά Σου. Εἶσαι ὁ Μόνος, ποὺ μπορεῖς νὰ μᾶς βοηθήσεις ἀποτελεσματικά, γιατὶ εἶσαι ὁ Μόνος ποὺ ἀληθινὰ μᾶς γνωρίζεις καὶ «τὴν ζωήν Σου θυσιάζεις ὑπὲρ τῶν προβάτων».

Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στενὴ φιλία, οἰκειότητα ἀληθινή, χωρὶς βαθιὰ ἀλληλογνωριμία; Ἡ ἀμοιβαιότητα εἶναι ἀπαραίτητη. Σὺ μᾶς γνωρίζεις καλά, γι᾽ αὐτὸ καὶ μᾶς «καλεῖς κατ᾽ ὄνομα». Ἐμεῖς ὅμως, καλὲ Ποιμένα, Σὲ γνωρίζουμε; «Γινώσκω τὰ ἐμά», ἀλλὰ «καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν», διακήρυξες καὶ καθόρισες ἔτσι τὴν βασικὴ προϋπόθεση τῆς εὐτυχίας καὶ τῆς χαρᾶς μας. «Γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν». Δὲν φθάνει μονάχα ἡ δική Σου γνωριμία, ὅσο βαθιὰ καὶ ἀνεκτίμητη εἶναι αὐτή. Χρειάζεται καὶ ἡ δική μας, ἡ προσωπικὴ οἰκειότητα, ὁ στενὸς σύνδεσμος, ἡ ἐγκάρδια φιλία, ἡ υἱικὴ σχέση. Θέλεις νὰ σὲ γνωρίσουμε σὰν προσφιλὴ φίλο, σὰν ἀγαπητὸ ἀδελφό, σὰν στοργικὸ Πατέρα.

Ἀλλά, εἶναι τέτοια ἡ γνωριμία μας μαζί Σου; Μήπως δὲν εἶναι γνωριμία, ἀλλὰ ἁπλὴ γνώση; Γιατὶ ἄλλο εἶναι ἡ γνωριμία ἡ προσωπικὴ καὶ ἄλλο ἡ γνώση ἡ ἱστορική. Ἄλλο ἡ γνωριμία τοῦ φλογεροῦ φίλου καὶ ἄλλο ἡ γνώση τοῦ ψυχροῦ ἱστορικοῦ. Μήπως γνωρίζουμε τοὺς μεγάλους σταθμοὺς τῆς ἐπίγειας πορείας Σου καὶ ἀγνοοῦμε Σὲ τὸν ζῶντα Θεό; Μήπως Σὲ γνωρίζουμε, ὅπως καὶ τοὺς μεγάλους ἄνδρες τῆς Ἱστορίας;

Εἶναι τρομερὸ τὸ λάθος μας. Γιατὶ εἶναι ἀπροσμέτρητη ἡ διαφορά, ποὺ χωρίζει Ἐσένα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τοὺς πιὸ μεγάλους καὶ ἐπιφανεῖς. Ἐκεῖνοι εἶναι ἄνθρωποι. Ἐσὺ εἶσαι Θεός. Ἐκεῖνοι εἶναι νεκροί. Ἐσὺ εἶσαι ζῶν. Ἐκεῖνοι ξεχασμένοι στὴ λήθη τῆς μακρινῆς ἱστορίας. Ἐσὺ βρίσκεσαι ἀνάμεσά μας «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». Ἐκεῖνοι τώρα εἶναι ἀνήμποροι νὰ μᾶς βοηθήσουν. Ἐσὺ ζεῖς καὶ σήμερα κοντά μας,ὅπως ἐδῶ καὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ὅταν διέτρεχες τοὺς δρόμους τῆς Παλαιστίνης «εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας». Ζεῖς προπάντων μέσα μας, σὺ ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς, ποὺ μᾶς τρέφεις μὲ τὸ Σῶμα Σου καὶ μᾶς ζωογονεῖς μὲ τὸ Αἷμα Σου.

Βοήθησέ μας νὰ καταλάβουμε, πὼς νὰ γνωρίσουμε Ἐσένα, δὲν εἶναι νὰ πληροφορηθοῦμε ἁπλῶς τὴ ζωή Σου. Εἶναι νὰ ζήσουμε τὴ ζωή Σου. Δὲν εἶναι νὰ ἀκούσουμε κάτι γιὰ Σένα. Εἶναι νὰ ἔλθουμε σὲ στενὴ ἐπικοινωνία μὲ Σένα τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Ἀλλὰ πῶς θὰ γίνει αὐτὸ μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο, ποὺ τόσες ἄλλες καταστάσεις ἀποσποῦν τὴν προσοχή μας καὶ τόσα ψευτοείδωλα καπηλεύονται τὴ φιλία μας;

Παιδί μου, καὶ σήμερα μπορεῖς νὰ μὲ γνωρίσεις. Ὄχι μὲ τὴν ψυχρότητα τοῦ ἱστορικοῦ ἢ «τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως». Θὰ μὲ γνωρίσεις πιὸ πολύ: στὸ «ταμιεῖον» σου, ὅταν συνομιλεῖς μαζί μου μὲ τὴ θερμή σου προσευχή, στὸ φτωχικὸ καλύβι, κοντὰ στὸν ἀνθρώπινο πόνο, στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μου τῶν «ἐλαχίστων», στὸ ναό μου μὲ τὴν συμμετοχή σου στὴν ἀναίμακτη θυσία μου.

Τώρα καταλαβαίνω. Αὐτὸ δὲν εἶναι γνώση. Εἶναι βίωση. Καὶ πέρα ἀπὸ τὴ γνώση, αὐτὴ τὴ βίωση ποθεῖ ἡ καρδιά μου, καλέ μου Ποιμένα.

πηγή :  ΖΩΗ Ορθόδοξο Περιοδικό

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...