/*--

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μάρκ. α΄ 1-8) (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8)

 Η μορφή του Προδρόμου 

“Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Υιού του Θεού” 

Η Κυριακή αυτή φέρει την ονομασία προ των Φώτων επειδή προηγείται της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων, στην οποία φανερώθηκε η της Τριάδος προσκύνησις. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα που αποτελεί και την αρχή του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, παρουσιάζει μια μορφή που κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή της Εκκλησία μας. 


Πρόκειται για το πρόσωπο του Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος προηγήθηκε του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για να προπαρασκευάσει το έδαφος ώστε ο κόσμος να είναι σε θέση να υποδεχθεί το Μεσσία και να εγκολπωθεί τη σωτηριώδη διδασκαλίας Του. Είναι η “αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού”. 

“Φωνή βοώντος” 

Για την εμφάνιση και γενικότερα για το έργο του Βαπτιστή Ιωάννου κάνουν μνεία δύο ξεχωριστές προφητικές μορφές που έδρασαν κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο προφήτης Μαλαχίας παρουσιάζει το Θεό να συνδιαλέγεται με τον Υιό: “Ιδού, εγώ αποστέλλω τον Άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου”. Για να προσθέσει από την πλευρά του ο Ησαϊας, ο οποίος έζησε οκτώ αιώνες πριν έλθει ο Χριστός: “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους αυτού”. 

Αλλά και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εξυμνεί και αυτός το έργον του Προδρόμου. Το ευαγγέλιό του δεν αρχίζει με την περιγραφή των γεγονότων που αφορούν τη γέννηση του Ιησού,  όπως συμβαίνει με το Ματθαίο και το Λουκά, ούτε με ύμνο στον προϋπάρχοντα Λόγο, όπως συμβαίνει με τον Ιωάννη, αλλά με το προδρομικό έργο και το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Ο Μάρκος με αυτή την προσέγγιση που κάνει θέλει να τονίσει την εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η μορφή του Ιωάννη του Προδρόμου στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. 

Το έργο του 

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου, ανέμεναν το Μεσσία, το Λυτρωτή και Σωτήρα τους, από πολλά χρόνια νωρίτερα. Οι προφήτες, που είχαν προαναγγείλει αρκετά για το Μεσσία, ανέφεραν, όπως σημειώσαμε και πιο πάνω, ότι θα προηγείτο η έλευση κάποιου μεγάλου προφήτη, ο οποίος θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία για τον ερχομό Του.

Αυτό, λοιπόν, επαληθεύθηκε πλήρως στο πρόσωπο του αγίου Ιωάννου, που ονομάστηκε Πρόδρομος. Και ακριβώς, η όλη πορεία, δράση και το κήρυγμα του, έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πιο πανηγυρικό τρόπο τον προφητικό λόγο και να τονίσουν το κύρος και την αξιοπιστία του. 

Άξιος της κλήσεώς του 

Ο Ιωάννης με την άγια, ενάρετη και κατά πάντα θεάρεστη ζωή του απεδείχθη άξιος της υψηλής κλήσεως που δέχθηκε από το Θεό. Τη ζωή του την κοσμούσαν αρετές που ανεβάζουν τον άνθρωπο πολύ ψηλά, όπως είναι η πίστη, η εγκράτεια και η ταπεινοφροσύνη. Μπροστά σ΄ αυτές, τίποτε δεν τον τραβούσε από τα υλικά αγαθά. Έκανε σωστή αξιολόγηση των πραγμάτων, δίδοντας σημασία στα αιώνια και αθάνατα αγαθά, τα εκ του ουρανού πηγάζοντα. “Έρχεται ο ισχυρότερός μου, ου ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού”. Η ταπεινοφροσύνη σε όλο της το μεγαλείο. 

Αγαπητοί αδελφοί, η κλήση του Προδρόμου ήταν πολύ υψηλή. Ωστόσο και ο καθένας από εμάς καλείται να δίδει τη δική του καθημερινή μαρτυρία στη βάση του παραδείγματος του Ιωάννη. Ειδικότερα μάλιστα σήμερα που βιώνουμε μια αλλοτριωμένη κοινωνία που μαστίζεται από τόσα πάθη και αδυναμίες και πολλοί συνάνθρωποί μας παραμένουν χωρίς ακτίδα φωτός, η πορεία που ακολούθησε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποτελεί φάρο που μπορεί να καθοδηγεί τα βήματά μας στα αιώνια και τα αληθινά

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα 

Τέκνον Τιμόθεε, σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

Eὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα

 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ἦν δὲὁἸωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. 

πηγή :  Ἅγιος Δημήτριος
Επιμέλεια και εκτύπωση Χριστιανικής Κίνησης “Ο Άγιος Δημήτριος” “Ο Καλός Σαμαρείτης”, και λοιπών φιλανθρωπικών έργων της ενορίας

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...