/*--

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Η ΟΣΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ

Ἡ Ἁγ.Ὑπομονή (1390-1450 μ.Χ), κατά κόσμον Ἑλένη Δραγάση καί ἀργότερα, ὡς σύζυγος τοῦ Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου, «Ἑλένη ἡ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ Αὐγούστα καί Αὐτοκράτειρα τῶν Ρωμαίων ἡ Παλαιολογίνα», ἦταν θυγατέρα τοῦ Κωνσταντίνου Δραγάση. Καταγόταν ἀπό εὐλογημένη γενιά. Στούς προγόνους της συγκαταλέγονται ἄνθρωποι πού ἁγίασαν, (ὁ Στέφανος Νεμάνια, Σέρβος Βασιλέας καί κτίτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Μυροβλύτης). 

Ἡ ἁγ.Ὑπομονή ἀποδείχθηκε ἐξαιρετικός ἄνθρωπος. Συγκέντρωνε πολλές καί μεγάλες ἀρετές καί ψυχική δύναμη. Ἔδειξε, ὅτι εἶχε ἀπόλυτη συναίσθηση τῆς θέσεώς της καί τῶν περιστάσεων, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἀγαποῦσε τό λαό. Συμμεριζόταν τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνησυχίες του ἔναντι τῶν φοβερῶν ἐθνικῶν κινδύνων. Καί προσπαθοῦσε πάντοτε μέ τήν προσευχή νά τόν ἐνισχύσει. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικά τά ὅσα γράφει γιά τήν Αὐτοκράτειρα, ὁ σύγχρονός της φημισμένος φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός – Πλήθων: «Ἡ βασιλίς αὕτη μέ πολλήν ταπείνωσιν καί καρτερικότητα ἐφαίνετο νά ἀντιμετωπίζη καί τάς δύο μορφάς τῆς ζωῆς. Οὔτε κατά τούς καιρούς τῶν δοκιμασιῶν ἀπεγοητεύετο, οὔτε ὅταν εὐτυχοῦσε ἐπανεπαύετο, ἀλλά εἰς κάθε περίπτωσιν ἔκανε τό πρέπον. Συνεδύαζε τήν σύνεσιν μέ τήν γενναιότητα, περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην γυναίκα. Διεκρίνετο διά τήν σωφροσύνην της καί τήν δικαιοσύνην».

Στάθηκε ἀντάξια τοῦ φιλοσόφου καί φιλοχρίστου συζύγου της Μανουήλ, μέ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ λόγια καί μέ ἔργα. Εἶναι, ὅπως γράφουν οἱ Ἱστορικοί, ἡ "Πολύπαις καί Καλλίπαις", μητέρα, μέ ὀκτώ παιδιά. Δύο ἀπό αὐτά ἦταν ὁ Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος αὐτοκράτορας (1425- 1448) καί ὁ Κων/νος ΙΑ΄, ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας (1448-1453) τοῦ Βυζαντίου. Ἄλλα τρία ἀπό τά παιδιά τους ἔγιναν μοναχοί: ὁ Θεόδωρος καί ὁ Ἀνδρόνικος, στή Μονή τοῦ Παντοκράτορος καί ὁ Δημήτριος στό Διδυμότειχο. Ὁλόκληρη ἡ ζωή της ἦταν ζωή ἁγιότητος καί προπάντων ζωή ἀγῶνος μέ ὑπομονή καί καρτερικότητα. Μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου της (1425), ἔγινε Μοναχή, στή Μονή τῆς Κυρᾶς Μάρθας, (ἡ ὁποία μετά τήν ἅλωση καταστράφηκε) καί ἔλαβε τό ὄνομα ΥΠΟΜΟΝΗ. Ἐκεῖ ἔζησε περίπου 25 χρόνια καί ἐκοιμήθη τό 1450. Ἡ τιμία Κάρα της φυλάσσεται στήν Ἱ.Μ.Ὁσ.Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στίς 13 Μαρτίου καί στίς 29 Μαΐου.

 Ἀπολυτίκιον. Ήχος πλ. α΄.

Τόν συνάναρχον Λόγον. Τήν κλεινήν Βασιλίδα ἐγκωμιάσωμεν, Ὑπομονήν τήν Ὁσίαν, περιστεράν εὐλαβῆ ἐκ τοῦ κόσμου πετασθείσαν τῆς συγχύσεως πρός τάς σκηνάς τοῦ οὐρανοῦ, ἐν ἀγάπῃ ἀκλινεῖ, ἀσκήσει καί ταπεινώσει βοῶντες, θραῦσον, λιταίς σου ἡμῶν δεσμούς ἀνόμους, Ἄνασσα. 

πηγή : ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...